A. Hołuj

Dr Artur Hołuj


Adiunkt w Zakładzie Ekonomiki Regionu. Interesuje się problematyką rozwoju zrównoważonego, ekonomicznymi aspektami ochrony środowiska oraz polityką władz samorządowych w zakresie ładu przestrzennego i zagospodarowania przestrzeni. Jest specjalistą z zakresu planowania przestrzennego, polityki regionalnej, strategii rozwoju oraz rozwoju lokalnego i regionalnego. Jest on autorem lub współautorem wielu prac naukowych, członkiem Stowarzyszenia Gospodarka Przestrzenna oraz Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych.

Stopień naukowy doktora uzyskał w 2009 r. w dziedzinie ekonomii. W 2001 r. ukończył studia na Kierunku Gospodarka Przestrzenna w Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Od 2001 roku zajmuje się promocją Uczelni w szkołach średnich a od 2002 r. jest osobą odpowiedzialną za promocję Kierunku Gospodarka Przestrzenna. W lipcu 2009 roku Dziekan Wydziału Finansów powołał A. Hołuja na Koordynatora Wydziału Finansów ds. Promocji Uczelni w szkołach średnich. Od wielu lat zajmuje się organizacją Dnia Otwartego w Uniwersytecie Ekonomicznym dla Wydziału Finansów oraz Katedry Gospodarki Regionalnej. Jest przedstawicielem Katedry Gospodarki Regionalnej w medialnej bazie ekspertów w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Od marca 2011 r. zajmuje się na Wydziale Finansów projektowaniem programów kształcenia w oparciu o efekty kształcenia w ujęciu Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego. Uczestniczył w Seminariach Bolońskich: „KRK dla polskiego szkolnictwa wyższego” i „Projektowanie programów studiów w oparciu o efekty kształcenia zdefiniowane dla obszarów kształcenia” oraz sesjach warsztatowych głównie w obszarze nauk społecznych w KRK.
W 2012 r. podjął współpracę z ACL (Education Futures Program) Services Ltd. (1550 Alberni Street, Vancouver, BC, Canada). Od 2013 r. współpracuje z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji – Instytutem Badawczym. Współpraca sektora nauki i biznesu. Ponadto współdziała w zakresie naukowo-badawczo-dydaktycznym z CGIS (Creative GIS Solutions) oraz 4GIS.
Jest opiekunem studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Gospodarka Przestrzenna w roku akademickim 2012/2013 oraz 2013/2014.

Prowadzone zajęcia: Planowanie przestrzenne, Podstawy planowania przestrzennego, Komputerowe wspomaganie projektowania przestrzeni, Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią, Polityka regionalna, Strategia rozwoju gminy.

 Kontakt:

p.403 pawilon F, tel. 12-2935314

holuja@uek.krakow.pl

e-Wizytówka: Artur Hołuj

Wykaz publikacji

 

Redakcja monografii, podręcznika
 1. Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : wybrane problemy / red. nauk. Tadeusz KUDŁACZ, Artur HOŁUJ. – Warszawa : CeDeWu. Sp. z o.o., 2015. – 244 s. ; 24 cm. – Bibliogr. przy rozdziałach. – ISBN 978-83-7556-763-2
 2. Społeczno-ekonomiczne przemiany w strefie podmiejskiej miast : studium przypadku Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Aleksander NOWORÓL, Artur HOŁUJ. – Warszawa : CeDeWu.pl, 2016. – 214 s. : il. ; 24 cm. – Bibliogr. przy rozdz. – ISBN 978-83-7556-830-1
Rozdział
 1. Fundusze celowe jako źródło finansowania ochrony środowiska w Polsce = Using Aim Funds to Finance Environmental Protection in Poland / Artur HOŁUJ // W: Finansowanie ochrony środowiska w Polsce w warunkach osłabienia finansów publicznych : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Polityki Przemysłowej i Ekologicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 28 i 29 listopada 2003 r.) / pod red. Józefy FAMIELEC. – Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. – S. 219-226. – Summ. – ISBN 83-7252-256-1
 2. Zróżnicowanie regionalne w Polsce / Artur HOŁUJ, Dominika Hołuj // W: Problemy gospodarki regionalnej i polityki ekonomicznej : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. urodzin Profesora Antoniego Fajferka / [red. naukowy Kazimierz GÓRKA]. – Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. – S. 145-161. – Bibliogr. – ISBN 978-83-7252-359-4
