Konferencje

Organizowane konferencje naukowe od 2008 r.

 

Ogólnopolska konferencja naukowa pt.  Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów – teoria i praktyka rozwoju obszarów funkcjonalnych

Data konferencji: 27 – 28 października 2016 r.

Cele i problematyka:

Tematyka organizowanych przez Katedrę konferencji od kilku lat koncentruje się wokół problemów zagospodarowania przestrzennego w Polsce. W tym roku uwaga została poświęcona w głównej mierze teorii i praktyce zarządzania obszarami funkcjonalnymi. Jedną z podstawowych przesłanek wyboru takiego tematu jest jego aktualność, wynikająca z obecnie realizowanej przez Unię Europejską polityki, gdzie szczególny nacisk jest położony na terytorialne podejście do rozwoju. Dyskusje odbyły się w czterech głównych obszarach:

  1. Rola obszarów funkcjonalnych w podnoszeniu konkurencyjności (regionów) kraju (jaka polityka i jakie narzędzia zarządzania dla wzmocnienia ich roli w rozwoju całego kraju).
  2. Problemy wewnętrznej integracji obszarów funkcjonalnych (jaka polityka, jakie narzędzia zarządzania dla lepszej spójności i konkurencyjności tych obszarów).
  3. Przejawy i przykłady realizacji polityki rozwoju w myi w Europie i na świecie.

Osobnym tematem konferencji były problemy jakości kształcenia kadr dla gospodarki przestrzennej w Polsce. Oprócz osób bezpośrednio zaangażowanych w proces kształcenia, w dyskusji udział wzięli praktycy – pracownicy i pracodawcy reprezentujący urzędy i instytucje zaangażowane w proces gospodarowania przestrzenią miast i regionów.

Organizatorzy:

Katedra Gospodarki Regionalnej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
Towarzystwo Urbanistów Polskich
Unia Uczelni Na Rzecz Rozwoju Kierunku Studiów Gospodarka Przestrzenna

Program konferencji
Galeria zdjęć

Data konferencji: 16 – 17 października 2014 r.

Cele i problematyka:

Zakres tematyczny konferencji był związany z refleksją nad kondycją i perspektywami dalszego planowania oraz rozwoju przestrzennego miast i regionów. Konferencja prowadzona będzie w trzech przekrojach:

  • Naukowym – którego celem będzie przegląd głównych problemów gospodarki przestrzennej w trzech wiodących nurtach: prawnym, ekonomicznym oraz społecznym.
  • Dydaktycznym – poświęconym aktualnym i perspektywicznym problemom kształcenia kadr dla potrzeb gospodarki przestrzennej.
  • Praktycznym – dedykowanym prezentacji planów przestrzennych, który nawiązywać będzie do tradycji „Arsenału”.

„Arsenał” były to doroczne prezentacje planów przestrzennych, które miały na celu wymianę doświadczeń oraz konfrontację innowacyjnych rozwiązań planistycznych. Ważnym efektem sympozjum były wnioski adresowane zarówno do autorów przyszłych planów przestrzennych jak i władz publicznych w zakresie rozwiązań prawnych.

Termin konferencji sprzyjał pewnego rodzaju ocenie ex-post dokonań w sferze gospodarki przestrzennej dla okresu planistycznego 2007-2013. Odbyła się także dyskusja w kontekście nowych, pojawiających się wyzwań wynikających z perspektywy 2014-2020.

Organizatorzy:

Katedra Gospodarki Regionalnej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
Instytut Rozwoju Miast w Krakowie

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 roku”  

Data konferencji: 23 września 2011 r.

Cele i problematyka:

Temat konferencji wychodził naprzeciw potrzebom koniecznej refleksji dotyczącej stanu kondycji rozwojowej polskich miast i regionów u progu nowego okresu programowania. Stanowiło to podstawę, z jednej strony do inwentaryzacji osiągnięć i porażek polskiej polityki regionalnej okresu 2007-2013, z drugiej zaś do podejmowania prób oceny warunków i możliwości dalszego rozwoju regionalnego Polski, w tym również dotyczących oczekiwań względem zewnętrznych źródeł finansowania. Podejmowana problematyka dotyczyła: potencjałów konkurencyjnych regionów, obszarów miejskich i wiejskich, spójności terytorialnej, a także zarządzania rozwojem.

Organizatorzy:

Katedra Gospodarki Regionalnej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN

Ogólnopolska konferencja naukowa pt.: „Polityka regionalna w Polsce w świetle wyzwań XXI wieku

Data i miejsce konferencji: Kraków, 24-25 czerwiec 2010 r.

Cele i problematyka:

Celem konferencji był przegląd głównych problemów rozwoju regionalnego Polski z koncentracją na powinnościach podmiotów publicznych w realizacji celów zakładanych w programach średnio i długookresowych. Termin Konferencji prawie dokładnie zbiegał się z końcem pierwszej połowy okresu realizacji podstawowego programu strategicznego kraju, tj. Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 oraz współtworzących go Programów Operacyjnych, w tym Regionalnych Programów Operacyjnych. Była to zatem dobra okazja na prezentację pierwszych wstępnych „mid term evaluation”. Rok 2010 był też pierwszym rokiem realizacji Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego. Uchwalenie KSRR nie zakończyło dyskusji nad trafnością przyjętych w niej założeń oraz celów więc i ten wątek był przedmiotem dyskusji, zwłaszcza w kontekście nowych, pojawiających się wyzwań rozwojowych.

Organizatorzy:

Katedra Gospodarki Regionalnej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN

Ogólnopolska konferencja naukowa pt.: „Geografia w naukach ekonomiczno-przestrzennych”

Data i miejsce konferencji: Kraków, 6 – 7 listopada 2008 r.

Cele i problematyka:

Geografia tradycyjnie odgrywała znaczącą rolę w naukach ekonomiczno-przestrzennych. To na styku geografii ekonomicznej i ekonomii wykształcała się nowa dyscyplina – regional science. W planowaniu przestrzennym w Polsce przez długie lata równorzędnie dominowały trzy dyscypliny naukowe: urbanistyka, geografia i ekonomia, później dołączyła socjologia. Elementy geografii były zawsze obecne w wielu przedmiotach o przestrzennych aspektach, wykładanych na kierunkach ekonomicznych w różnych uczelniach. Głównym celem odbytej Konferencji była wymiana poglądów na temat obecnej roli geografii w naukach ekonomicznych i sposobów szerszego upowszechniania jej współczesnych osiągnięć w przedmiotach wykładanych na kierunkach ekonomicznych różnych uczelni.      Ważną dla nas okazją organizowania konferencji był Jubileusz Pięćdziesięciolecia Zakładu Geografii Ekonomicznej w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Istniejący obecnie Zakład został formalnie powołany w 1957 r., a w 1958 r. rozpoczął działalność.

Organizator:

Katedra Gospodarki Regionalnej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Komentarze są wyłączone.