Współpraca z praktyką

Współpraca naukowo-dydaktyczna Katedry Gospodarki Regionalnej UEK

 

 

Umowa o współpracy naukowo-dydaktycznej
zawarta w czerwcu 2013 r.
pomiędzy

Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, reprezentowanym przez:
JM Rektora,
Prof. UEK dr hab. inż. Andrzeja Chochóła

a Firmą CGIS Spółka z o.o. reprezentowaną przez
Ireneusza Wójcika

      Mając na uwadze aktywne działanie na rzecz rozwoju polskiego szkolnictwa wyższego oraz wspólne korzyści wynikające z wymiany myśli pracowników obu Instytucji, strony deklarują gotowość wzajemnej współpracy.

Ideą przyświecającą podjęcia się trwałej, wzajemnej współpracy pomiędzy Instytucjami jest wspólna działalność w zakresie edukacji GIS w planowaniu przestrzennym.

CGIS Spółka z o.o.
Kluczborska 58/2 31-271 Kraków; KRS: 0000462854; NIP 9452173755
oraz
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, dysponujący kadrą Katedry Gospodarki Regionalnej na Wydziale Finansów prowadzącą badania i edukację w kierunku gospodarki przestrzennej postanowili zawrzeć umowę o współpracy naukowo-dydaktycznej o następującej treści (wybrane frazy):

Strony podejmują się współpracy w zakresie:

a) uczestnictwa we wspólnych projektach naukowo-badawczychi dydaktycznych w zakresie nauk o ziemi z zastosowaniem nowoczesnych technologii (GIS),

b) uczestnictwa i pomocy w pracach badawczych Studenckiego Koła Naukowego Polityki Regionalnej przy Katedrze Gospodarki Regionalnej.

Strony będą tworzyć wspólne zespoły badawczo-edukacyjne oraz umożliwiać udział pracowników jednej ze stron w przedsięwzięciach naukowo-badawczych i dydaktycznych drugiej ze stron, jak również udział w nich studentów Katedry Gospodarki Regionalnej.

Strony uczestniczą w przedsięwzięciach naukowo-badawczych na zasadzie oddelegowania osób.

Do koordynacji zadań wynikających z Umowy Strony powołują swoich przedstawicieli:
a) ze strony Katedry Gospodarki Regionalnej osobą odpowiedzialną za współpracę jest
dr Artur Hołuj
b) ze strony CGIS Spółka z o.o. osobą odpowiedzialną za współpracę jest
mgr Ireneusz Wójcik.

Efektem wspólnie realizowanych przedsięwzięć naukowo-badawczych
i dydaktycznych będą np., w zależności od charakteru przedsięwzięcia:
a) publikacje,
b) prezentacje multimedialne,
c) prezentacje w formie plakatów (posterów).

Efekty wzajemnej współpracy będą wykorzystywane w trakcie realizacji procesu edukacyjnego, obejmującego:
d) prace licencjackie, magisterskie i doktorskie studentów Katedry Gospodarki Regionalnej;
e) zajęcia dydaktyczne w formie ćwiczeń, konwersatoriów i/lub wykładów w ramach realizowanego w danym roku akademickim programu dydaktycznego;
Strony deklarują, w miarę możliwości chęć organizacji wspólnych warsztatów, seminariów, wystaw, studiów podyplomowych, konferencji oraz sympozjów naukowych z udziałem studentów
Firma CGIS Spółka z o.o. przekazuje licencje oprogramowania na użytek edukacyjny i naukowo-badawczy bez możliwości wykorzystania komercyjnego. Geoxa Editor; Geoxa Editor MPZP; Geoxa MapServer.

Sponsoring: Firma CGIS Spółka z o.o. już dwukrotnie była głównym sponsorem Warsztatów urbanistycznych organizowanych przez Koło Naukowe Polityki Regionalnej działające przy Katedrze Gospodarki Regionalnej. Nagrodami dla zwycięskich zespołów były licencje oprogramowania GEOXA.

Wspólnie zrealizowane projekty:

  1. W dniu 21.11.2013 r. odbyły się w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie na Kierunku Gospodarka Przestrzenna pierwsze certyfikowane warsztaty w zakresie oprogramowania Geoxa Editor MPZP. Uczestnikami byli Studenci trzeciego roku studiów inżynierskich, specjalność: Planowanie i inżynieria przestrzenna. Jest to pionierska inicjatywa i opiera się na wspólnej działalności w zakresie edukacji GIS w planowaniu przestrzennym.
  2. W dniu 05.12.2013r. odbyły się w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie na Kierunku Gospodarka Przestrzenna certyfikowane warsztaty w zakresie oprogramowania Geoxa Editor MPZP. Jest to kontynuacja warsztatów poświęconych praktycznemu wykorzystaniu oprogramowania specjalistycznego w planowaniu przestrzennym. Uczestnikami byli Studenci trzeciego roku studiów inżynierskich, specjalność: Planowanie i inżynieria przestrzenna.Za przedsięwzięcie odpowiedzialni byli: Pan Ireneusz Wójcik oraz Pan Marcin Nejman ze strony CGIS Spółka z o.o. oraz Artur Hołuj ze strony Katedry Gospodarki Regionalnej.
  3. W dniu 13 maja 2014 r. odbyło się szkolenie dla uczestników Warsztatów Urbanistycznych z zakresu oprogramowania GEOXA. Prowadzącym był Pan mgr Marcin Nejman.
  4. W dniu 03 VI 2014 r. odbył się kurs pn. Nowoczesna geografia – zastosowanie narzędzi GiS-owych – podstawy oprogramowania GEOXA MPZP Editor.

Komentarze są wyłączone.