B. Luchter

Prof. UEK dr hab. Bogusław Luchter


Doktor habilitowany na stanowisku profesora w Zakładzie Geografii Ekonomicznej. Członek Polskiego Towarzystwa Geograficznego. W latach 2012 – 2016 prodziekan Wydziału Finansów ds. kierunku Gospodarka Przestrzenna. Aktualnie członek Rady Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej i dwóch komisji wydziałowych. Od 2012 r. kierownik Zakładu Geografii Ekonomicznej Katedry Gospodarki Regionalnej UEK.

Interesuje się szerzej geografią osadnictwa miejskiego, a przede wszystkim problematyką użytkowania ziemi przestrzeni miejskiej terytorium miasta Krakowa i poszczególnych jednostek katastralnych (dawnych miast i wsi – sukcesywnie przyłączanych do miasta), wchodzących w jego skład.

Prowadzone zajęcia: geografia ekonomiczna, geografia społeczna, geografia turystyczna, gospodarka gruntami w mieście, planowanie turystyczne, podstawy gospodarowania gruntami, przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią, seminarium magisterskie.

Kontakt:

p.402 pawilon F, tel. 12-2937462

luchterb@uek.krakow.pl

e-Wizytówka: Bogusław Luchter

Wykaz publikacji

I. KSIĄŻKI, MONOGRAFIE

I-A.  POZYCJE SAMODZIELNE

 1. Przemiany w użytkowaniu ziemi w rozwoju miasta Krakowa, Zeszyty Naukowe UE w Krakowie, Seria specjalna: Monografie, Kraków 2010, nr 196, s. 237.
 2. Przestrzenne związki użytkowania ziemi w Krakowie, Dokumentacja Geograficzna, 1990, z. 2/3, s. 91 + err. (dostępna wersja elektroniczna)

I-B.  POZYCJE WSPÓŁAUTORSKIE lub ZBIOROWE (MONOGRAFIE)

 1. Przemiany użytkowania ziemi w strefie podmiejskiej Krakowa w okresie przemian strukturalnych, [w:] Społeczno-ekonomiczne przemiany w strefie podmiejskiej miast: Studium przypadku Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, red. A. Noworól, A. Hołuj, CeDeWu, Warszawa 2016, s. 69 – 105.  
 2. Funkcjonowanie terenów infrastruktury komunikacyjnej w strukturze Przestrzennej Krakowa, [w:] Infrastruktura w rozwoju regionalnym i Lokalnym. Wybrane problemy, red. Nauk. T. Kudłacz, A. Hołuj, CeDeWu, Warszawa 2015, s. 121 – 135.
 3. Podstawy geografii ekonomicznej, red. J. Wrona, wyd. 3 zm., PWE, Warszawa 2006 [Współautor].
 4. Encyklopedia geograficzna świata: suplement, red. Z. Otałęga, OPRES, Kraków 2001 [Współautor].
 5. Podstawy geografii ekonomicznej, red. J. Wrona, J. Rek, wyd. 2 zm., PWE, Warszawa 2001 [Współautor].
 6. Podstawy geografii ekonomicznej, red. J. Wrona, J. Rek, PWE, Warszawa, 1997, 1998 [dodruk], [Współautor].

II. SKRYPTY UCZELNIANE

II-A. POZYCJE SAMODZIELNE

 1. Luchter B., Kraków – zarys przemian ekonomiczno-przestrzennych, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012.
 2. Luchter B., Przyrodnicze podstawy gospodarowania, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2009.

II-B. POZYCJE WSPÓŁAUTORSKIE lub ZBIOROWE (MONOGRAFIE)