 3. Ocena stopnia rozmieszczenia wpływów i wydatków powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w województwie małopolskim w latach 2003 i 2007 / Artur HOŁUJ // W: Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zygmuntowi Szymli / [red. nauk. Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ]. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. – S. 295-315. – ISBN 978-83-7252-488-1
 4. Propozycja reorganizacji finansów publicznych w zakresie finansowania ochrony środowiska w układach regionalnych / Artur HOŁUJ // W: Gospodarka regionalna Polski wobec globalnego kryzysu gospodarczego / red. nauk. Zbigniew Strzelecki. – Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2011. – S. 481-497. – ISBN 978-83-7378-681-3
 5. Oddziaływanie obwodnic na przestrzeń i gospodarkę małych jednostek osadniczych, przypadek obwodnicy Myślenice-Bysina / Artur HOŁUJ, Piotr LITYŃSKI // W: Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : wybrane problemy / red nauk. Tadeusz KUDŁACZ, Artur HOŁUJ. – Warszawa : CeDeWu. Sp. z o.o., 2015. – S. 47-62. – Bibliogr. – ISBN 978-83-7556-763-2
 6. Następstwa ekonomiczne efektu urban sprawl / Artur HOŁUJ, Piotr LITYŃSKI // W: Społeczno-ekonomiczne przemiany w strefie podmiejskiej miast : studium przypadku Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Aleksander NOWORÓL, Artur HOŁUJ. – Warszawa : CeDeWu.pl, 2016. – S. 133-146. – Bibliogr. – ISBN 978-83-7556-830-1
 7. Proces urban sprawl w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym – pomiar i analiza zjawiska / Artur HOŁUJ, Piotr LITYŃSKI // W: Społeczno-ekonomiczne przemiany w strefie podmiejskiej miast : studium przypadku Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Aleksander NOWORÓL, Artur HOŁUJ. – Warszawa : CeDeWu.pl, 2016. – S. 147-167. – Bibliogr. – ISBN 978-83-7556-830-1
Publikacje w czasopismach naukowych
 1. Funkcjonowanie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej na przykładzie miasta Krakowa = The Functioning of a Gmina Fund for Environmental Protection and Water Management Based on the Example of Kraków / Artur HOŁUJ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. – nr 617 (2003), s. 129-140. – Summ. – Dostępny również w wersji elektronicznej. – Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=15662. – ISSN 0208-7944
 2. Funkcjonowanie EkoFunduszu w systemie ochrony środowiska = How the EcoFund Operates in the Environmental Protection System / Artur HOŁUJ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. – nr 645 (2004), s. 69-82. – Summ. – Bibliogr. – Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=50442651. – ISSN 0208-7944
 3. Funkcjonowanie powiatowych i gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej = Operation of the County and Municipal Funds of Environmental Protection and Water Management / Dominika HOŁUJ, Artur HOŁUJ // Problemy Ekologii. – nr 1 (2004), s. 13-18. – Streszcz., summ. – Bibliogr. – ISSN 1427-3381
 4. Efektywna gospodarka odpadami jako wyzwanie dla samorządu gminnego na przykładzie projektu rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Nowym Targu = Effective Waste Management as a Challenge for Local Government – The Example of a Re-cultivation of a Communal Waste Area Project in the City of Nowy Targ / Artur HOŁUJ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. – nr 681 (2005), s. 75-87. – Summ. – Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=95401516. – ISSN 0208-7944
 5. Miasta metropolitalne jako bieguny rozwoju w gospodarce postindustrialnej = Metropolitan Cities as Development Poles in Post-industrial Economy / Dominika Hołuj, Artur HOŁUJ // Folia Oeconomica Bochniensia / [red. nauk. Ryszard SZEWCZYK]. – nr 4 (2006), s. 47-60. – Pełny tekst: http://www.wse.bochnia.pl/zn/4-5.pdf. – ISSN 1731-2310
