H. Guzik

Dr Halina Guzik


Starszy wykładowca w Zakładzie Ekonomiki Regionu. Absolwentka Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. Pracę zawodową rozpoczęła jako asystent w Polskiej Akademii Nauk. Od roku 1973 pracuje w Katedrze Gospodarki Regionalnej Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytetu Ekonomicznego). Za rozprawę doktorską obronioną w 1982 roku otrzymała Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ukończyła Podyplomowe Studium Ekonomiki i Organizacji Turystyki na Akademii Ekonomicznej w Krakowie, którego była współorganizatorem i opiekunem. Uczestniczyła w licznych konferencjach naukowych oraz szkoleniach dydaktycznych. Pełni funkcję opiekuna Koła Naukowego studentów kierunku Gospodarka Przestrzenna. Specjalizuje się w problematyce polityki rynku pracy, gospodarki turystycznej, polityki turystycznej, zagospodarowania turystycznego. Jest promotorem 400 prac licencjackich i magisterskich oraz recenzentem około 300 prac.

Prowadzone zajęcia: Regionalny i lokalny rynek pracy, Gospodarka przestrzenna, Podstawy planowania przestrzennego, Gospodarka regionalna, Turystyka w gospodarce regionalnej, Seminaria dyplomowe i magisterskie.

Kontakt:

p.404 pawilon F, tel. 12-2935533

guzikh@uek.krakow.pl

e-Wizytówka: Halina Guzik

 

