A. Hołuj

Dr inż. Artur Hołuj


Urodzony w Krakowie w 1978 r. W 2001 r. ukończył studia na Kierunku Gospodarka Przestrzenna w Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Specjalność naukowa (inż.): Techniki i technologie inżynierskie w gospodarce przestrzennej. Stopień naukowy doktora uzyskał w 2009 r. w dziedzinie ekonomii.

Adiunkt w Zakładzie Ekonomiki Regionu i Inżynierii Przestrzennej Katedry Gospodarki Regionalnej. Interesuje się ekonomicznymi i środowiskowymi aspektami planowania przestrzennego i gospodarki przestrzennej. Szczególny nacisk badawczy kładzie na ekonomiczne i przyrodnicze efekty zewnętrzne planowania przestrzennego oraz procesy generujące urban sprawl. Interesuje się polityką władz samorządowych w zakresie ładu przestrzennego i zagospodarowania przestrzeni w kontekście zjawisk (ich skutków) urban sprawl i spillover. Ponadto przedmiotem jego dyskusji naukowej jest polityka lokalna i regionalna, analizy przestrzenne oraz rozwoju lokalny i regionalny w kontekście generowanych efektów zewnętrznych.
Jest on autorem lub współautorem kilkudziesięciu prac naukowych, Jest także współredaktorem dwóch książek.
Brał czynny udział w ponad dwudziestu projektach naukowych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Unię Europejską  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.
Od wielu współpracuje z wydawnictwami jako recenzent czasopism naukowych (ponad 80 recenzji wydawniczych), w tym: Journal of Settlements and Spatial Planning Babes-Bolyai University, Faculty of Geography; Zarządzanie Publiczne Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego; Committee for Spatial Economy and Regional Planning Polish Academy of Sciences, Studia Regionalia; Mazowsze Studia Regionalne. Jest także recenzentem kilku monografii.
Współpracuje z Komitetem Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN w Warszawie w zakresie ekonomicznych kosztów bezładu przestrzennego w Polsce (Studia nad chaosem przestrzennym opracowane przez Zespół 25 osób reprezentujących 10 uczelni i instytucji, Polską Akademię Nauk, Główny Urząd Statystyczny oraz planowania przestrzennego i urbanistycznego).
Ponadto współpracował naukowo z różnymi instytucjami publicznymi; w tym z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju; Instytutem Rozwoju Miast; Urzędem Marszałkowskim Województwa: Świętokrzyskiego, Śląskiego, Małopolskiego i Lubuskiego oraz urzędami gmin województwa małopolskiego.
Otrzymał siedem nagród za osiągnięcia naukowe, także organizacyjne m.in. Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Jest wieloletnim członkiem Stowarzyszenia Gospodarka Przestrzenna oraz Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych.
Jest członkiem  Wydziałowej Komisji ds. Rozwoju Kadry Naukowo-Dydaktycznej; Wydziałowego Zespołu Programowo-Dydaktyczny ds. Studiów Podyplomowych oraz Wydziałowego Zespołu ds. Promocji. Od 2001 roku zajmuje się promocją Uczelni w szkołach średnich oraz Kierunku Gospodarka Przestrzenna. Jest przedstawicielem Katedry Gospodarki Regionalnej w medialnej bazie ekspertów w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.
W 2012 r. rozpoczął współpracę z ACL (Education Futures Program) Services Ltd. (1550 Alberni Street, Vancouver, BC, Canada). Od 2013 r. współpracuje z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji – Instytutem Badawczym. Współpraca sektora nauki i biznesu. Ponadto współdziała w zakresie naukowo-badawczo-dydaktycznym z CGIS (Creative GIS Solutions), 4GIS oraz HERE.
Jest opiekunem studentów pierwszego stopnia (inż.) na kierunku Gospodarka Przestrzenna.
Jest opiekunem Koła Naukowego Urbanistyki funkcjonującego przy Katedrze Gospodarki Przestrzennej.
Prowadzone zajęcia: Planowanie przestrzenne, Podstawy planowania przestrzennego, Komputerowe wspomaganie projektowania przestrzeni, Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią oraz seminarium dyplomowe.

Artur Hołuj Ph.D Ing.

Biography
Post-doctoral researcher. PhD in Economics (2009). Assistant professor at the Department of Economics of the Region and Spatial Engineering of the Department of Regional Economy (since 2001). A graduate of Krakow Academy of Economics (Master’s degree in Spatial Planning, 2001). The author or co-author of several dozen scientific papers, the co-editor of two books. Took active part in over twenty scientific projects financed by the National Science Center, Ministry of Science and Higher Education, European Union under the European Social Fund, Małopolska Regional Development Agency S.A.

Cooperates with publishing houses as a reviewer of scientific journals (over 80 reviews), including: Journal of Settlements and Spatial Planning, Babes-Bolyai University, Faculty of Geography; Management of Public Scientific Notebooks of the Institute of Public Affairs of the Jagiellonian University; Committee for Spatial Economy and Regional Planning; Polish Academy of Sciences, Studia Regionalia; Mazowsze Regional Studies. The reviewer of several monographs. Cooperates with the National Spatial Development Committee of the Polish Academy of Sciences in Warsaw and various public institutions; including with the Ministry of Infrastructure and Development; Institute of Urban Development; Office of the Marshal of the Voivodship: Świętokrzyskie, Śląskie, Małopolski and Lubuskie voivodships as well as municipal offices of the Małopolskie voivodship.

Research interests: economic and environmental aspects of spatial planning and spatial planning; economic and natural external effects of spatial planning, the policy of local government in the field of spatial order and spatial development in the context of phenomena (their effects) urban sprawl and spillover

Kontakt:

p. 405 pawilon F, tel. 12-2935314

holuja@uek.krakow.pl

e-Wizytówka: Artur Hołuj

Wykaz publikacji – Link do bazy dorobek 

 

Komentarze są wyłączone.