 1. Luchter B., Serafin P., Wrona J., Zawilińska B., Przewodnik metodyczny z geografii społeczno-gospodarczej świata i Polski, Wyd. 2 rozszerz. i uaktualnione, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2014.
 2. Wybrane regiony i miejscowości świata. Charakterystyka społeczno-gospodarcza, pod red. B. Luchtera, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków 2014.
 3. Luchter B., Serafin P., Wrona J., Przewodnik metodyczny z geografii społeczno- gospodarczej świata i Polski, Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2010.
 4. Wrona J., Rek J., Luchter B., Serafin P, Przewodnik metodyczny z geografii dla kandydatów na studia w Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Wyd. AE, Kraków, 2002 [Współautor].
 5. Wrona J., Rek J., Luchter B., Serafin P., Przewodnik metodyczny z geografii dla kandydatów na studia w Akademii Ekonomicznej w Krakowie, AE, Kraków, 1999 [Współautor].
 6. Podstawy geografii ekonomicznej, red. J. Wrona, J. Rek, Wyd. AE Kraków 1995 [Współautor].
 7. Podstawy geografii ekonomicznej, red. J. Wrona, J. Rek, Wyd. 3 zm., AE, Kraków 1993 [Współautor].
 8. Mikulski M., Rek J., Wrona J., i in., Podstawy geografii ekonomicznej, Wyd. 2 zm., AE, Kraków, 1991 [Współautor].

