Konferencja 2018

Katedra Gospodarki Regionalnej

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju
Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

przy współpracy

Towarzystwa Urbanistów Polskich
oraz Unii Uczelni na Rzecz Rozwoju Kierunku Studiów Gospodarka Przestrzenna

zapraszają na III ogólnopolską konferencję naukową z cyklu


Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów 

– współczesne teorie i wyzwania praktyki 


Kraków, 25–26 października 2018 r.

Konferencja wpisuje się w jubileusz 60-lecia
Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN

Tematyka konferencji

Katedra Gospodarki Regionalnej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk w Warszawie przy współpracy z Towarzystwem Urbanistów Polskich oraz Unią Uczelni na Rzecz Rozwoju Kierunku Gospodarka Przestrzenna zapraszają do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej na temat: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów – współczesne teorie i wyzwania praktyki, która odbędzie się w Krakowie w dniach 25-26 października 2018 r.

Kolejna nasza konferencja zostanie poświęcona teorii i praktyce gospodarowania przestrzenią oraz łączenia planowania przestrzennego z długofalowym planowaniem rozwoju, wątki te będą przedmiotem dyskusji, zwłaszcza w kontekście nowych, pojawiających się wyzwań. Jedną z podstawowych przesłanek wyboru takiego tematu jest jego aktualność, wynikająca z potrzeby realizacji polityki przestrzennej, terytorialnego podejścia do rozwoju, porządkowania polskiej przestrzeni i przywracania ładu przestrzennego. Ważną dla nas okazją organizowania konferencji jest także Jubileusz 60-lecia Zakładu Geografii Ekonomicznej w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Planowane dyskusje będą odbywały się w kilku obszarach:

 1. Teoretyczne podstawy gospodarki przestrzennej
 2. Współczesne problemy polskich miast
 3. Teraźniejszość i przyszłość obszarów zurbanizowanych
 4. Społeczne i ekonomiczne skutki gospodarowania przestrzenią
 5. Teoria i praktyka rozwoju obszarów funkcjonalnych
 6. Kadry w gospodarce przestrzennej

Osobnym tematem konferencji będą problemy jakości kształcenia kadr dla gospodarki przestrzennej w Polsce. Oprócz osób bezpośrednio zaangażowanych w proces kształcenia, w dyskusji udział wezmą praktycy reprezentujący urzędy i instytucje zaangażowane w proces gospodarowania przestrzenią miast i regionów.

Wygłoszone referaty spełniać będą ważną rolę porządkującą ogólny temat konferencji. Organizatorzy przyjmują jednak założenie ograniczonej liczby referatów, o celowo dobranej tematyce, na rzecz odpowiednio moderowanej dyskusji pozwalającej na formułowanie ważnych konkluzji i rekomendacji.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Konferencja odbędzie się w dniach 25–26 października 2018 r., w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, ul. Rakowicka 27.
 • Teksty wystąpień zostaną opublikowane (po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji) w Studiach KPZK PAN. Teksty artykułów należy złożyć do 31 października 2018 r. Objętość artykułu nie może przekraczać 24 tys. znaków (0,6 arkusza wydawniczego).
 • Opłata konferencyjna wynosi 900 zł (z publikacją referatu) lub 450 zł (bez publikacji referatu). Opłata obejmuje: materiały konferencyjne, obiad i catering w trakcie konferencji, uroczystą kolację, publikację referatu (w przypadku uiszczenia pełnej opłaty). Opłata nie obejmuje noclegów. Opłata za publikację tekstu, bez udziału w konferencji wynosi 750 zł.

Zgłoszenia na konferencję (poprzez e-formularz zgłoszeniowy)
należy wypełnić do 15 lipca 2018 r.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), informujemy że:

 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UEK) z siedzibą w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków  (dalej: „administrator”). Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: iod@uek.krakow.pl
 2. Pani / Pana dane osobowe podane w formularzu zgłoszeniowym będą przetwarzane w celach związanych z organizacją przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie wydarzenia pn. III Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów  – współczesne teorie i wyzwania praktyki, które odbędzie się w dniach 25-26 X 2018 r. (dalej: „wydarzenie”), a także jego udokumentowania oraz jego promocji na stronach internetowych organizatora i na profilach social media. Pani / Pana wizerunek będzie przetwarzany w celu zamieszczenia zdjęć w materiałach publikowanych w związku z wydarzeniem.
 3. Podstawą prawną przetwarzania jest wyrażona przez Panią / Pana zgoda – stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 4. Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępniane odpowiednim odbiorcom, w szczególności: Uczestnikom wydarzenia, jak również określonym podmiotom zewnętrznym zajmującym się obsługą informatyczną lub prawną administratora upoważnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie umowy powierzenia albo instytucjom uprawnionym do kontroli działalności administratora, a także podmiotom uprawnionym do dostępu do danych na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania celów, w których zostały zebrane, tj. związanych z organizacją przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie wydarzenia, a także jego udokumentowania oraz jego promocji na stronach internetowych organizatora i na profilach social media, maksymalnie przez okres 3 lat lub do chwili cofnięcia wyrażonej przez Panią / Pana zgody.
 6. Przysługuje Pani / Panu prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych – w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO;
 7. Przysługuje Pani / Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Przetwarzanie dokonane na podstawie zgody przed jej cofnięciem pozostaje zgodne z prawem.
 8. Pana / Pani dane osobowe będą mogły być również przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody, w związku z uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora np. dochodzeniem / obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 9. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją nie podania danych będzie niemożność wzięcia udziału  w wydarzeniu.
 10. Pani / Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.


Opłatę za konferencję należy wnieść do 18 lipca 2018 r.

Konto konferencji:
70 2490 0005 0000 4600 9378 0221
z dopiskiem „GOSPODAROWANIE PRZESTRZENIĄ 2018”

Zgłoszenie można również nadsyłać listownie na adres sekretariatu konferencji (formularz zgłoszeniowy – pobierz):

Katedra Gospodarki Regionalnej
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Rakowicka 27
31-510 Kraków

lub na adres internetowy:
dr Piotr Serafin
serafinp@uek.krakow.pl

lub faxem:
(12) 293-50-44

RADA PROGRAMOWA KONFERENCJI

Dr hab. prof. UAM Paweł Churski (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Prof. dr hab. Bolesław Domański (Uniwersytet Jagielloński)
Prof. dr hab. Wanda Maria Gaczek (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Prof. dr hab. Krystian Heffner (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Prof. dr hab. Andrzej Klasik (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Prof. dr hab. Stanisław Korenik (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) –
Prof. dr hab. Florian Kuźnik (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens (Politechnika Gdańska)
Dr hab. prof. UEK Bogusław Luchter (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Prof. dr hab. Alina Maciejewska (Politechnika Warszawska)
Prof. dr hab. Tadeusz Markowski (Przewodniczący KPZK PAN, Uniwersytet Łódzki)
Prof. dr hab. Janusz Słodczyk (Uniwersytet Opolski)
Prof. dr hab. Jacek Szlachta (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

KOMITET ORGANIZACYJNY

Prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz
Dr Piotr Serafin – Sekretarz

Komentarze są wyłączone.