Konferencja 2018

Katedra Gospodarki Regionalnej

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju
Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

przy współpracy

Towarzystwa Urbanistów Polskich
oraz Unii Uczelni na Rzecz Rozwoju Kierunku Studiów Gospodarka Przestrzenna

zapraszają na III ogólnopolską konferencję naukową z cyklu


Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów 

– współczesne teorie i wyzwania praktyki 


Kraków, 25–26 października 2018 r.

Konferencja wpisuje się w jubileusz 60-lecia
Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN

Tematyka konferencji

Katedra Gospodarki Regionalnej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk w Warszawie przy współpracy z Towarzystwem Urbanistów Polskich oraz Unią Uczelni na Rzecz Rozwoju Kierunku Gospodarka Przestrzenna zapraszają do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej na temat: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów – współczesne teorie i wyzwania praktyki, która odbędzie się w Krakowie w dniach 25-26 października 2018 r.

Kolejna nasza konferencja zostanie poświęcona teorii i praktyce gospodarowania przestrzenią oraz łączenia planowania przestrzennego z długofalowym planowaniem rozwoju, wątki te będą przedmiotem dyskusji, zwłaszcza w kontekście nowych, pojawiających się wyzwań. Jedną z podstawowych przesłanek wyboru takiego tematu jest jego aktualność, wynikająca z potrzeby realizacji polityki przestrzennej, terytorialnego podejścia do rozwoju, porządkowania polskiej przestrzeni i przywracania ładu przestrzennego. Ważną dla nas okazją organizowania konferencji jest także Jubileusz 60-lecia Zakładu Geografii Ekonomicznej w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Planowane dyskusje będą odbywały się w kilku obszarach:

  1. Teoretyczne podstawy gospodarki przestrzennej
  2. Współczesne problemy polskich miast
  3. Teraźniejszość i przyszłość obszarów zurbanizowanych
  4. Społeczne i ekonomiczne skutki gospodarowania przestrzenią
  5. Teoria i praktyka rozwoju obszarów funkcjonalnych
  6. Kadry w gospodarce przestrzennej

Osobnym tematem konferencji będą problemy jakości kształcenia kadr dla gospodarki przestrzennej w Polsce. Oprócz osób bezpośrednio zaangażowanych w proces kształcenia, w dyskusji udział wezmą praktycy reprezentujący urzędy i instytucje zaangażowane w proces gospodarowania przestrzenią miast i regionów.

Wygłoszone referaty spełniać będą ważną rolę porządkującą ogólny temat konferencji. Organizatorzy przyjmują jednak założenie ograniczonej liczby referatów, o celowo dobranej tematyce, na rzecz odpowiednio moderowanej dyskusji pozwalającej na formułowanie ważnych konkluzji i rekomendacji.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

  • Konferencja odbędzie się w dniach 25–26 października 2018 r., w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, ul. Rakowicka 27.
  • Teksty wystąpień zostaną opublikowane (po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji) w Studiach KPZK PAN. Teksty artykułów należy złożyć do 31 października 2018 r. Objętość artykułu nie może przekraczać 24 tys. znaków (0,6 arkusza wydawniczego).
  • Opłata konferencyjna wynosi 900 zł (z publikacją referatu) lub 450 zł (bez publikacji referatu). Opłata obejmuje: materiały konferencyjne, obiad i catering w trakcie konferencji, uroczystą kolację, publikację referatu (w przypadku uiszczenia pełnej opłaty). Opłata nie obejmuje noclegów. Opłata za publikację tekstu, bez udziału w konferencji wynosi 750 zł.

Zgłoszenia na konferencję (poprzez e-formularz zgłoszeniowy)
należy wypełnić do 15 lipca 2018 r.
Opłatę za konferencję należy wnieść do 18 lipca 2018 r.

Konto konferencji:
70 2490 0005 0000 4600 9378 0221
z dopiskiem „GOSPODAROWANIE PRZESTRZENIĄ 2018”

Zgłoszenie można również nadsyłać listownie na adres sekretariatu konferencji (formularz zgłoszeniowy – pobierz):

Katedra Gospodarki Regionalnej
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Rakowicka 27
31-510 Kraków

lub na adres internetowy:
dr Piotr Serafin
serafinp@uek.krakow.pl

lub faxem:
(12) 293-50-44

RADA PROGRAMOWA KONFERENCJI

Dr hab. prof. UAM Paweł Churski (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Prof. dr hab. Bolesław Domański (Uniwersytet Jagielloński)
Prof. dr hab. Wanda Maria Gaczek (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Prof. dr hab. Krystian Heffner (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Prof. dr hab. Andrzej Klasik (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Prof. dr hab. Stanisław Korenik (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) –
Prof. dr hab. Florian Kuźnik (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens (Politechnika Gdańska)
Dr hab. prof. UEK Bogusław Luchter (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Prof. dr hab. Alina Maciejewska (Politechnika Warszawska)
Prof. dr hab. Tadeusz Markowski (Przewodniczący KPZK PAN, Uniwersytet Łódzki)
Prof. dr hab. Janusz Słodczyk (Uniwersytet Opolski)
Prof. dr hab. Jacek Szlachta (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

KOMITET ORGANIZACYJNY

Prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz
Dr Piotr Serafin – Sekretarz

Komentarze są wyłączone.