Konferencja 2018

ORGANIZATORZY

Katedra Gospodarki Regionalnej
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju
Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

przy współpracy

Towarzystwa Urbanistów Polskich
oraz Unii Uczelni na Rzecz Rozwoju Kierunku Studiów Gospodarka Przestrzenna


Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów
– współczesne teorie i wyzwania praktyki 


Kraków, 25–26 października 2018 r.

W imieniu Organizatorów serdecznie dziękujemy za liczny Państwa udział w konferencji pt. „Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów – współczesne teorie i wyzwania praktyki”, która odbyła się w dniach 25 – 26 października 2018 r. w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Trzecia z cyklu konferencja została poświęcona teorii i praktyce gospodarowania przestrzenią oraz łączenia planowania przestrzennego z długofalowym planowaniem rozwoju. Wątki te stały się przedmiotem dyskusji, zwłaszcza w kontekście nowych wyzwań, potrzeb realizacji polityki przestrzennej, terytorialnego podejścia do rozwoju, porządkowania polskiej przestrzeni i przywracania ładu przestrzennego. Wcześniejsze konferencje z cyklu Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów, które odbyły się w 2014 r. oraz 2016 r. akcentowały problematykę teorii i praktyki rozwoju obszarów funkcjonalnych oraz uwarunkowań i kierunków w gospodarowaniu przestrzenią miast i regionów.

Konferencja wpisała się w jubileusz 60-lecia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, którą reprezentował Prof. dr hab. Tadeusz Markowski, Przewodniczący KPZK PAN oraz jubileusz 60-lecia Zakładu Geografii Ekonomicznej w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, w którym uczestniczyli goście, a także byli i obecni pracownicy Zakładu.

Gościliśmy ponad 60 pracowników nauki z Uczelni i Instytucji, reprezentujących kilkanaście wiodących w kraju uczelni wyższych, w tym: Szkołę Główną Handlową w Warszawie, Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Warmisko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytety Ekonomiczne we Wrocławiu, Katowicach i Krakowie, Politechniki Gdańską i Wrocławską, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, a także Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nowym Sączu.

Dyskusje panelowe w trakcie trwania konferencji odbyły się w kilku obszarach:

– Teoretycznych podstaw gospodarki przestrzennej – który moderował prof. Tadeusz Markowski

– Gospodarowania przestrzenią miasta widzianą z perspektywy aksjologicznej, socjologicznej, historycznej oraz urbanistycznej – którego gospodarzem był prof. Tadeusz Kudłacz

– Dotychczasowych doświadczeń i wyzwań praktyki w gospodarce przestrzennej – prowadzonego przez prof. Krystiana Heffnera.

Zostały wysłuchane i poddane dyskusji także referaty prelegentów mieszczących się w grupie zagadnień poświęconych: współczesnym problemom polskich miast, społecznym i ekonomicznym skutkom gospodarowania przestrzenią, a także roli geografii w naukach ekonomiczno-przestrzennych.

    W ciągu dwóch dni obrad uczestnicy i goście mieli okazję zapoznać się i rozmawiać z autorami kilkunastu posterów poświęconych tematyce teraźniejszości i przyszłości obszarów zurbanizowanych. Interesujące kuluarowe dyskusje i wnioski wynikające z prezentowanych badań, znajdą się w publikacji pokonferencyjnej.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć dokumentujących to wydarzenie.

Listy gratulacyjne i życzenia otrzymane z okazji 60-lecia Zakładu Geografii Ekonomicznej.

    PROGRAM KONFERENCJI [PDF]

TEMATYKA KONFERENCJI

Katedra Gospodarki Regionalnej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk w Warszawie przy współpracy z Towarzystwem Urbanistów Polskich oraz Unią Uczelni na Rzecz Rozwoju Kierunku Gospodarka Przestrzenna zapraszają do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej na temat: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów – współczesne teorie i wyzwania praktyki, która odbędzie się w Krakowie w dniach 25-26 października 2018 r.

Kolejna nasza konferencja zostanie poświęcona teorii i praktyce gospodarowania przestrzenią oraz łączenia planowania przestrzennego z długofalowym planowaniem rozwoju, wątki te będą przedmiotem dyskusji, zwłaszcza w kontekście nowych, pojawiających się wyzwań. Jedną z podstawowych przesłanek wyboru takiego tematu jest jego aktualność, wynikająca z potrzeby realizacji polityki przestrzennej, terytorialnego podejścia do rozwoju, porządkowania polskiej przestrzeni i przywracania ładu przestrzennego. Ważną dla nas okazją organizowania konferencji jest także Jubileusz 60-lecia Zakładu Geografii Ekonomicznej w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Planowane dyskusje będą odbywały się w kilku obszarach:

  1. Teoretyczne podstawy gospodarki przestrzennej
  2. Współczesne problemy polskich miast
  3. Teraźniejszość i przyszłość obszarów zurbanizowanych
  4. Społeczne i ekonomiczne skutki gospodarowania przestrzenią
  5. Teoria i praktyka rozwoju obszarów funkcjonalnych
  6. Kadry w gospodarce przestrzennej

Osobnym tematem konferencji będą problemy jakości kształcenia kadr dla gospodarki przestrzennej w Polsce. Oprócz osób bezpośrednio zaangażowanych w proces kształcenia, w dyskusji udział wezmą praktycy reprezentujący urzędy i instytucje zaangażowane w proces gospodarowania przestrzenią miast i regionów.

Wygłoszone referaty spełniać będą ważną rolę porządkującą ogólny temat konferencji. Organizatorzy przyjmują jednak założenie ograniczonej liczby referatów, o celowo dobranej tematyce, na rzecz odpowiednio moderowanej dyskusji pozwalającej na formułowanie ważnych konkluzji i rekomendacji.

RADA PROGRAMOWA KONFERENCJI

Dr hab. prof. UAM Paweł Churski (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Prof. dr hab. Bolesław Domański (Uniwersytet Jagielloński)
Prof. dr hab. Wanda Maria Gaczek (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Prof. dr hab. Krystian Heffner (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Prof. dr hab. Andrzej Klasik (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Prof. dr hab. Stanisław Korenik (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) –
Prof. dr hab. Florian Kuźnik (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens (Politechnika Gdańska)
Dr hab. prof. UEK Bogusław Luchter (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Prof. dr hab. Alina Maciejewska (Politechnika Warszawska)
Prof. dr hab. Tadeusz Markowski (Przewodniczący KPZK PAN, Uniwersytet Łódzki)
Prof. dr hab. Janusz Słodczyk (Uniwersytet Opolski)
Prof. dr hab. Jacek Szlachta (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

KOMITET ORGANIZACYJNY

Prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz
Dr Piotr Serafin – Sekretarz

INFORMACJE DOTYCZĄCE PUBLIKACJI

Teksty wystąpień zostaną opublikowane po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji w monografii wydanej w ramach cyklu Studia KPZK PAN.

Teksty artykułów należy złożyć do 31 października 2018 r.

Informacja dotycząca przygotowania tekstów w KPZK jest dostępna na stronie KPZK PAN

Można też skorzystać z linków do tekstów z czytelni PAN aby zobaczyć jak to ma wyglądać finalnie np.: Studia KPZK

Objętość przesyłanego do recenzji opracowania nie powinna przekraczać 0,6 arkusza wydawniczego (24 tys. znaków włącznie ze spacjami), ewentualne tabele, rysunki można szacować w przybliżeniu po ok. 0,4 strony A4 tekstu.

Prosimy o nie przekraczanie podanego limitu.

Order by:
« 1 of 2 »

Komentarze są wyłączone.