A. Petryk

Dr inż. Agnieszka Petryk


Asystent w Zakładzie Ekonomiki Regionu i Inżynierii Przestrzennej. Doktor nauk rolniczych w zakresie ochrony i kształtowania środowiska. Rozprawa doktorska została wyróżniona przez Radę Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Stypendystka Prezesa Rady Ministrów i Starosty Wadowickiego, Małopolskiej Fundacji Stypendialnej SAPERE AUSO oraz Małopolskiej Fundacji Stypendialnej DOCTUS. Otrzymała Stypendium Rektora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie dla najlepszych doktorantów. Za wyróżniającą się pracę magisterską, zdobyła nagrodę Naczelnej Organizacji Technicznej oraz Stowarzyszenia Inżynierów Techników Wodnych i Sanitarnych. Prelegentka kilkunastu ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych, kilkudziesięciu konferencji i seminariów szkoleniowych. Autorka i współautorka 16 publikacji naukowych, uczestniczka czterech projektów badawczych. Posiada kilkuletnie doświadczenie w szkolnictwie średnim i praktyce zawodowej na stanowisku inżyniera budowy. Przynależy do Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych w Krakowie. Zainteresowania badawcze obejmują bioindykację, sozotechnikę, gospodarkę gruntami odłogowanymi.

Prowadzone zajęcia: Grafika inżynierska i projektowanie geometryczne, Technologie informacyjne w planowaniu przestrzennym.


Kontakt:

p.404 pawilon F, tel. 12-2935533

agnieszka.petryk@uek.krakow.pl

e-Wizytówka: Agnieszka Petryk

Wykaz publikacji

Rozdział
 1. Dyskusja możliwych losów bobra europejskiego (Castor fiber) z Czarnej Rzeki : (zlewnia Wisłoki) = Discussion Abort Possibile Future Life of European Beaver (Castor fiber) from the Czarna Rzeczka River : (Wisłoka Catchement) / Agnieszka Guzdek, Piotr Petryk, Paweł Mundała // W: Środowiskowe aspekty melioracji wodnych. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, 2007. – S. 77-82. – Streszcz., summ. – Bibliogr. – ISBN 978-83-60574-05-8
 2. Ocena zawartości ołowiu w glebach rejonu silnie zanieczyszczonego metalami ciężkimi = Estimation of Lead Content in Soils Taken from Heavy Pollued Area / Agnieszka Guzdek // W: Problemy inżynierii środowiska : pełny materiał tekstowy i graficzny. – Płock : Koło Naukowe Inżynierii Środowiska. Zakład Inżynierii Sanitarnej i Ochrony Środowiska, 2008. – S. 115-118. – Streszcz., summ. – Bibliogr. – ISBN 978-83-925264-4-5
 3. Ocena zawartości kadmu w glebach rejonu silnie zanieczyszczonego metalami ciężkimi = Estimation of Cadmium Content in Soils Taken from Heavy Pollued Area / Agnieszka Guzdek // W: Problemy inżynierii środowiska : pełny materiał tekstowy i graficzny / red. Paweł Podwójci. – Płock : Politechnika Warszawska. Instytut Budownictwa w Płocku, 2009. – S. 140-142. – Streszcz., summ. – Bibliogr. – ISBN 978-83-925264-8-3
 4. Analiza zawartości metali ciężkich w warstwie izolacyjnej na zrekultywowanych osadnikach posodowych byłych krakowskich zakładów sodowych Solvay = Analysis of Heavy Metals Content in the Soil Cover on Reclaimed Ex-soda Tanks on Former Krakow Solvay Soda Plant / Agnieszka Petryk // W: Problemy inżynierii środowiska : pełny materiał tekstowy i graficzny / red. Paweł Podwójci. – Płock : Politechnika Warszawska. Instytut Budownictwa w Płocku, 2010. – S. 97-101. – Streszcz., summ. – Bibliogr. – ISBN 978-83-925264-1-4
 5. Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym w latach 2003-2013 / Agnieszka PERYK, Andrzej WOŹNIAK // W: Społeczno-ekonomiczne przemiany w strefie podmiejskiej miast : studium przypadku Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Aleksander NOWORÓL, Artur HOŁUJ. – Warszawa : CeDeWu.pl, 2016. – S. 119-131. – Bibliogr. – ISBN 978-83-7556-830-1
 6. Analiza złóż filtracyjnych stosowanych w procesie uzdatniania wody = The Analysis Filter Media Used in the Process Water Treatment / Paweł Guzdek, Agnieszka PETRYK // W: Woda i kanalizacja / [red. nauk. Monika Panfil]. – Poznań : Młodzi Naukowcy, 2016. – (Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce ; 34). – S. 75-79. – Streszcz. – Bibliogr. – ISBN 978-83-65362-58-2 ; 978-83-65362-88-9
Publikacje w czasopismach naukowych
 1. Dyskusja możliwych losów dwóch rodzin bobra europejskiego z Czarnej Rzeczki zagrożonych budową autostrady A4 = Two Families of European Beaver (Castor fiber) Are Being Threatened by a Planned A4 Motorway / Paweł Mundała, Artur Szwalec, Agnieszka Guzdek // Problemy Ekologii. – R. 12, nr 5 (71) (2008), s. 255-259. – Streszcz., summ. – Bibliogr. – ISSN 1427-3381
 2. Sposoby myślenia przyrodnika podczas wykonywania oceny oddziaływania autostrady na środowisko / Paweł Mundała, Agnieszka Guzdek // Magazyn Autostrady. – nr 5 (2009), s. 119-122. – Streszcz., summ. – ISSN 1730-0703
 3. Ocena zawartości Pb, Zn, Cr, Fe w bulwach ziemniaka oraz w glebie na terenie gminy Trzebinia = Evaluation of Heavy Metals (Pb, Zn, Cr, Fe) Content in Potatoe’s Tuber and in Soil in the Trzebinia Municipality / Agnieszka Petryk, Patryk Bedla // Inżynieria Ekologiczna. – nr 22 (2010), s. 18-24. – Streszcz., summ. – Bibliogr. – Pełny tekst: http://www.archive.ineko.net.pl/pdf/22/2.pdf. – ISSN 2081-139X