III. ARTYKUŁY  NAUKOWE

 1. Luchter B., Przemiany użytkowania nieruchomości gruntowych przez instytucje nauki i szkolnictwa wyższego w Krakowie w latach 1983 – 2012 (na przykładzie byłej dzielnicy katastralnej Śródmieście), Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Świat Nieruchomości, nr 2 (96), 2016, s. 55 – 62.
 2. Luchter B., Przemiany użytkowania ziemi w strefie podmiejskiej Krakowa w okresie przemian strukturalnych, [w:] Społeczno-ekonomiczne przemiany w strefie podmiejskiej miast. Studium przypadku Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, red. A. Noworól, A. Hołuj, CeDeWu, Warszawa 2016, s. 69 – 105.
 3. Luchter B., Funkcjonowanie terenów infrastruktury komunikacyjnej w strukturze przestrzennej Krakowa, [w:] Instrumenty w rozwoju regionalnym i lokalnym. Wybrane problemy, red. Nauk. T. Kudłacz, A. Hołuj, CeDeWu, Warszawa 2015, s. 121- 135.
 4. Luchter B., Prognozowanie zmian udziału użytków rolnych w powierzchni ogólnej Krakowa, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Zeszyty Naukowe, 2015, nr 6 (942), s. 63 – 80 [Współautor: Aut.: Bogusław Luchter, Anna Walkosz].
 5. Luchter B., Lokalizacja bazy noclegowej w Krakowie w latach 1992 – 2012 w byłej dzielnicy katastralnej Śródmieście, Świat Nieruchomości, nr 2 (92), 2015, s. 27 – 33.
 6. Luchter B., Sezonowe ogródki gastronomiczne w strukturze przestrzennej Krakowa, Świat Nieruchomości, nr 2 (88), 2014, s. 45 – 53.
 7. Luchter B., Przemiany użytkowania ziemi w centralnej części Krakowa – byłej dzielnicy katastralnej Śródmieście w latach 1992 – 2012, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Zeszyty Naukowe, Kraków 2014, nr 6 (930), s. 131 – 147.
 8. Luchter B., Przemiany użytkowania ziemi na terenie Śródmieścia Krakowa, Świat Nieruchomości, 2013, nr 3 (85), s. 12-19.
 9. Luchter B., Wpływ rewitalizacji na przemiany użytkowania ziemi terenów poprzemysłowych (na przykładzie Krakowa), Świat Nieruchomości, 2012, nr 1 (79), s. 46-51.
 10. Luchter B., Analiza porównawcza przemian użytkowania ziemi na terenie Bochni i Dębicy na przełomie XX I XXI wieku, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni, Zesz. Nauk. WSE w Bochni, Bochnia 2011, nr 9, s. 15-52.
 11. Luchter B., Przemiany użytkowania ziemi w latach 1983-2011 w następstwie rewitalizacji  terenów poprzemysłowych w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Zesz. Nauk. UE, Seria: Ekonomia, Kraków 2012, nr 897, s. 73-87.
 12. Luchter B., Analiza przemian użytkowania ziemi w Krakowie w latach 1848-2010, Zeszyty Naukowe, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Seria Ekonomia, nr 869 Kraków 2011, s. 89 – 108. (PDF)
 13. Luchter B., Przemiany użytkowania ziemi w Nowej Hucie w okresie 60 lat jej istnienia, Świat Nieruchomości, nr 75, 2011, s. 4-11.
 14. Luchter B., Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego terytorium miasta Krakowa, [w:] Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku : Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zygmuntowi Szymli, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2010, s. 335-353.
 15. Luchter B., Zmiany użytkowania ziemi na terenie wybranych jednostek przestrzennych wchodzących w skład miasta Krakowa w latach 1848-2008, Świat Nieruchomości, nr 71 (1), 2010, s. 4-11.
 16. Luchter B., Przemiany w użytkowaniu ziemi w Krakowie w latach 1998-2008, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 842, Kraków 2010, s. 121-142.
 17. Luchter B., Jednostki katastralne jako podstawa badań struktury użytkowania ziemi w mieście Krakowie, Zeszyty Naukowe UE w Krakowie, nr 821, Kraków 2010, s. 145-162.
 18. Luchter B., Tendencje zmian użytkowania ziemi w Krakowie w latach 1998-2008, Świat Nieruchomości, nr 1 (67), 2009, s. 30-37. (PDF)
 19. Luchter B., Miasta województwa małopolskiego utworzone w latach 1980-2007, [w:] Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych, pod red. S. Owsiaka, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2007, s. 153-165.
 20. Luchter B., Wpływ planowania przestrzennego na strukturę użytkowania ziemi w Krakowie, [w:] Problemy gospodarki regionalnej i polityki ekonomicznej : Księga jubileuszowa dla uczczenia 80. urodzin Profesora Antoniego Fajferka, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2007, s. 243-263.
 21. Luchter B., Kudłacz T., Badanie współzależności pomiędzy odległością od centrum miasta a zmianami użytkowania ziemi na przykładzie Krakowa, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 746, Kraków 2007, s. 137-157.
 22. Luchter B., Wykorzystanie podziału na byłe dzielnice administracyjne w badaniach przemian użytkowania ziemi w Krakowie, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 693, Kraków 2006, s. 187-202. (PDF)
 23. Luchter B., Analiza procesu przemian użytkowania ziemi w Krakowie na podstawie terenów sukcesywnie przyłączanych do miasta, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 681, Kraków 2005, nr 681, s. 111-127. (PDF)
 24. Kudłacz T., Luchter B., Wybrane metody analizy przemian użytkowania ziemi w mieście (na przykładzie Krakowa), Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 681, Kraków 2005, s. 15-28. [Współautor].
 25. Luchter B., Wykorzystanie bloków urbanistycznych w badaniach przemian użytkowania ziemi (na przykładzie Krakowa), Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 645, Kraków 2004, s. 83-102. (PDF)
 26. Luchter B., Wpływ transformacji gospodarczej na zmiany użytkowania ziemi w strefie zewnętrznej Krakowa, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 617, Kraków 2003, s. 177-191.
 27. Luchter B., Główne kierunki przemian użytkowania ziemi w strefie podmiejskiej Krakowa w latach 1983 -2000 (na przykładzie Bronowic Wielkich), Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 588, Kraków 2002, s. 129-141. (PDF)
 28. Luchter B., Zmiany użytkowania ziemi w Krakowie w latach 1977-1998, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 568, Kraków 2001, s. 91-103. (PDF)
 29. Luchter B., Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w Krakowie w latach 1983-1998, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 545, Kraków 2000, s. 109-118.
 30. Luchter B., Konkurencyjność nowo utworzonych miast, [w: ] Konkurencyjność miast i regionów : Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej oraz Katedrę Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Mogilany, 28-29 września 1999 r.), pod red. Z. Szymli, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2001, s. 119-126.
 31. Luchter B., Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w Krakowie w latach 1983-1998, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 545, Kraków 2000, s. 109-118.
 32. Luchter B., Użytkowanie ziemi w Krakowie w świetle mapy gospodarczej „Użycie powierzchni ziemi” z 1950 r., Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 527, Kraków 1999, s.109-123.
 33. Luchter B., Zmiany w zagospodarowaniu centralnej części Krakowa w okresie transformacji (ze szczególnym uwzględnieniem lat 1992-1995), Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 483, Kraków 1997, s. 121-134.
 34. Luchter B., Badania procesu przemian użytkowania ziemi w Krakowie za pomocą współczynnika zbieżności (podobieństwa) struktur, Folia Geographica, Series Geographica-Oeconomica, vol. 23, 1991, s. 31-46.
 35. Luchter B., Użytkowanie ziemi w Krakowie w świetle planu katastralnego z poł. XIX w., Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 251, Kraków 1987, s. 141-156.
 36. Luchter B., Badanie struktury użytkowania ziemi za pomocą metody elementów wiodących w strukturze Johna C. Weavera (na przykładzie Krakowa), Zeszyty Naukowe UJ, nr 879, Kraków 1988, s. 109-122.
 37. Luchter L., Luchter B., Badania geograficzno-ekonomiczne Koła Geografów UJ, [w:] Historia Koła Geogra fów Uniwersytetu Jagiellońskiego 1881-1991. Prace Studenckich Kół Naukowych UJ, nr og. 993, Kraków, 1981, s. 83-99. [Współautor].
 38. Luchter B., Użytkowanie przestrzeni miejskiej w VIII dzielnicy katastralnej miasta Krakowa – Kazimierz, Folia Geographica, Series Geogr.-Oecon., 1977, vol. X, s. 77- 93.

