Dziękujemy za uczestnictwo w III Ogólnopolskiej Konferencji – Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów


W imieniu Organizatorów serdecznie dziękujemy za liczny Państwa udział w konferencji pt. „Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów – współczesne teorie i wyzwania praktyki”, która odbyła się w dniach 25 – 26 października 2018 r. w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Trzecia z cyklu konferencja została poświęcona teorii i praktyce gospodarowania przestrzenią oraz łączenia planowania przestrzennego z długofalowym planowaniem rozwoju. Wątki te stały się przedmiotem dyskusji, zwłaszcza w kontekście nowych wyzwań, potrzeb realizacji polityki przestrzennej, terytorialnego podejścia do rozwoju, porządkowania polskiej przestrzeni i przywracania ładu przestrzennego. Wcześniejsze konferencje z cyklu Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów, które odbyły się w 2014 r. oraz 2016 r. akcentowały problematykę teorii i praktyki rozwoju obszarów funkcjonalnych oraz uwarunkowań i kierunków w gospodarowaniu przestrzenią miast i regionów.

Konferencja wpisała się w jubileusz 60-lecia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, którą reprezentował Prof. dr hab. Tadeusz Markowski, Przewodniczący KPZK PAN oraz jubileusz 60-lecia Zakładu Geografii Ekonomicznej w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, w którym uczestniczyli goście, a także byli i obecni pracownicy Zakładu.

Gościliśmy ponad 60 pracowników nauki z Uczelni i Instytucji, reprezentujących kilkanaście wiodących w kraju uczelni wyższych, w tym: Szkołę Główną Handlową w Warszawie, Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Warmisko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytety Ekonomiczne we Wrocławiu, Katowicach i Krakowie, Politechniki Gdańską i Wrocławską, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, a także Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nowym Sączu.

Dyskusje panelowe w trakcie trwania konferencji odbyły się w kilku obszarach:

– Teoretycznych podstaw gospodarki przestrzennej – który moderował prof. Tadeusz Markowski

– Gospodarowania przestrzenią miasta widzianą z perspektywy aksjologicznej, socjologicznej, historycznej oraz urbanistycznej – którego gospodarzem był prof. Tadeusz Kudłacz

– Dotychczasowych doświadczeń i wyzwań praktyki w gospodarce przestrzennej – prowadzonego przez prof. Krystiana Heffnera.

Zostały wysłuchane i poddane dyskusji także referaty prelegentów mieszczących się w grupie zagadnień poświęconych: współczesnym problemom polskich miast, społecznym i ekonomicznym skutkom gospodarowania przestrzenią, a także roli geografii w naukach ekonomiczno-przestrzennych.

W ciągu dwóch dni obrad uczestnicy i goście mieli okazję zapoznać się i rozmawiać z autorami kilkunastu posterów poświęconych tematyce teraźniejszości i przyszłości obszarów zurbanizowanych. Interesujące kuluarowe dyskusje i wnioski wynikające z prezentowanych badań, znajdą się w publikacji pokonferencyjnej.

Listy gratulacyjne i życzenia otrzymane z okazji 60-lecia Zakładu Geografii Ekonomicznej.

WIĘCEJ INFORMACJI

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.