Dydaktyka na kierunku GP

Studia na kierunku Gospodarka Przestrzenna


 

Transformacja systemowa lat dziewięćdziesiątych unaoczniła konieczność znaczącej rekonstrukcji kształcenia na wszystkich szczeblach nauczania. Zanikają kierunki cieszące się do niedawna dużą popularnością, powstają natomiast specjalności nowe, których często nie znamy, ale które są wymogiem przebudowujących się struktur gospodarczych i w ślad za tym – specyfiki rynku pracy. Takim nowym kierunkiem studiów jest Gospodarka przestrzenna.

Kierunek ten – powołany na naszej Uczelni w 1996 roku – jest niewątpliwie odzewem na spodziewany wzrost zapotrzebowania na kadry o najwyższych kwalifikacjach, wynikającego m.in. z postępującej integracji ze strukturami europejskimi i związanymi z tym procesami przebudowy organizacji terytorialnej kraju w kierunku wzrostu samodzielności miast, gmin i regionów oraz niezbędnej poprawy zarządzania rozwojem jednostek terytorialnych.

W ramach kierunku od roku akademickiego 2011/2012 można zdecydować się na 7-semestralne studia inżynierskie, które można uzupełnić 3-semestralnymi studiami II stopnia. Więcej informacji znajduje się w poniższych zakładkach.

Studia I stopnia inżynierskie

Studia II stopnia magisterskie (3-semestralne)

Kandydaci na studia stacjonarne II stopnia zdają egzamin z zagadnień gospodarki przestrzennej,  finansów lub ekonomii.


Bardziej szczegółowych informacji można poszukiwać pod adresami:

 Informator 2019/2020

Rekrutacja na bieżący rok

Komentarze są wyłączone.