Wykaz publikacji

Monografie, podręczniki, książki, skrypty
 1. Wybrane problemy modelowania rozwoju społeczno-gospodarczego / Halina GUZIK, Grażyna HOLIK, Zygmunt NOWAK // W: Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. – Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1985. – S. 97-111
 2. Przykłady modelowania podstawowych wskaźników wzrostu gospodarczego / Halina GUZIK, Grażyna HOLIK, Zygmunt NOWAK // W: Elementy polityki ekonomicznej : materiały do ćwiczeń / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. – Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1985. – S. 7-13
 3. Wybrane problemy polityki społecznej i zatrudnienia / Halina GUZIK, Grażyna HOLIK // W: Zarys polityki ekonomicznej / red. Antoni FAJFEREK. – Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. – S. 101-128
 4. Polityka zatrudnienia w warunkach rynkowych / Halina GUZIK // W: Polityka ekonomiczna / red. Antoni FAJFEREK. – Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1999. – S. 218-230. – ISBN 83-87239-89-5
Rozdział
 1. Możliwości reprezentacji interesów społeczności lokalnych w warunkach gospodarki samorządowej / Halina GUZIK, Grażyna HOLIK // W: Studia nad systemem reprezentacji interesów. T. 1 / red. Jerzy HAUSNER. – Kraków : Akademia Ekonomiczna; “Fogra”, 1992. – S. 251-265
 2. Zmiany na rynku pracy i bezrobocie w Polsce południowo-wschodniej = Changes in the Labour Market and Unemployment in Southeastern Poland / Halina GUZIK // W: Problemy gospodarki regionalnej : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. rocznicy urodzin profesora Antoniego Fajferka / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. – Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1997. – S. 127-142. – Summ. – ISBN 83-87239-20-8
 3. Wybrane aspekty małopolskiego rynku pracy = Selected Aspects of the Małopolska Employment Market / Anna HARAŃCZYK, Halina GUZIK // W: Transformacja systemowa w Polsce : oceny i perspektywy : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej oraz Katedrę Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 12-13 czerwca 2000 r.) / red. Zygmunt SZYMLA. – Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002. – S. 161-171. – ISBN 83-7252-135-2
 4. Turystyka industrialna jako czynnik rozwoju gospodarki lokalnej / Halina GUZIK // W: Problemy gospodarki regionalnej i polityki ekonomicznej : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. urodzin Profesora Antoniego Fajferka / [red. naukowy Kazimierz GÓRKA]. – Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. – S. 185-195. – Bibliogr. – ISBN 978-83-7252-359-4
 5. Przestrzenne aspekty zagospodarowania turystycznego / Halina GUZIK // W: Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zygmuntowi Szymli / [red. nauk. Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ]. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. – S. 189-206. – ISBN 978-83-7252-488-1
 6. Produkt turystyczny Lwowa w opinii mieszkańców Rzeszowa / Halina GUZIK, Wojciech Strzelczyk // W: Zbalansovanij rozvitok turističnih regìonìv : nacìonal’nij ì svitovij dosvìd : zbìrnik materìalìv Mìžnarodnoї naukovo-praktičnoї konferencìї. – L’vìv : Lìga Pres, 2013. – S. 57-59. – ISBN 978-966-397-178-6
 7. Znaczenie infrastruktury turystycznej w rozwoju regionalnym i lokalnym / Halina GUZIK, Piotr SERAFIN, Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : wybrane problemy / red nauk. Tadeusz KUDŁACZ, Artur HOŁUJ. – Warszawa : CeDeWu. Sp. z o.o., 2015. – S. 201-224. – Bibliogr. – ISBN 978-83-7556-763-2
Publikacje w czasopismach naukowych
 1. Zastosowanie tablicy szachownicowej do badania przepływów towarowych : (na przykładzie regionu krakowskiego) = The Application of Chess-Board Table to Examining the Flow of Goods : (on the Example of the Cracow Region) / Halina KASZUBA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. – nr 92 (1978), s. 363-377. – Rez., summ. – ISSN 0208-7944
 2. Wykorzystanie metody ankietowej do analizy zatrudnienia kadr turystycznych (na przykładzie województwa miejskiego krakowskiego) = Use of Questionnaires for Employment Analysis of Tourist Personnel (on the Example of the Municipal Province of Cracow) / Halina GUZIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. – nr 142 (1981), s. 195-210. – Rez., summ. – ISSN 0208-7944
 3. Ruch turystyczny a podstawowa baza recepcyjna w województwie miejskim krakowskim w latach 1975-1980 = Tourist Traffic VS Basic Reception Base in Kraków Municipal Province in the Years 1975-1980 / Halina GUZIK, Zygmunt NOWAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. – nr 163 (1983), s. 141-168. – Summ., rez. – ISSN 0208-7944
 4. Mierniki oceny poziomu kadr kwalifikowanych w gospodarce turystycznej / Halina GUZIK // Biuletyn Informacyjny / Instytut Turystyki. – nr 3/65 (1983), s. 30-38. – ISSN 0867-650X
 5. Wybrane problemy zatrudnienia w gospodarce turystycznej województwa miejskiego krakowskiego na tle kraju = Selected Issues in Employment in Tourist Sector in Cracow Province against Country Background / Halina GUZIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. – nr 251 (1987), s. 121-139. – Rez., summ. – ISSN 0208-7944
 6. Charakterystyka absolwentów Podyplomowego Studium Ekonomiki i Organizacji Turystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie = Characterization of the Participants of the Postgraduate Course of Economics and Tourist Management in Cracow Academy of Economics / Halina GUZIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. – nr 247 (1988), s. 61-79. – Rez., summ. – ISSN 0208-7944
