A. Naworól

Prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Noworól


Habilitowany w naukach technicznych w zakresie architektury i urbanistyki, specjalizuje się w zarządzaniu rozwojem terytorialnym. Praktyki zawodowe i edukację podyplomową odbywał we: Francji, Szwajcarii, Japonii, Wielkiej Brytanii, USA, Izraelu i Hiszpanii. W latach 1978-1998 był pracownikiem Politechniki Krakowskiej. Doktor nauk technicznych – od 1988. W okresie 1994-1998 – był dyrektorem Wydziału Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Krakowa. Stopnień dr. hab. w naukach technicznych otrzymał w 2000 r. Od 1998 do 2001 r. był zatrudniony na stanowiskach kierowniczych w spółkach inwestycyjno-deweloperskich. Na Uniwersytecie Jagiellońskim prowadził działalność naukowo dydaktyczną w latach 2001-2018. W 2016 r. uzyskał tytuł profesora nauk ekonomicznych. Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie pracował na ½ etatu od 2012 r. a od 2018 r. jest zatrudniony jako profesor zwyczajny. Poza działalnością naukową, posiada doświadczenia zawodowe w projektowaniu urbanistyczno-architektonicznym, sprawowaniu funkcji kierowniczych w administracji samorządowej oraz w organizacjach gospodarczych. Prowadzi także działalność konsultingową i ekspercką w Polsce i zagranicą w zakresie rozwoju gospodarczego i przestrzennego. Jest autorem i współautorem 10 książek z zakresu zarządzania terytorialnego. Prowadził badania w wielu dziedzinach m.in. dotyczące rewitalizacji obszarów miejskich, zarządzania rozwojem terytorialnym, polityki miejskiej. Autor i redaktor ponad 100 publikacji oraz ponad 100 opracowań doradczych i eksperckich. Od 2018 r. – członek Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej przy Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. W roku 2019 – powołany w skład Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN.


Kontakt:

p.404 pawilon F,       tel. 12-2935533

noworola@uek.krakow.pl

 e-Wizytówka: Aleksander Noworól

Strona internetowa:

www.noworol.eu

Wykaz publikacji

Monografie, podręczniki, książki, skrypty

 1. Instrumenty zarządzania rozwojem miasta / Aleksander Noworól. – Kraków : Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej. Oddział, 1998. – 186 s. : il. ; 24 cm. – Bibliogr. – ISBN 83-86847-70-0
 2. Planowanie rozwoju terytorialnego w skali regionalnej i lokalnej / Aleksander Noworól. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007. – 264 s. : il. ; 23 cm. – Bibliogr. – (Zarządzanie w Sektorze Publicznym). – ISBN 978-83-233-2352-5
 3. Ku nowemu paradygmatowi planowania terytorialnego / Aleksander Noworól. – Warszawa : CeDeWu, 2013. – 180 s. : il. ; 24 cm. – Bibliogr. – ISBN 978-83-7556-514-0

Redakcja monografii, podręcznika

 1. Jakość życia a procesy zarządzania rozwojem i funkcjonowaniem organizacji publicznych [Dokument elektroniczny]. T. 1 / red. nauk. Aleksander Noworól. – Dane tekstowe (plik pdf). – Kraków : Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010. – 187 s. : il. – Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy rozdz. – Bibliogr. – (Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego). – ISBN 978-83-931253-3-3 ; 978-83-931253-4-0. – Pełny tekst: http://149.156.173.214/pliki/e-monografie/monografia-4-t1.pdf
 2. Jakość życia a procesy zarządzania rozwojem i funkcjonowaniem organizacji publicznych [Dokument elektroniczny]. T. 2 / red. nauk. Aleksander Noworól. – Dane tekstowe (plik pdf). – Kraków : Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010. – [192] s. : il. – Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy rozdz. – Bibliogr. – (Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego). – ISBN 978-83-931253-3-3 ; 978-83-931253-5-7. – Pełny tekst: http://149.156.173.214/pliki/e-monografie/monografia-4-t2.pdf
 3. Społeczno-ekonomiczne przemiany w strefie podmiejskiej miast : studium przypadku Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Aleksander NOWORÓL, Artur HOŁUJ. – Warszawa : CeDeWu.pl, 2016. – 214 s. : il. ; 24 cm. – Bibliogr. przy rozdz. – ISBN 978-83-7556-830-1