 6. Teoretyczne podstawy ochrony środowiska naturalnego w Polsce = Theoretical Bases of Environmental Protection in Poland / Artur HOŁUJ // Folia Oeconomica Bochniensia : zeszyty naukowe / [red. nauk. Ryszard SZEWCZYK]. – nr 4 (2006), s. 29-45. – ISSN 1731-2310
 7. Wybrane instytucje i instrumenty finansowe w ochronie środowiska naturalnego / Artur HOŁUJ // Folia Oeconomica Bochniensia : zeszyty naukowe / [red. nauk. Ryszard SZEWCZYK]. – nr 5 (2006), s. 27-48. – ISSN 1731-2310
 8. Ochrona gruntów rolnych i leśnych w Polsce = Protection of Farmland and Forested Areas in Poland / Artur HOŁUJ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. – nr 693 (2006), s. 157-171. – Summ. – Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=110363768. – ISSN 0208-7944
 9. Wybrane wskaźniki pomiaru rozwoju ośrodków miejskich = Selected Indicators of the Development of Urban Centres / Artur HOŁUJ, Dominika Hołuj // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. – nr 746 (2007), s. 87-104. – Summ. – Bibliogr. – Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=150513059. – ISSN 0208-7944
 10. Nowe możliwości dla rozwoju polskich województw w świetle Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 / Artur HOŁUJ // Folia Oeconomica Bochniensia : zeszyty naukowe / [red. nauk. Ryszard SZEWCZYK]. – nr 6 (2007), s. 47-60. – ISSN 1731-2310
 11. Planowanie strategiczne w gminie miejskiej na przykładzie Krakowa w pierwszych latach funkcjonowania samorządu (1990-1994) / Artur HOŁUJ, Dominika Hołuj // Folia Oeconomica Bochniensia / [red. nauk. Ryszard SZEWCZYK]. – nr 6 (2007), s. 61-71. – Bibliogr. – ISSN 1731-2310
 12. Planowanie i zagospodarowanie przestrzeni na przykładzie Miasta Krakowa po roku 1989 / Artur HOŁUJ, Dominika Hołuj // Folia Oeconomica Bochniensia / [red. nauk. Ryszard SZEWCZYK]. – nr 7 (2008), s. 5-22. – ISSN 1731-2310
 13. Uwarunkowania rozwoju regionalnego w Polsce / Artur HOŁUJ, Damian Korecki // Folia Oeconomica Bochniensia / [red. nauk. Ryszard SZEWCZYK]. – nr 7 (2008), s. 23-34. – Bibliogr. – ISSN 1731-2310
 14. Działalność Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych oraz Funduszu Leśnego w latach 2002-2007 / Artur HOŁUJ // Folia Oeconomica Bochniensia : zeszyty naukowe. – nr 8 (2010), s. 15-28. – ISSN 1731-2310
 15. Ekokonwersja zagranicznego długu polskiego w procesie internacjonalizacji gospodarki / Patrycja Brańka, Artur HOŁUJ // Folia Oeconomica Bochniensia. – nr 8 (2010), s. 43-57. – Bibliogr. – ISSN 1731-2310
 16. Polityka ekologiczna Polski po 1989 roku = Polish Environmental Policy after 1989 / Artur HOŁUJ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. – nr 821 (2010), s. 19-32. – Summ. – Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=169646966. – ISSN 1898-6447
 17. Programowanie rozwoju miasta Krakowa na przykładzie wybranych dokumentów strategicznych i operacyjnych = Programming the Development of the City of Cracow on the Example of Selected Strategic and Operational Documents / Artur HOŁUJ, Dominika Hołuj // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. – nr 821 (2010), s. 61-77. – Summ. – Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=169647076. – ISSN 1898-6447
 18. Znaczenie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w realizacji inwestycji proekologicznych = The Importance of the National Fund for Environmental Protection and Water Management in Realising Pro-ecological Investment / Artur HOŁUJ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. – nr 842 (2010), s. 21-36. – Summ. – Bibliogr. – Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=170655362. – ISSN 1898-6447