 7. Wybrane problemy wykorzystania wysoko kwalifikowanych kadr turystycznych : w świetle wyników Spisu Kadrowego z 1983 r = Selected Problems of Use of Highly Qualified Tourism Personnel : in the Light of Results of Personnel Census of 1983 / Halina GUZIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWOWICZ]. – nr 296 (1989), s. 243-260. – Summ., rez. – ISSN 0208-7944
 8. Przeobrażenia poziomu i struktury zatrudnienia w gospodarce turystycznej Polski w latach 1975-1986 = Transformations in the Employment Level and Structure in Tourist Services in Poland in the Years 1975 – 1986 / Halina GUZIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. – nr 290 (1989), s. 5-22. – Rez., summ. – ISSN 0208-7944
 9. Potencjał kwalifikacyjny zatrudnionych w gospodarce turystycznej Polski = Qualifications of People Employed in Tourist Business in Poland / Halina GUZIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWOWICZ]. – nr 326 (1990), s. 235-247. – Summ., rez. – ISSN 0208-7944
 10. Problemy zatrudnienia w gospodarce turystycznej = Theoretical Problems of Employment in the Tourist Industry / Halina GUZIK, Jerzy KRUCZAŁA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. – nr 350 (1991), s. 5-21. – Summ., rez. – ISSN 0208-7944
 11. Atrakcyjność turystyczna walorów naturalnych gmin Makroregionu Południowo-Wschodniego = Tourist Attractiveness of Natural Environment of South-East Macroregion Communes / Halina GUZIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. – nr 377 (1992), s. 71-85. – Summ., rez. – ISSN 0208-7944
 12. Klasyfikacja gmin województwa krakowskiego pod względem atrakcyjności turystycznej = Classification of Kraków Voivodship Parishes According to their Tourist Attractiveness / Halina GUZIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. – nr 395 (1993), s. 75-87. – Summ. – ISSN 0208-7944
 13. Uwarunkowania rozwoju turystyki w gminach województwa krakowskiego / Barbara OSTROWSKA, Halina GUZIK // Problemy Turystyki = Problems of Tourism. – vol. 16, 4 (1993), s. 45-54. – Streszcz. – ISSN 0138-0478
 14. Syntetyczna ocena atrakcyjności turystycznej gmin południowo-wschodniej Polski = Synthetic Tourist Attractiveness Estimation of South-East Polish Provinces / Halina GUZIK, Barbara OSTROWSKA // Folia Turistica. – nr 4 (1993), s. 65-81. – Summ. – Bibliogr. – ISSN 0867-3888
 15. Struktura bezrobocia w województwie krakowskim w latach 1990-1992 = Structure of Unemployment is Kraków Province in Years 1990-1992 / Halina GUZIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. – nr 422 (1994), s. 117-131. – Summ. – ISSN 0208-7944
 16. Tendencje kształtowania się rozmiarów i struktury bezrobocia w Polsce Południowo-Wschodniej = Tendencies of the Unemployment Extent and Structure Formation in South-East Poland / Halina GUZIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. – nr 453 (1995), s. 59-70. – Summ. – ISSN 0208-7944
 17. Regionalne zróżnicowanie rynków pracy Polski południowo-wschodniej = Regional Differences in Labour Markets in South-East Poland / Halina GUZIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. – nr 470 (1996), s. 101-112. – Summ. – ISSN 0208-7944
 18. Struktura przyjazdów turystycznych do Krakowa : (na podstawie frekwencji zwiedzających Zamek Królewski na Wawelu) = Structure of Tourism-Driven Traffic in Cracow (on the Basis of Number of Visitors in the Royal Castle of Wawel) / Halina GUZIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. – nr 483 (1997), s. 75-87. – Summ. – ISSN 0208-7944
 19. Strategia rynku pracy województwa przemyskiego = The Strategy of the Labour Market in the Przemyśl Voivodship / Halina GUZIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. – nr 527 (1999), s. 141-153. – Summ. – Bibliogr. – ISSN 0208-7944
 20. Przekształcenia strukturalne rynku pracy Ziemi Chrzanowskiej = Structural Transformations on the Labour Market in the Chrzanów Sub-region / Halina GUZIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. – nr 545 (2000), s. 87-97. – Summ. – ISSN 0208-7944
 21. Bezrobocie w województwie małopolskim = Unemployment in the Małopolska Voivodship / Halina GUZIK, Anna HARAŃCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. – nr 568 (2001), s. 27-50. – Summ. – Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=11553. – ISSN 0208-7944
 22. Regionalne aspekty konkurencyjności (na przykładzie euroregionu karpackiego) = Regional Aspects of Competitiveness with Reference to the Carpathian Euroregion / Halina GUZIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. – nr 588 (2002), s. 47-62. – Summ. – Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=13591. – ISSN 0208-7944
 23. Bezrobocie w miastach wojewódzkich Polski = Unemployment in Provincial Capitals in Poland / Halina GUZIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. – nr 617 (2003), s. 77-90. – Summ. – Dostępny również w wersji elektronicznej. – Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=15961. – ISSN 0208-7944
 24. Dywersyfikacja bezrobocia w Polsce Południowo-Wschodniej = Differences in Unemployment in Southeast Poland / Halina GUZIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. – nr 645 (2004), s. 53-68. – Summ. – Bibliogr. – Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=50417562. – ISSN 0208-7944