Rozdział

 1. Narzędzia poprawy jakości życia w miastach na przykładzie Małopolski = Instruments of Improvement of the Quality of Life – an Example of Malopolska Region / Aleksander Noworól // W: Jakość życia a procesy zarządzania rozwojem i funkcjonowaniem organizacji publicznych. T.1 [Dokument elektroniczny] / red. nauk. Aleksander NOWORÓL. – Kraków : Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010. – (Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego). – S. 99-119. – Streszcz., summ. – Bibliogr. – ISBN 978-83-931253-3-3 ; 978-83-931253-4-0. – Pełny tekst: http://149.156.173.214/pliki/e-monografie/monografia-4-t1.pdf#page=99&view=Fit
 2. Regional and Local Development Management in the Light of Development Policy Territorialization / Aleksander Noworól // W: Management Sciences in Kazakhstan and in Poland at the Beginning of the 21st Century : Perspectives for Development and Cooperation / scien. ed.: Piotr BUŁA, Janusz CZEKAJ, Halina ŁYSZCZARZ, Bakyt U. Syzdykbayeva. – Cracow – Astana : Cracow School of Business, Cracow University of Economics, 2012. – S. 77-87. – Summ. – Bibliogr. – ISBN 978-83-932796-1-6 ; 978-601-7364-80-9
 3. The Role of Hybrid Partnerships in the Management of Development / Aleksander NOWORÓL // W: The 21st NISPAcee Annual Conference, Regionalisation and Inter-regional Cooperation, May 16-18, 2013, Belgrade. – Belgrad : NISPAcee, Faculty of Organizational Sciences, University of Belgrade, 2013. – S. 1-10. – Bibliogr. – Pełny tekst: http://www.nispa.org/files/conferences/2013/papers/201304101749590.Nowor%C3%B3l-paper_20130405.pdf
 4. Dylematy wolności w gospodarce przestrzennej / Aleksander Noworól // W: Przyszłość wolności : wymiar krajowy – regionalny – międzynarodowy / red. Antoni Kukliński, Jacek Woźniak. – Kraków : Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Departament Polityki Regionalnej, 2014. – (Biblioteka Małopolskiego Obserwatorium Polityki Rozwoju, ISSN 2083-8808 ; t. 7). – S. 367-381. – Bibliogr. – ISBN 978-83-64155-69-7
 5. Infrastruktura instytucjonalna jako szansa rozwoju krakowskiego obszaru funcjonalnego / Aleksander NOWORÓL // W: Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : wybrane problemy / red nauk. Tadeusz KUDŁACZ, Artur HOŁUJ. – Warszawa : CeDeWu. Sp. z o.o., 2015. – S. 63-79. – Bibliogr. – ISBN 978-83-7556-763-2
 6. Uwarunkowania i konsekwencje odmiennych koncepcji zarządzania obszarami metropolitalnymi – przypadek Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / Aleksander NOWORÓL // W: Społeczno-ekonomiczne przemiany w strefie podmiejskiej miast : studium przypadku Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Aleksander NOWORÓL, Artur HOŁUJ. – Warszawa : CeDeWu.pl, 2016. – S. 55-67. – Bibliogr. – ISBN 978-83-7556-830-1
 7. Local Development Strategy in the Context of the Institution of the Contract / Aleksander NOWORÓL // W: State, Society and Business – Development of Contemporary Management / sci. ed. Janusz TECZKE. – Cracow ; Saint Petersburg : Cracow University of Economics, 2016. – S. 129-141. – Summ. – Bibliogr. – ISBN 978-83-937642-7-3. – Pełny tekst: http://katzm.uek.krakow.pl/ksiazki/8.pdf