Inne opracowania

 1. Luchter B., Rola geografii w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, [w:] Geografia w naukach ekonomiczno-przestrzennych, pod red. T. Kudłacza i J. Wrony, Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 8, Kraków 2010, s. 133-142.
 2. Wrona J., Luchter B., Wykaz publikacji doc. dr Mieczysława Mikulskiego, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 681, Kraków 2005, s. 7-13. [Współautor]
 3. Partyka J., Rączkowska Z., Luchter L., Luchter B., Bibliografia Koła Geografów UJ za lata 1881-1981 [w:] Historia Koła Geografów UJ 1881-1981, UJ, Koło
  Geografów UJ im. Ludomir Sawickiego, Prace Studenckich Kół Nauk., nr og. 993,
  Varia, t. 169,Kraków 1981, s. 101-177. [Współautor].
 4. Społeczno-ekonomiczne problemy rozwoju turystyki w Czechosłowacji,
  Instytut Planowania i Ekonomiki Regionu Akademii Ekonomicznej w Krakowie,
  Kraków, [b.r. wyd., 1980], maszynopis, s. 70. [Współautor; aut. : Bogusław Luchter, Zygmunt Nowak].

Problemy badawcze, resortowe, badania własne 

 1. Turystyka, Rolnictwo [w:] Problemy zagospodarowania stref przygranicznych \ na przykładzie polsko-słowackiej strefy przygranicznej, CUP, Akademia Ekonomiczna, Kraków 1993 [Współautor, aut.: Antoni Fajerek, Tadeusz Kudłacz, Stanisława Klima, Bogusław Luchter].
 2. Problem badawczy OPBP III.8. Pt. „Sterowanie procesami rozwoju zagospodarowania turystycznego kraju jako elementu zagospodarowania przestrzennego kraju”, Kraków 1983.Współautor: aut. : Jerzy Kruczała, Halina Guzik, Bogusław Luchter, Barbara Ostrowska].
 3. Problem węzłowy nr 13.1. Zadanie badawcze nr 4 pt. „Funkcjonowanie instrumentów sterowania turystyką” , Kraków 1981, [Współautor; aut. : Jerzy Kruczała, Halina Guzik, Bogusław Luchter, Barbara Ostrowska].
 4. Problem resortowy MNSzWiT, Nr 17, Temat 1.3. : „Turystyka w dolinie Popradu i jej związek z gospodarstwem leśnym”, Kraków 1980. [Współautor; aut. : Jerzy Kruczała, Halina Guzik, Bogusław Luchter, Barbara Ostrowska].
 5. Problem międzyresortowy I-28, Grupa tematyczna 0-2, pt. „Analiza przejazdów w celach wypoczynkowych”, Kraków 1977. [Współautor; aut. : Jerzy Kruczała, Halina Guzik, Bogusław Luchter, Zygmunt Nowak, Barbara Rekret].

Komentarze są wyłączone.