D. Jopek

Dr inż. arch. Dorota Jopek


Adiunkt w Katedrze Gospodarki Regionalnej. Absolwent Architektury i Urbanistyki na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Członek Małopolskiej Izby Architektów.

Interesuje się zagadnieniami planowania przestrzennego, planowaniem i rozwojem nowych ekomiast, oraz rewitalizacją istniejących zespołów miejskich kontekście zagadnień ekonomicznych, prawnych i urbanistycznych.


Kontakt:

p.418 pawilon F, tel. 12-2935972

mailto:jopekd@uek.krakow.pl

e-Wizytówka: Dorota Jopek

Wykaz publikacji

Monografie, podręczniki, książki, skrypty
 1. Problemy kształtowania ładu przestrzennego / Barbara Prus, Mariusz Antolak, Wojciech Bartoszczuk, Anna Bernaciak, Dorota JOPEK, Anna Majewska, Maciej Oleński, Jacek M. Pijanowski, Paweł Szumigała. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego, 2015. – 145, [1] s. : il. ; 24 cm. – Bibliogr. – ISBN 978-83-64758-23-2
Rozdział
 1. Tradition of the Metropolis : Planning Instruments of Protecting New York’s Heritage = Tradycja metropolii : narzędzia planistyczne ochrony dziedzictwa Nowego Jorku / Dorota JOPEK // W: Tradition and Heritage in the Contemporary Image of the City : monograph. Vol. 2, Challenges and Responses / ed. by Tomasz Jeleński, Stanisław Juchnowicz, Ewelina Woźniak-Szpakiewicz. – Kraków : Wydawnictwo PK, 2014. – S. 35-45. – Summ., streszcz. – Bibliogr. – ISBN 978-83-7242-797-7
 2. Good City Form : Creative New York / Dorota JOPEK // W: The Idea of Creative City : the Urban Policy Debate / ed. by Dobrosława WIKTOR-MACH and Piotr Radwański. – Kocani : European Scientific Institute, 2014. – S. 182-188. – Summ. – Bibliogr. – ISBN 978-608-4642-18-3. – Pełny tekst: http://eujournal.org/files/journals/1/books/Cracow2013.pdf
 3. Polityka miejska jako instrument kształtowania przestrzeni miasta : przykład Nowego Jorku = Urban Policy as an Instrument of Architecture and Spatial Development in New York / Dorota JOPEK // W: Kształtowanie współczesnej przestrzeni miejskiej / red. nauk. Mikołaj Madurowicz. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2014. – S. 503-513. – Streszcz., summ. – Bibliogr. – ISBN 978-83-235-1167-0
 4. Rola infrastruktury instytucjonalnej w rozwoju lokalnym na przykładzie lokalnych grup działania w woj. małopolskim / Patrycja BRAŃKA, Dorota JOPEK, Monika MUSIAŁ-MALAGO // W: Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : wybrane problemy / red nauk. Tadeusz KUDŁACZ, Artur HOŁUJ. – Warszawa : CeDeWu. Sp. z o.o., 2015. – S. 81-101. – Bibliogr. – ISBN 978-83-7556-763-2
 5. Przestrzenne aspekty procesu kurczenia się miast / Dorota JOPEK // W: Uwarunkowania i konsekwencje procesu kurczenia się miast w Polsce / red. nauk. Anna HARAŃCZYK. – Warszawa : CeDeWu Sp. z o.o., 2015. – S. 151-195. – Bibliogr. – ISBN 978-83-7556-823-3
 6. Challenges of the NYC Urban Governance / Dorota JOPEK // W: Back to the Sense of the City : 11th Congress Virtual City and Territory, 11 VCT, Year 2016, July, Krakow : Proceedings Book [on-line] = Volver al sentido de la ciudad : 11º Congreso Internacional Ciudad y Territorio Virtual, 11 CTV, Año 2016, Julio, Cracovia : libro de ponencias / eds. Rolando Biere Arenas, Mateusz Gyurkovich. – Barcelona : Centre of Land Policy and Valuations (CPSV), 2016. – S. 1209-1219. – Summ. – Bibliogr. – ISBN 978-84-8157-660-3. – Pełny tekst: http://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2117/90604/CH%2005%20Jopek%20Dorota.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Publikacje w czasopismach naukowych
 1. Finansowe skutki gospodarowania przestrzenią Krakowa = Financial Results of Space Management of Cracow / Anna HARAŃCZYK, Monika MUSIAŁ-MALAGÓ // W: Partnerstwo i odpowiedzialność w funkcjonowaniu miasta = Partnership and Responsibility in the City Life / red. Tadeusz Markowski i Danuta Stawasz. – Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2014. – (Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; t. 157). – S. 105-122. – Summ. – Bibliogr. – ISBN 978-83-63563-39-4. – Pełny tekst: http://skpzk.czasopisma.pan.pl/images/data/skpzk/wydania/No_157_2014/8%20ANNA%20HARACZYK%20MONIKA%20MUSIA%20-MALAGO.pdf