 19. Dylematy zarządzania obszarami metropolitalnymi w Polsce jako element polityki regionalnej = Dilemmas of Metropolitan Areas Managing in Poland as an Element of Regional Policy / Artur HOŁUJ, Dominika Hołuj // W: Rozwój regionalny w Polsce w świetle wyzwań XXI w. = Regional Development in Poland in the Light of the XXI Century Challenges / red. Tadeusz KUDŁACZ. – Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2010. – (Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; t. 131). – S. 277-291. – Summ. – Bibliogr. – ISBN 978-83-89693-38-9
 20. Problemy i dylematy planowania przestrzennego w różnych typach jednostek terytorialnych = Problems and Dilemmas of Spatial Planning in Different Types of Territorial Units / Artur HOŁUJ // W: Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r. Cz. 2 = Perspectives of Poland’s Regional Development in the Programming Period after 2013. Cz. 2 / red. Anna HARAŃCZYK. – Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2012. – (Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; t. 140, cz. 2). – S. 385-394. – Summ. – Bibliogr. – ISBN 978-83-89693-19-1. – Pełny tekst: http://skpzk.czasopisma.pan.pl/images/data/skpzk/wydania/No_140_2011/28_Problemy_I_Dylematy_Planowania_Przestrzennego_W.pdf
 21. Planning Documents Issued in Poland at the Municipal Level : Example of the Krakow Metropolitan Area / Artur HOŁUJ, Bernadetta ZAWILIŃSKA // Journal of Settlements and Spatial Planning. – Dane tekstowe (plik pdf). – vol. 4, no. 1 (2013), s. 119-127. – Summ.. – [odczyt: 11.10.2013]. – Bibliogr. – Pełny tekst: http://geografie.ubbcluj.ro/ccau/jssp/arhiva_1_2013/14JSSP012013.pdf. – ISSN 2069-3419
 22. Gospodarka przestrzenna Krakowa : ocena stanu oraz dotychczasowych działań w zakresie planowania przestrzennego w świetle badań ankietowych = Spatial Planning in Cracow : an Evaluation of the State of and Current Activities in the Field of Spatial Planning in the Light of a Survey / Patrycja BRAŃKA, Artur HOŁUJ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. – nr 913 (2013), s. 21-42. – Summ., streszcz. – Bibliogr. – Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/757/582. – ISSN 1898-6447
 23. Potencjalne skutki niewłaściwych praktyk w planowaniu przestrzennym : (przypadek Krakowa) = The Potential Impact of Malpractices in Spatial Planning : (the Case of Cracow) / Artur HOŁUJ // W: Gospodarka regionalna i lokalna a rozwój zrównoważony = Regional and Local Economy and Sustainable Development / red. Zbigniew Strzelecki i Paulina Legutko-Kobus. – Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2013. – (Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; t. 152). – S. 171-184. – Summ. – Bibliogr. – ISBN 978-83-63563-11-0
 24. Impact of Protected Areas on the Development of Suburban Areas : the Case of Kraków Metropolitan Area / Bernadetta ZAWILIŃSKA, Artur HOŁUJ // European Spatial Research and Policy. – vol. 21, no. 1 (2014), s. 137-155. – Bibliogr. – Dostępny w World Wide Web. – Pełny tekst: http://esrap.geo.uni.lodz.pl/uploads/publications/articles/v21n1/Bernadetta%20ZAWILI%C5%83SKA,%20Artur%20HO%C5%81UJ.pdf. – ISSN 1231-1952
 25. Znaczenie dokumentów planistycznych w zagospodarowaniu przestrzeni Krakowa = The Importance of Land Use Planning Documents in the City of Krakow / Monika MUSIAŁ-MALAGÓ, Artur HOŁUJ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. – nr 1 (925) (2014), s. 105-126. – Summ., streszcz. – Bibliogr. – Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/529. – ISSN 1898-6447
 26. Mechanisms of Densification of the City in the Neoliberal Economy – a Case Study: the Surroundings of the Eastern Part of the Former Airport Runway Rakowice-Czyżyny in Cracow / Dominika HOŁUJ, Artur HOŁUJ // Bulletin of Geography. Socio-economic Series. – nr 27 (2015), s. 81-93. – Summ. – Bibliogr. – Pełny tekst: http://www.bulletinofgeography.umk.pl/27_2015/06_Holuj.pdf. – ISSN 1732-4254
