Formularz zgłoszeniowy

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), informujemy że:

  1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UEK) z siedzibą w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków  (dalej: „administrator”). Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: iod@uek.krakow.pl
  2. Pani / Pana dane osobowe podane w formularzu zgłoszeniowym będą przetwarzane w celach związanych z organizacją przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie wydarzenia pn. III Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów  – współczesne teorie i wyzwania praktyki, które odbędzie się w dniach 25-26 X 2018 r. (dalej: „wydarzenie”), a także jego udokumentowania oraz jego promocji na stronach internetowych organizatora i na profilach social media. Pani / Pana wizerunek będzie przetwarzany w celu zamieszczenia zdjęć w materiałach publikowanych w związku z wydarzeniem.
  3. Podstawą prawną przetwarzania jest wyrażona przez Panią / Pana zgoda – stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
  4. Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępniane odpowiednim odbiorcom, w szczególności: Uczestnikom wydarzenia, jak również określonym podmiotom zewnętrznym zajmującym się obsługą informatyczną lub prawną administratora upoważnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie umowy powierzenia albo instytucjom uprawnionym do kontroli działalności administratora, a także podmiotom uprawnionym do dostępu do danych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania celów, w których zostały zebrane, tj. związanych z organizacją przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie wydarzenia, a także jego udokumentowania oraz jego promocji na stronach internetowych organizatora i na profilach social media, maksymalnie przez okres 3 lat lub do chwili cofnięcia wyrażonej przez Panią / Pana zgody.
  6. Przysługuje Pani / Panu prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych – w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO;
  7. Przysługuje Pani / Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Przetwarzanie dokonane na podstawie zgody przed jej cofnięciem pozostaje zgodne z prawem.
  8. Pana / Pani dane osobowe będą mogły być również przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody, w związku z uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora np. dochodzeniem / obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  9. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją nie podania danych będzie niemożność wzięcia udziału  w wydarzeniu.
  10. Pani / Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.

 

Komentarze są wyłączone.