 4. Funkcjonowanie wyrobiskowych zbiorników wody w Przegini pod Krakowem = Functioning of Excavation Water Reservoirs Nearby Krakow City / Patryk Bedla, Agnieszka Petryk // Inżynieria Ekologiczna. – nr 22 (2010), s. 83-89. – Streszcz., summ. – Bibliogr. – Pełny tekst: http://www.archive.ineko.net.pl/pdf/22/10.pdf. – ISSN 2081-139X
 5. Zanieczyszczenie wybranymi metalami ciężkimi gleb dzikich składowisk odpadów na terenie Lipnicy Małej i Domaradza = Contamination with Selected Heavy Metals of Soil under Illegal Land Fills Located in Lipnica Mała and Domaradz / Artur Szwalec, Paweł Mundała, Agnieszka Petryk // Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych = Environmental Protection and Natural Resources. – nr 49 (2011), s. 407-416. – Summ. – Bibliogr. – Pełny tekst: http://www.ios.edu.pl/pol/wydawnictwa/nr_49.pdf. – ISSN 1230-7831
 6. Komunikacja interpersonalna w świetle filozofii dramatu Józefa Tischnera : studium wybranych zagadnień = Interpersonal Communication in the Light of Józef Tischner’s Philosophy of Drama : Study of Selected Topics / Piotr Guzdek, Agnieszka Petryk // Studia Socialia Cracoviensia. – t. 4, nr 2 (7) (2012), s. 103-116. – Summ., streszcz. – Bibliogr. – Pełny tekst: http://czasopisma.upjp2.edu.pl/studiasocialiacracoviensia/article/view/413/341. – ISSN 2080-6604
 7. Czyn komunikacyjny osoby w optyce filozofii dramatu Józefa Tischnera : studium wybranych aspektów komunikacji interpersonalnej / Piotr Guzdek, Agnieszka Petryk // Homo Communicativus. – nr 1 (7) (2012), s. 24-32. – Streszcz. – Pełny tekst: http://www.hc.amu.edu.pl/numery/7/HC7.pdf. – ISSN 1896-3099
 8. Zawartość wybranych pierwiastków śladowych w glebach położonych w sąsiedztwie kombinatu metalurgicznego w Nowej Hucie = Trace Element Contents in Topsoil Located Near Steel Plant in Krakow-Nowa Huta / Paweł Mundała, Artur Szwalec, Agnieszka Petryk // Inżynieria Ekologiczna. – nr 33 (2013), s. 67-76. – Streszcz., summ. – Bibliogr. – Pełny tekst: http://www.ineko.net.pl/pdf-346-332?filename=ZAWARTO%C5%9A%C4%86%20WYBRANYCH.pdf. – ISSN 2081-139X
 9. Assessment of the Content of Heavy Metals in Plants and Soil in the Area of the Trzebinia Municipality, Poland. 1.Cadmium / Agnieszka PETRYK // Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas. – nr 4 (1) (2016), s. 1243-1256. – Summ. – Bibliogr. – Pełny tekst: http//www.infraeco.pl/pl/art/a_18029.htm?plik=1974. – ISSN 1732-5587
 10. Water Supply and Sewerage Infrastructure in the Krakow Metropolitan Area over the Period 2003-2013 / Andrzej WOŹNIAK, Agnieszka PETRYK, Anna Kochanek, Piotr Petryk, Paweł Guzdek // Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas. – nr 4 (1) (2016), s. 1081-1098. – Summ. – Bibliogr. – Pełny tekst: http://www.infraeco.pl/pl/art/a_17991.htm?plik=1962. – ISSN 1732-5587
 11. Species Composition of Vegetation Cover in the Fallow Lands in the Area of the Trzebinia Municipality / Agnieszka PETRYK // Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas. – nr 4 (2) (2016), s. 1399-1409. – Summ. – Bibliogr. – Pełny tekst: http://www.infraeco.pl/pl/art/a_18059.htm?plik=1991. – ISSN 1732-5587
 12. Study of Soil Contamination with Heavy Metals and Cost Estimation of Its Remediation on the Example of the City Trzebinia = Badanie zanieczyszczenia gleby metalami ciężkimi oraz szacunek kosztu jej rekultywacji na przykładzie miasta Trzebinia / Agnieszka PETRYK // Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment : Journal of the Polish Association of Environmental and Resource Economists. – nr 4 (59) (2016), s. 165-178. – Streszcz. – Bibliogr. – Pełny tekst: http://www.ekonomiaisrodowisko.pl/uploads/ei%C5%9B%2059/14_petryk.pdf. – ISSN 0867-8898
 13. Assessment of the Content of Heavy Metals in Plants and Soil in the Area of the Trzebinia Municipality, Poland. 3.Lead / Agnieszka PETRYK // Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas. – nr 4 (3) (2016), s. 1689-1702. – Summ. – Bibliogr. – Pełny tekst: http://www.infraeco.pl/pl/art/a_18115.htm?plik=2015. – ISSN 1732-5587