 27. Wybrane aspekty zarządzania rozwojem na obszarach dotkniętych procesem urban sprawl w Polsce = Selected Aspects of Development Management in the Areas Affected by Urban Sprawl Process in Poland / Artur HOŁUJ // Zarządzanie Publiczne : Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. – nr 1 (29) (2015), s. 23-33. – Streszcz., summ. – Bibliogr. – Pełny tekst: http://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-Publiczne/2015/Zarzadzanie-Publiczne-1-2015/art/5050/. – ISSN 1896-0200
 28. The Importance of the Measurement and Analysis of Vehicle Traffic Volume for Designing Road Infrastructure : a Case Study of Bysina / Artur HOŁUJ, Jarosław Frączek // Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas. – nr 4 (4) (2015), s. 1485-1495. – Summ. – Bibliogr. – Pełny tekst: http://infraeco.pl/pl/art/a_17804.htm?plik=1861. – ISSN 1732-5587
 29. Road Projects Designing in Rural Areas Versus Community Participation : the Case Study of Construction Planning the Western Bypass of Myślenice and Bysina / Artur HOŁUJ, Jarosław Frączek // Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas. – nr 4 (4) (2015), s. 1463-1474. – Summ. – Bibliogr. – Pełny tekst: http://www.infraeco.pl/pl/art/a_17797.htm?plik=1859. – ISSN 1732-5587
 30. The Polish Urban Sprawl : an Economic Perspective / Piotr LITYŃSKI, Artur HOŁUJ, Vasile Zotic // Journal of Settlements and Spatial Planning. – vol. 6, no. 2 (2015), s. 95-105. – Summ. – Bibliogr. – Pełny tekst: http://geografie.ubbcluj.ro/ccau/jssp/arhiva_2_2015/03JSSP022015.pdf. – ISSN 2069-3419
 31. Urban sprawl – uwarunkowania oraz propozycja zmian w Polsce = Urban Sprawl – Conditions and Proposition of Changes in Poland / Artur HOŁUJ, Piotr LITYŃSKI // W: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów – uwarunkowania i kierunki = The Management of Space in Cities and Regions – Conditions and Directions / red. Tadeusz KUDŁACZ, Piotr LITYŃSKI. – Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2015. – (Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; nr 161). – S. 91-99. – Summ. – Bibliogr. – ISBN 978-83-63563-59-2. – Pełny tekst: http://skpzk.czasopisma.pan.pl/images/data/skpzk/wydania/No_161_2014/9%20ARTUR%20HOUJ%20PIOTR%20LITYSKI.pdf
 32. Profil gospodarstw domowych generujących zjawisko urban sprawl na przykładzie wybranego obszaru Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego = The Profile of Households Generating Urban Sprawl on the Example of a Selected Area of Cracow Metropolitan Area / Piotr LITYŃSKI, Artur HOŁUJ // W: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów – uwarunkowania i kierunki = The Management of Space in Cities and Regions – Conditions and Directions / red. Tadeusz KUDŁACZ, Piotr LITYŃSKI. – Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2015. – (Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; nr 161). – S. 402-414. – Summ. – Bibliogr. – ISBN 978-83-63563-59-2. – Pełny tekst: http://skpzk.czasopisma.pan.pl/images/data/skpzk/wydania/No_161_2014/39%20PIOTR%20LITYSKI%20ARTUR%20HOUJ.pdf
 33. Conditions and Improvements Impacting Urban Sprawl in Poland / Artur HOŁUJ, Piotr LITYŃSKI // W: Integrated Development and Spatial Management of Urban Areas : Polish Experience / eds.: Andrzej Klasik, Tadeusz KUDŁACZ. – Warsaw : Committee for Spatial Economy and Regional Planning Polish Academy of Sciences, 2015. – (Studia Regionalia, ISSN 0860-3375 ; vol. 43/44). – S. 83-91. – Summ. – Bibliogr. – ISBN 978-83-63563-90-5
 34. Wyzwania samorządu terytorialnego w zakresie postępującej deprecjacji przestrzeni w wyniku procesu urban sprawl : propozycja metodologii optymalnej delimitacji obszarów / Artur HOŁUJ // W: Pamięć instytucjonalna / [red. tomu Clarinda Calma]. – Kraków : Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, 2015. – (Kultura i Polityka, ISSN 1899-4466 ; nr 18). – S. 192-202. – Streszcz., summ. – Bibliogr. – Pełny tekst: http://www.wse.krakow.pl/pl/nauka-i-badania/kip/archiwum-kip/download/953_fc765bd387dda80c16cf644c7ef2abc3