Publikacje w czasopismach naukowych

 1. Park technologiczny Kraków-Wschód – historia, uwarunkowania, szanse / Aleksander Noworól // Świat Nieruchomości. – nr 37 (2002), s. 41-51. – ISSN 1231-8841
 2. Pojęcie rozwoju terytorialnego w kontekście nauk o zarządzaniu = The Notion of the Territorial Development in the Context of Managementciences / Aleksander Noworól // Współczesne Zarządzanie : Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu. – nr 2 (2007), s. 25-36. – Summ., streszcz. – Bibliogr. – ISSN 1643-5494
 3. Zmiany systemu planowania rozwoju lokalnego i regionalnego jako przykład usprawniania usług publicznych = Changes in the Planning of the Local and Regional Development as the Example of Public Services Improvement / Aleksander Noworól // Współczesne Zarządzanie : Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu. – nr 1 (2008), s. 45-53. – Summ., streszcz. – Bibliogr. – ISSN 1643-5494
 4. Formy interwencji publicznej w zarządzaniu rozwojem na przykładzie terenów wiejskich = Public Intervention Types in the Management of the Rural Areas’ Development / Aleksander Noworól // Współczesne Zarządzanie : Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu = Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business Leaders. – nr 2 (2009), s. 114-123. – Summ., streszcz. – Bibliogr. – ISSN 1643-5494
 5. Prospołeczne instrumenty zarządzania na przykładzie procesów rewitalizacji = Pro-Social Instruments of Management – An Example of the Urban Regeneration Processes / Aleksander Noworól, Kamila Noworól // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. – nr 3 (137) (2009), s. 69-79. – Summ., streszcz. – Bibliogr. – Pełny tekst: http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/publikacje/koik/numery/Documents/2009_NR_3(137).pdf. – ISSN 0137-5466
 6. Social Capital and Multilevel Territorial Management : the Case of Poland = Kapitał społeczny a wielopasmowe zarządzanie terytorialne : przypadek Polski / Aleksander Noworól // Współczesne Zarządzanie : Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu = Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business Leaders. – nr 2 (2011), s. 99-110. – Summ., streszcz. – Bibliogr. – ISSN 1643-5494
 7. “Smart governance” a zarządzanie rozwojem w mieście przyszłości = “Smart Governance” and Management of Development in the City of the Future / Aleksander Noworl // Czasopismo Techniczne. Architektura. – R. 109, z. 1-A2 (2012), s. 39-43, 44-48. – Streszcz., summ. – Bibliogr. – Pełny tekst: https://suw.biblos.pk.edu.pl/resources/i1/i2/i2/i8/i6/r12286/NoworolA_SmartGovernance.pdf. – ISSN 0011-4561
 8. Conditions and Challenges of Territorial Cooperation / Alexander Noworól, Kamilla Noworól // Journal of Intercultural Management. – vol. 4, nr 4 (2012), s. 5-17. – Summ. – Pełny tekst: http://www.joim.pl/pdf/JOIM_4_4.pdf#page=5&view=Fit. – ISSN 2080-0150
 9. Cele, zasady i instrumenty polityki miejskiej woj. małopolskiego = Aims, Rules and Instruments of the Urban Policy of Małopolskie Voivodeship / Aleksander Noworól, Bolesław Domański // W: Badania miejskie i regionalne : doświadczenia i perspektywy : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Andrzejowi Klasikowi z okazji 70. urodzin = Regional and City Research : Experience and Perspectives / red. Florian Kuźnik. – Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2013. – (Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; nr 153). – S. 150-162. – Summ. – Bibliogr. – ISBN 978-83-7875-263-9. – Pełny tekst: http://skpzk.czasopisma.pan.pl/images/data/skpzk/wydania/No_153_2013/11%20Nowor-l%20Domaski.pdf
 10. Regional Development Plans and Programs in Poland : Current Situation and Challenges / Aleksander Noworól // W: Programming Regional Development in Poland : Theory and Practice / eds.: Tadeusz KUDŁACZ, Dariusz Woźniak. – Warsaw : Committee for Spatial Economy and Regional Planning Polish Academy of Sciences, 2013. – (Studia Regionalia, ISSN 0860-3375 ; vol. 35). – S. 25-36. – Summ. – Bibliogr. – ISBN 978-83-89693-74-7
 11. Problemy i wyzwania dotyczące rozwoju obszarów metropolitalnych na przykładzie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego = Dilemmas and Challenges in the Development of Urban Metropolitan Areas – the Case of the Cracow Metropolitan Area / Aleksander NOWORÓL // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. – nr 12 (936) (2014), s. 79-93. – Streszcz., summ. – Bibliogr. – Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/675/464. – ISSN 1898-6447