 14. Assessment of Heavy Metals in Plants and Soil in the Trzebinia Mnicipality, Poland. 2.Zinc / Agnieszka PETRYK // Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas. – nr 4 (3) (2016), s. 1581-1592. – Summ. – Bibliogr. – Pełny tekst: http://www.infraeco.pl/pl/art/a_18094.htm?plik=2006. – ISSN 1732-5587
 15. Rozwój infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w subregionie krośnieńskim od 2003 do 2013 roku = The Development of Water-Supply-and-Sewage Infrastructure in the Krośnieński Subregion in Years 2003-2013 / Marek Ryczek, Piotr Petryk, Agnieszka PETRYK // Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus. – nr 15(4) (2016), s. 85-101. – Summ., streszcz. – Bibliogr. – Pełny tekst: http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/pub/15_4_85.pdf. – ISSN 1644-0765
 16. Assessment of the Content of Heavy Metals in Plants and Soil in the Area of the Trzebinia Municipality, Poland. 4.Copper / Agnieszka PETRYK // Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas. – nr 4 (4) (2016), s. 1711-1721. – Summ. – Bibliogr. – Pełny tekst: http://www.infraeco.pl/pl/art/a_18117.htm?plik=2017. – ISSN 1732-5587
 17. Cooperation of Agricultural Producers in Poland / Sylwia GUZDEK, Agnieszka PETRYK // Geomatics, Landmanagement and Landscape. – no. 4 (2016), s. 121-132. – Summ. – Bibliogr. – ISSN 2300-1496
 18. The Development of Water and Sewage Infrastructure in the Subregion of Western Malopolska in Years 2003-2013 / Agnieszka PETRYK, Piotr Petryk // Journal of Ecological Engineering. – Vol. 18, Iss. 1 (2017), s. 176-182. – Summ. – Bibliogr. – Pełny tekst: http://www.jeeng.net/pdf-66404-6887?filename=THE%20DEVELOPMENT%20OF%20WATER.pdf. – ISSN 2299-8993
Pozostałe dokumenty
 1. Określenie zawartości metali ciężkich (Cd, Cu, Zn, Pb) w wybranych roślinach w gminie Trzebinia / Agnieszka Guzdek // W: Ogólnouczelniana Sesja Kół Naukowych, Kraków, czerwiec 2006 / [oprac. i korekta Anna Szczerbowska]. – Kraków : Akademia Rolnicza, 2006. – S. 109-110. – Dostępne tylko streszczenie
 2. Ocena zawartości kadmu i ołowiu w mięsie i podrobach kur hodowanych w rejonie silnie zanieczyszczonym : (gmina Trzebinia) / Agnieszka Guzdek // W: Ogólnopolska Sesja Kół Naukowych, Kraków, 2007 / [oprac. i korekta Anna Szczerbowska]. – Kraków : Akademia Rolnicza, 2007. – S. 82. – Dostępne tylko streszczenie
 3. Ocena zawartości kadmu i cynku w glebach rejonu silnie zanieczyszczonego metalami ciężkimi na przykładzie Trzebini / Agnieszka Guzdek // W: Ogólnouczelniana Sesja Kół Naukowych, Kraków, maj 2008 / [oprac. i korekta Anna Szczerbowska]. – Kraków : Uniwersytet Rolniczy, 2008. – S. 79-80. – Dostępne tylko streszczenie
 4. Ocena zawartości ołowiu w miąższu bulwy ziemniaka (Solanum tuberosum) uprawianego na terenie trzebińskiej anomalii geochemicznej / Agnieszka Guzdek, Paweł Guzdek // W: I Międzynarodowa Sesja Kół Naukowych, Kraków, maj 2009 / [oprac. i korekta Anna Szczerbowska]. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego, 2009. – S. 103. – Dostępne tylko streszczenie
 5. Ocena zawartości kadmu w miąższu bulwy ziemniaka (Solanum tuberosum) uprawianego na terenie trzebińskiej anomalii geochemicznej = Estimation of Cadmium Content in Potato Tuber (Solanum tuberosum) Cultivated in Trzebinia Geochemic Anomaly / Agnieszka Guzdek, Paweł Guzdek // W: XIV Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych, XXVI Sejmik SKN, Wrocław, 14-15 maja 2009. – Wrocław : Dział Spraw Studenckich Uniwersytetu Przyrodniczego, 2009. – S. 224. – Dostępne tylko streszczenie. – ISBN 978-83-86520-07-7
 6. Stężenie wybranych składników w oczkach wodnych położonych na terenach różnie użytkowanych / Agnieszka Petryk, Dawid Bedla // W: Wielokierunkowość badań w rolnictwie i leśnictwie : IV Ogólnopolska Konferencja Doktorantów, Kraków, 13 marca 2010 / oprac. Marcin Setlak, Diana Wieczorek. – Kraków : Uniwersytet Rolniczy, 2010. – S. 66. – Dostępne tylko streszczenie

Komentarze są wyłączone.