 35. Partycypacja społeczna w planowaniu przestrzennym : studium przypadku krakowskich osiedli Dywizjonu 303 oraz II Pułku Lotniczego = Civil Participation in Spatial Planning : a Case Study of Dywizjonu 303 and II Pułku Lotniczego Housing Estates in Krakow / Dominika HOŁUJ, Artur HOŁUJ // Zarządzanie Publiczne : Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. – nr 3 (35) (2016), s. 249-262. – Streszcz., summ. – Bibliogr. – Pełny tekst: http://www.ejournals.eu/pliki/art/7928/. – ISSN 1896-0200
 36. Ocena efektywności kształcenia studentów kierunku gospodarka przestrzenna w zakresie kwalifikacji software’owych = The Evaluation of the Effectiveness of Spatial Economy Faculty Students Training in the Area of Software Skills / Artur HOŁUJ // W: Gospodarka przestrzenna – potrzeby praktyki i nowatorskie formy kształcenia / red. Tadeusz KUDŁACZ, Bernadetta ZAWILIŃSKA. – Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2016. – (Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3493 ; z. 260). – S. 118-129. – Summ. – Bibliogr. – ISBN 978-83-63563-20-2. – Pełny tekst: http://bkpzk.czasopisma.pan.pl/images/data/bkpzk/wydania/No_260_2016/ZLECENIE__23__Holuj.pdf
Doktoraty
 1. Publiczne fundusze celowe w finansowaniu ochrony środowiska naturalnego w Polsce / Artur HOŁUJ ; Promotor: Zygmunt SZYMLA. – Kraków, 2009. – 336 k. : il. ; 30 cm. – Bibliogr. – Spis treści: http://zasoby.kangur.uek.krakow.pl/djvu/index.php?kat=1200001722a&col=doktoraty ; Wstęp: http://zasoby.kangur.uek.krakow.pl/djvu/index.php?kat=1200001722b&col=doktoraty
Raporty, sprawozdania, prace naukowo-badawcze
 1. Problemy finansowania ochrony środowiska naturalnego w układach regionalnych / Artur HOŁUJ // W: Regionalne uwarunkowania rozwoju gospodarczego / autorzy: Zygmunt SZYMLA – kierownik tematu, Piotr SERAFIN, Artur HOŁUJ. – (2005), s. 20-56
 2. Funkcjonowanie funduszy ochrony środowiska w latach 1991-2004 / Małgorzata KOŻUCH, Justyna DYDUCH, Artur HOŁUJ, Kazimierz GÓRKA, Ksymenta ROSIEK // W: Kierunki zmian w systemie funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Polsce / autorzy: Kazimierz GÓRKA – kierownik, Krzysztof BERBEKA, Justyna DYDUCH, Artur HOŁUJ, Małgorzata KOŻUCH, Piotr P. MAŁECKI, Ksymena ROSIEK ; [Małgorzata GOŁĄBEK – obliczenia i inne prace pomocnicze]. – (2005), s. 6-67
 3. Programowanie gospodarki regionalnej i polityka regionalna UE : programowanie rozwoju gospodarki regionalnej / autorzy: Zygmunt SZYMLA – kierownik tematu, Dorota Miłek, Artur HOŁUJ. – Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2006. – 84 s. : il. ; 30 cm. – Bibliogr.
 4. Współczesne determinanty rozwoju regionalnego / aut: Zygmunt SZYMLA – kier. tematu, Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ, Patrycja BRAŃKA, Artur HOŁUJ, Ewelina Skowron. – Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2007. – 139 k. : il. ; 30 cm
 5. Finansowanie ochrony środowiska w układach regionalnych / Zygmunt SZYMLA, Artur HOŁUJ // W: Polityka regionalna Polski 2007-2013 : ocena stanu przygotowań, stopnia oraz możliwości na przyszłość / autorzy: Zygmunt SZYMLA – kierownik tematu ; Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ, Konrad Dudzik, Magdalena DYBEK, Artur HOŁUJ, Piotr Lityński. – (2008), s. 52-95
 6. Instrumenty ochrony środowiska / Z. SZYMLA, A. HOŁUJ // W: Problemy rozwoju regionalnego Polski : internacjonalizacja, metropolizacja, instrumenty ochrony środowiska / aut.: Zygmunt SZYMLA – kierownik tematu, Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ, Artur HOŁUJ, Monika MUSIAŁ-MALAGÓ, Patrycja BRAŃKA. – (2009), s. 113-152
 7. Problemy rozwoju regionalnego Polski : internacjonalizacja, metropolizacja, instrumenty ochrony środowiska / aut.: Zygmunt SZYMLA – kierownik tematu, Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ, Artur HOŁUJ, Monika MUSIAŁ-MALAGÓ, Patrycja BRAŃKA. – Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2009. – 163 k. : il. ; 30 cm + załącznik. – Bibliogr.