 2. Strefowanie jako narzędzie kształtowania struktury przestrzennej miasta = The Zonning as a Tool for Shaping a Spatial City Form / Dorota JOPEK // W: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów – uwarunkowania i kierunki = The Management of Space in Cities and Regions – Conditions and Directions / red. Tadeusz KUDŁACZ, Piotr LITYŃSKI. – Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2015. – (Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; nr 161). – S. 165-171. – Summ. – Bibliogr. – ISBN 978-83-63563-59-2. – Pełny tekst: http://skpzk.czasopisma.pan.pl/images/data/skpzk/wydania/No_161_2014/17%20DOROTA%20JOPEK.pdf
 3. Public Space as a Principle of of the City Planning = Kształtowanie przestrzeni publicznych jako jeden z elementów planowania rozwoju miasta / Dorota JOPEK // Przestrzeń i FORMa = Space @ FORM. – nr 28 (2016), s. 181-194. – Streszcz., summ. – Bibliogr. – Pełny tekst: http://www.pif.zut.edu.pl/getfile.php?file=m7x39nv6pjbn0e9jqkhksg0j6uzwmbxabhhikc02jimefesub3&lang=en. – ISSN 1895-3247
 4. Rola przedmiotów projektowych w systemie kształcenia na kierunku gospodarka przestrzenna = The Role of Planning and Design Subjects in the Education System in the Field of Spatial Economy / Dorota JOPEK, Laura KLIMCZAK // W: Gospodarka przestrzenna – potrzeby praktyki i nowatorskie formy kształcenia / red. Tadeusz KUDŁACZ, Bernadetta ZAWILIŃSKA. – Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2016. – (Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3493 ; z. 260). – S. 130-144. – Summ. – Bibliogr. – ISBN 978-83-63563-20-2. – Pełny tekst: http://bkpzk.czasopisma.pan.pl/images/data/bkpzk/wydania/No_260_2016/ZLECENIE__23__Jopek__.pdf
Doktoraty
 1. Wpływ lokalnych przepisów prawnych na kształtowanie przestrzeni i krajobrazu miejskiego Nowego Jorku / Dorota JOPEK ; . – Kraków, 2014. – 222 s. : il. ; 30 cm. – Bibliogr.
Raporty, sprawozdania, prace naukowo-badawcze
 1. Finansowe i przestrzenno-krajobrazowe skutki użytkowania terenu w miastach / Anna HARAŃCZYK, Monika MUSIAŁ-MALAGÓ, Dorota JOPEK // W: Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu / autorzy: Tadeusz KUDŁACZ – kierownik tematu, Anna HARAŃCZYK, Bogusław LUCHTER, Patrycja BRAŃKA, Halina GUZIK, Artur HOŁUJ, Monika MUSIAŁ-MALAGÓ, Barbara OSTROWSKA, Piotr SERAFIN, Bernadetta ZAWILIŃSKA, Dorota JOPEK. – (2012), s. 23-68
 2. Zastosowanie metody wielokryterialnej optymalizacji dyskretnej do wartościowania przestrzeni przy wyborze lokalizacji inwestycji / Andrzej WOŹNIAK, Dorota JOPEK // W: Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu. Część 2 / autorzy: Patrycja BRAŃKA, Halina GUZIK, Anna HARAŃCZYK, Artur HOŁUJ, Dorota JOPEK, Tadeusz KUDŁACZ – kierownik tematu, Piotr LITYŃSKI, Bogusław LUCHTER, Monika MUSIAŁ-MALAGÓ, Aleksander NOWORÓL, Piotr SERAFIN, Wojciech STRZELCZYK, Andrzej WOŹNIAK, Bernadetta ZAWILIŃSKA. – (2013), s. 173-191. – Streszcz.
 3. Rola infrastruktury instytucjonalnej w rozwoju lokalnym na przykładzie lokalnych grup działania w woj. małopolskim / Patrycja BRAŃKA, Dorota JOPEK, Monika MUSIAŁ-MALAGÓ // W: Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : studium przypadku województwa małopolskiego / Kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ ; autorzy: Aleksander BOHM, Patrycja BRAŃKA, Halina GUZIK, Anna HARAŃCZYK, Artur HOŁUJ, Dorota JOPEK, Tadeusz KUDŁACZ, Oskar Kiercz, Anna Krakowiak-Bal, Karol KWIATEK, Piotr LITYŃSKI, Bugusław LUCHTER, Monika MUSIAŁ-MALAGÓ, Aleksander NOWORÓL, Piotr SERAFIN, Jolanta STANIENDA, Andrzej WOŹNIAK, Bernadetta ZAWILIŃSKA, Magdalena ZDUN. – (2014), s. 137-158
 4. Przestrzenne aspekty procesu kurczenia się miast / Dorota JOPEK // W: Uwarunkowania i konsekwencje procesu kurczenia się miast w Polsce / zespół: Anna HARAŃCZYK – kierownik projektu, Dorota JOPEK, Monika MUSIAŁ, Magdalena ZDUN. – (2015). – Bibliogr.

Komentarze są wyłączone.