Historia Katedry

HISTORIA KATEDRY GOSPODARKI REGIONALNEJ UEK

 

Katedra Gospodarki Regionalnej, jak wiele innych katedr, powstała po reorganizacji struktury uczelni w połowie 1995r., co było spowodowane wzrostem liczebności samodzielnej kadry naukowej, rozwojem badań naukowych oraz zwiększeniem oferty kierunków kształcenia. Jednak jej korzenie sięgają początku lat 50-tych, gdy powołano Katedrę Planowania Gospodarki Narodowej, a w jej ramach powstał Zakład Gospodarki Regionalnej. W roku 1958 katedra zmienia swoja nazwę na Katedrę Planowania i Ekonomiki Regionu. Po wydarzeniach marcowych 1968 r. uczelnie zmieniają swoje struktury organizacyjne, w Wyższej Szkole Ekonomicznej powstaje z przekształcenia Katedry Instytut Planowania i Ekonomiki Regionu. Jego dyrektorem zostaje prof. Stanisław Wacławowicz, a następnie prof. Antoni Fajferek.

Po ponad dwudziestoletnim okresie istnienia instytutu, w wyniku zmian organizacyjnych w roku 1992 utworzona zostaje Katedra Polityki Ekonomicznej i Gospodarki Regionalnej, którą kieruje prof. Antoni Fajferek. Ostatecznie w roku 1993 dochodzi do podziału jednostki na dwie katedry. Kierownikiem Katedry Gospodarki Regionalnej zostaje prof. Zygmunt Szymla, który pełni swoją funkcję przez 17 lat. Od roku 2010  Katedrą kieruje Prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz. W katedrze działają trzy zakłady: Zakład Ekonomiki Regionu i Inżynierii Przestrzennej, Zakład Gospodarki Miejskiej i istniejący od lat 50-tych, o najdłuższej tradycji Zakład Geografii Ekonomicznej.

Katedra Gospodarki Regionalnej funkcjonuje w ramach Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Zainteresowania naukowo-badawcze pracowników Katedry oscylują wokół problematyki ekonomicznych aspektów gospodarowania przestrzenią miast i regionów, polityki regionalnej, rozwoju miast i polityki miejskiej, gospodarki samorządowej oraz roli podmiotów samorządu terytorialnego w stymulowaniu rozwoju jednostek terytorialnych poziomu regionalnego i lokalnego. W ostatnim okresie coraz bardziej zauważane jest zainteresowanie, współcześnie nowymi trendami badawczymi, takimi jak: kreatywne miasto (region), region uczący się, inteligentne specjalizacje, kapitał intelektualny miasta (regionu).

Katedra nadzoruje jeden z prowadzonych w Uczelni kierunków studiów. Jest nim Gospodarka Przestrzenna. Kierunek ten prowadzi studia I oraz II stopnia, zarówno w formie stacjonarnej, jak i niestacjonarnej. Od roku ak. 2011/2012 uruchomiona została specjalność inżynierska (równoległą do specjalności licencjackich), ciesząca się dużym zainteresowaniem wśród kandydatów na studia w UEK. W uczelni ekonomicznej szczególny nacisk kładziony jest na zdobywanie wiedzy i umiejętności zarządzania zespołami planistycznymi oraz sporządzania analiz ekonomicznych będących podstawą podejmowania trafnych decyzji zagospodarowania przestrzennego.

 

Komentarze są wyłączone.