 8. Lokalne i regionalne aspekty systemu finansowania ochrony środowisk w województwie małopolskim / Zygmunt SZYMLA, Artur HOŁUJ // W: Lokalne i regionalne przejawy rozwoju polskiej gospodarki XXI wieku / autorzy: Zygmunt SZYMLA – kierownik tematu, Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ, Artur HOŁUJ, Piotr SERAFIN, Patrycja BRAŃKA, Ewa Kubejko-Polańska. – (2010), s. 155-200
 9. Dylematy planowania przestrzennego w Polsce : aktualne problemy oraz rekomendacje do zmian w systemie regulacji prawnych / Artur HOŁUJ // W: Polskie miasta i regiony w nowym okresie programowania / autorzy: Tadeusz KUDŁACZ – kierownik tematu, Anna HARAŃCZYK, Patrycja BRAŃKA, Halina GUZIK, Artur HOŁUJ, Monika MUSIAŁ-MALAGO’, Barbara OSTROWSKA, Piotr SERAFIN, Bernadetta ZAWILIŃSKA, Ewa Kubejko-Polańska, Małgorzata Niedźwiecka. – (2011), s. 92-101
 10. Ekonomiczne skutki planowania przestrzennego w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym w świetle badań ankietowych / Patrycja BRAŃKA, Artur HOŁUJ, Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu / autorzy: Tadeusz KUDŁACZ – kierownik tematu, Anna HARAŃCZYK, Bogusław LUCHTER, Patrycja BRAŃKA, Halina GUZIK, Artur HOŁUJ, Monika MUSIAŁ-MALAGÓ, Barbara OSTROWSKA, Piotr SERAFIN, Bernadetta ZAWILIŃSKA, Dorota JOPEK. – (2012), s. 89-158
 11. Zagospodarowanie przestrzenne jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego na przykładzie miasta Krakowa / Patrycja BRAŃKA, Artur HOŁUJ. – Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2012. – 126 s. ; 30 cm. – Bibliogr.
 12. Wpływ dogęszczania przestrzeni miejskiej na dostępność infrastruktury technicznej i społecznej – studium przypadku / Artur HOŁUJ // W: Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu. Część 2 / autorzy: Patrycja BRAŃKA, Halina GUZIK, Anna HARAŃCZYK, Artur HOŁUJ, Dorota JOPEK, Tadeusz KUDŁACZ – kierownik tematu, Piotr LITYŃSKI, Bogusław LUCHTER, Monika MUSIAŁ-MALAGÓ, Aleksander NOWORÓL, Piotr SERAFIN, Wojciech STRZELCZYK, Andrzej WOŹNIAK, Bernadetta ZAWILIŃSKA. – (2013), s. 192-220. – Streszcz.