Raporty, sprawozdania, prace naukowo-badawcze

 1. Dylematy i wyzwania rozwoju obszarów metropolitalnych, na przykładzie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / Aleksander NOWORÓL // W: Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu. Część 2 / autorzy: Patrycja BRAŃKA, Halina GUZIK, Anna HARAŃCZYK, Artur HOŁUJ, Dorota JOPEK, Tadeusz KUDŁACZ – kierownik tematu, Piotr LITYŃSKI, Bogusław LUCHTER, Monika MUSIAŁ-MALAGÓ, Aleksander NOWORÓL, Piotr SERAFIN, Wojciech STRZELCZYK, Andrzej WOŹNIAK, Bernadetta ZAWILIŃSKA. – (2013), s. 133-142. – Streszcz.
 2. Infrastruktura instytucjonalna jako szansa rozwoju Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego / Aleksander NOWORÓL // W: Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : studium przypadku województwa małopolskiego / Kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ ; autorzy: Aleksander BOHM, Patrycja BRAŃKA, Halina GUZIK, Anna HARAŃCZYK, Artur HOŁUJ, Dorota JOPEK, Tadeusz KUDŁACZ, Oskar Kiercz, Anna Krakowiak-Bal, Karol KWIATEK, Piotr LITYŃSKI, Bugusław LUCHTER, Monika MUSIAŁ-MALAGÓ, Aleksander NOWORÓL, Piotr SERAFIN, Jolanta STANIENDA, Andrzej WOŹNIAK, Bernadetta ZAWILIŃSKA, Magdalena ZDUN. – (2014), s. 122-136
 3. Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju : małopolskie miasta – funkcje, potencjał i trendy rozwojowe / kier. Bolesław Domański oraz Aleksander Noworól. – Kraków : Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Departament Polityki Regionalnej, [2010]. – 157, [3] s. : il. ; 30 cm. – Wersja skrócona raportu “Badanie funkcji, potencjałów i trendów rozwojowych miast w województwie małopolskim” zrealiz. na zlec. Departamentu Polityki Regionalnej Urzedu Marszałkowskiego Wojewodztwa Małopolskiego w ramach projektu systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki “Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju – etap I”. – Bibliogr. – ISBN 978-83-61355-58-8. – Pełny tekst: http://www.obserwatorium.malopolska.pl/wp-content/uploads/2010/09/Miasta.pdf
 4. Warunki życia w miastach oraz dostępność i jakość usług publicznych / Aleksander Noworól, Kamila Noworól, Paweł Hałat, Katarzyna Peter-Bombik // W: Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju : małopolskie miasta – funkcje, potencjał i trendy rozwojowe / kier. Bolesław Domański oraz Aleksander Noworól. – Kraków : Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Departament Polityki Regionalnej, [2010]. – S. 46-93. – ISBN 978-83-61355-58-8. – Pełny tekst: http://www.obserwatorium.malopolska.pl/wp-content/uploads/2010/09/Miasta.pdf
 5. Wnioski i rekomendacje / Bolesław Domański, Aleksander Noworól, Andrzej Zborowski, Robert Guzik, Arkadiusz Kołoś // W: Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju : małopolskie miasta – funkcje, potencjał i trendy rozwojowe / kier. Bolesław Domański oraz Aleksander Noworól. – Kraków : Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Departament Polityki Regionalnej, [2010]. – S. 141-162. – ISBN 978-83-61355-58-8. – Pełny tekst: http://www.obserwatorium.malopolska.pl/wp-content/uploads/2010/09/Miasta.pdf
 6. Przegląd i ocena obowiązującego systemu zarządzania polityką rozwoju na poziomie regionalnym, subregionalnym, powiatowym i gminnym wraz z rekomendacjami dotyczącymi pożądanych zmian w celu budowy modelu spójnego z poziomem krajowym : ekspertyza / Aleksander NOWORÓL. – Kraków, 2014. – 232 s. : il. – Bibliogr. – Pełny tekst: https://www.mr.gov.pl/media/5648/Noworol_ekspertyza_2014_POPT.pdf

Pozostałe dokumenty

 1. Cele i zakres opracowania / Bolesław Domański, Aleksander Noworól // W: Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju : małopolskie miasta – funkcje, potencjał i trendy rozwojowe / kier. Bolesław Domański oraz Aleksander Noworól. – Kraków : Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Departament Polityki Regionalnej, [2010]. – S. 9. – ISBN 978-83-61355-58-8. – Pełny tekst: http://www.obserwatorium.malopolska.pl/wp-content/uploads/2010/09/Miasta.pdf
 2. Wstęp / Aleksander NOWORÓL, Artur HOŁUJ // W: Społeczno-ekonomiczne przemiany w strefie podmiejskiej miast : studium przypadku Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Aleksander NOWORÓL, Artur HOŁUJ. – Warszawa : CeDeWu.pl, 2016. – S. 9-14. – ISBN 978-83-7556-830-1

Komentarze są wyłączone.