 13. Oddziaływanie obwodnic na przestrzeń i gospodarkę małych jednostek osadniczych / Artur HOŁUJ, Piotr LITYŃSKI // W: Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : studium przypadku województwa małopolskiego / Kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ ; autorzy: Aleksander BOHM, Patrycja BRAŃKA, Halina GUZIK, Anna HARAŃCZYK, Artur HOŁUJ, Dorota JOPEK, Tadeusz KUDŁACZ, Oskar Kiercz, Anna Krakowiak-Bal, Karol KWIATEK, Piotr LITYŃSKI, Bugusław LUCHTER, Monika MUSIAŁ-MALAGÓ, Aleksander NOWORÓL, Piotr SERAFIN, Jolanta STANIENDA, Andrzej WOŹNIAK, Bernadetta ZAWILIŃSKA, Magdalena ZDUN. – (2014), s. 80-121
 14. Raport regionalny województwo lubuskie [on-line] : (wersja robocza) / Tadeusz KUDŁACZ przy współpracy: Artur HOŁUJ, Piotr SERAFIN, Bernadetta ZAWILIŃSKA. – Dane tekstowe (plik pdf). – Zielona Góra, Kraków : [b.w.], 2011. – 167 s. – [odczyt: 03.07.2014]. – Dostępny w World Wide Web. – Pełny tekst: http://polskazachodnia2020.pl/attachments/article/14/Raport%20regionalny-%20Wojew%C3%B3dztwo%20Lubuskie.pdf
 15. Aktualizacja strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego do roku 2020 : warsztaty w grupach roboczych ds. aktualizacji strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego : materiały z warsztatów / [prowadzący temat: Tadeusz KUDŁACZ; zespół naukowy: Konrad Dudzik, Artur HOŁUJ (kierownik zespołu), Dominika HOŁUJ, Janusz Jeżak, Andrzej WOŹNIAK, Bernadetta ZAWILIŃSKA; red. Artur HOŁUJ; ogólna koncepcja, konsultacja i wstępna ewaluacja opracowań cząstkowych Tadeusz KUDŁACZ]. – Kielce : [b.w.], 2011. – 180 s. : il. ; 30 cm
 16. Aktualizacja strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego do roku 2020 : diagnoza stanu województwa świętokrzyskiego – opracowanie eksperckie / [zespół ekspercki: Konrad Dudzik, Artur HOŁUJ (kierownik zespołu), Dominika HOŁUJ, Janusz Jeżak, Andrzej WOŹNIAK, Bernadetta ZAWILIŃSKA; red. Artur HOŁUJ, Dominika HOŁUJ, Bernadetta ZAWILIŃSKA; ogólna koncepcja, konsultacja i wstępna ewaluacja opracowań cząstkowych Tadeusz KUDŁACZ]. – Kraków : [b.w.], 2011. – 408 s. : il. ; 30 cm
 17. Aktualizacja strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego do roku 2020 : synteza diagnozy stanu województwa świętokrzyskiego / [zespół ekspercki: Konrad Dudzik, Artur HOŁUJ (kierownik zespołu), Dominika HOŁUJ, Janusz Jeżak, Andrzej WOŹNIAK, Bernadetta ZAWILIŃSKA; red. Artur HOŁUJ, Dominika HOŁUJ, Bernadetta ZAWILIŃSKA; ogólna koncepcja, konsultacja i wstępna ewaluacja opracowań cząstkowych Tadeusz KUDŁACZ]. – Kraków : [b.w.], 2012. – 68 s. : il. ; 30 cm
 18. Metodologia optymalnej delimitacji obszarów w dokumentach planistycznych – zarządzenie polityką rozwoju na terenach dotkniętych procesem “urban sprawl” w Polsce. Etap 1, Charakterystyka i kwantyfikacja rozwiązań polskich oraz międzynarodowych / Artur HOŁUJ. – Kraków : Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., 2014. – [68] s. ; 30 cm
 19. Metodologia optymalnej delimitacji obszarów w dokumentach planistycznych – zarządzenie polityką rozwoju na terenach dotkniętych procesem “urban sprawl” w Polsce. Etap 2, Praktyczne aspekty wdrażania efektywnej polityki przestrzennej na obszarach doświadczających urban sprawl – uwarunkowania polskie / Artur HOŁUJ. – Kraków : Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., 2015. – [16] s. ; 30 cm
 20. Metodologia optymalnej delimitacji obszarów w dokumentach planistycznych – zarządzenie polityką rozwoju na terenach dotkniętych procesem “urban sprawl” w Polsce. Etap 3, Opis teoretyczny projektowanej innowacyjnej metodologii / Artur HOŁUJ. – Kraków : Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., 2015. – [14] s. ; 30 cm
 21. Metodologia optymalnej delimitacji obszarów w dokumentach planistycznych – zarządzenie polityką rozwoju na terenach dotkniętych procesem “urban sprawl” w Polsce. Etap 4, Weryfikacja metodologii w oparciu o teoretyczną symulację / Artur HOŁUJ. – Kraków : Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., 2015. – [14] s. ; 30 cm
Pozostałe dokumenty
 1. Wstęp / Aleksander NOWORÓL, Artur HOŁUJ // W: Społeczno-ekonomiczne przemiany w strefie podmiejskiej miast : studium przypadku Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Aleksander NOWORÓL, Artur HOŁUJ. – Warszawa : CeDeWu.pl, 2016. – S. 9-14. – ISBN 978-83-7556-830-1

Komentarze są wyłączone.