 25. Regionalne zróżnicowanie bezrobocia w Polsce = Regional Differences of Unemployment in Poland / Halina GUZIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. – nr 681 (2005), s. 29-43. – Summ. – Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=95087670. – ISSN 0208-7944
 26. Wybrane programy przeciwdziałania bezrobociu w województwie podkarpackim = Selected Programmes for Combating Unemployment in the Podkarpackie Voivodship / Halina GUZIK, Aneta Ciesielska // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. – nr 693 (2006), s. 95-113. – Summ. – Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=110283609. – ISSN 0208-7944
 27. Działalność uzdrowiskowa w Ustroniu w latach 2000-2006 = Health Resort Activity in Ustroń 2000-2006 / Halina GUZIK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. – nr 821 (2010), s. 111-128. – Summ. – Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=169647176. – ISSN 1898-6447
 28. Dylematy rozwoju turystyki na obszarach chronionych (na przykładzie Bieszczadzkiego Parku Narodowego) = Dilemmas in the Growth of Tourism in Protected Areas – the Example of the Bieszczady National Park / Halina GUZIK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. – nr 842 (2010), s. 69-84. – Summ. – Bibliogr. – Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=170655942. – ISSN 1898-6447
 29. Wybrane instrumenty regionalnej polityki turystycznej w Polsce : (kontekst europejski) = The Select Instruments of Regional Tourist Policy in Poland : (European Context) / Halina GUZIK // W: Rozwój regionalny w Polsce w świetle wyzwań XXI w. = Regional Development in Poland in the Light of the XXI Century Challenges / red. Tadeusz KUDŁACZ. – Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2010. – (Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; t. 131). – S. 109-122. – Summ. – Bibliogr. – ISBN 978-83-89693-38-9
 30. Turystyczny produkt kulturowy szansą rozwoju kraju i regionów = The Cultural Tourist Product as a Chance for the Development of the Country and Regions / Halina GUZIK // W: Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r. Cz. 1 = Perspectives of Poland’s Regional Development in the Programming Period after 2013. Cz. 1 / red. Anna HARAŃCZYK. – Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2011. – (Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; t. 140, cz. 1). – S. 107-120. – Summ. – Bibliogr. – ISBN 978-83-89693-19-8
 31. Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią turystyczną = Economic Aspects of Management of Tourist Space / Halina GUZIK, Barbara OSTROWSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. – nr 913 (2013), s. 57-76. – Summ., streszcz. – Bibliogr. – Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/759/584. – ISSN 1898-6447
 32. Zagospodarowanie turystyczne jako ekonomiczny czynnik kształtowania produktu turystycznego obszaru = Tourist Development as a Factor in the Economic Formation of Tourist Area Products / Halina GUZIK, Wojciech Strzelczyk // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. – nr 12 (936) (2014), s. 17-33. – Streszcz., summ. – Bibliogr. – Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/671. – ISSN 1898-6447
 33. Baza noclegowa jako element megaproduktu miasta na przykładzie Krakowa = Turist Accomodation as an Element of City Megaproduct on a Case of Cracow / Halina GUZIK, Wojciech Strzelczyk // W: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów – uwarunkowania i kierunki = The Management of Space in Cities and Regions – Conditions and Directions / red. Tadeusz KUDŁACZ, Piotr LITYŃSKI. – Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2015. – (Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; nr 161). – S. 459-468. – Summ. – Bibliogr. – ISBN 978-83-63563-59-2. – Pełny tekst: http://skpzk.czasopisma.pan.pl/images/data/skpzk/wydania/No_161_2014/44%20HALINA%20GUZIK%20WOJCIECH%20STRZELCZYK.pdf
Doktoraty
 1. Studium analityczne kształcenia i zatrudnienia kwalifikowanych kadr turystycznych w regionie (na przykładzie województwa miejskiego krakowskiego) / Halina GUZIK ; pisana pod kierunkiem Jerzego KRUCZAŁY ; . – Kraków, 1982. – VIII, 339 k. : il. ; 30 cm + Aneks : 35 k. (w tym k. złoż). – Bibliogr.
Raporty, sprawozdania, prace naukowo-badawcze
 1. Potencjalne możliwości rozwoju funkcji turystycznej gmin MPW / Halina GUZIK, Barbara OSTROWSKA // W: Poziom i kierunki rozwoju gospodarczego gmin w województwach Polski Południowo-Wschodniej / kierownik: Antoni FAJFEREK ; opracowanie kartograficzne: Stanisława CICHOŃ, Bogusław LUCHTER. – (1990), s. 130-183
 2. Zmiany w rozwoju turystyki / Halina GUZIK, Barbara OSTROWSKA // W: Zmiany w strukturze bazy ekonomicznej gmin w świetle zakładanych kierunków transformacji systemowej : (na przykładzie gmin województwa krakowskiego) / autorzy: Zygmunt SZYMLA – kierownik tematu, Halina GUZIK, Anna HARAŃCZYK, Grażyna HOLIK, Tadeusz KUDŁACZ, Zygmunt NOWAK, Barbara OSTROWSKA, Krzysztof WĄSOWICZ. – (1991), s. 31-58
 3. Przestrzenno-czasowe zróżnicowanie bezrobocia w województwie krakowskim / Halina GUZIK // W: Przestrzenne uwarunkowania transformacji systemowej gospodarki w regionie krakowskim / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA. – (1992), s. 19-44
 4. Bezrobotni na rynku pracy Polski Południowo-Wschodniej – tendencje i zagrożenia / Halina GUZIK // W: Prognozy ostrzegawcze kształtowania się sytuacji społeczno-gospodarczej w układach regionalnych i lokalnych / autorzy: Zygmunt SZYMLA – kierownik tematu, Halina GUZIK, Anna HARAŃCZYK, Grażyna HOLIK, Zygmunt NOWAK, Barbara OSTROWSKA, Krzysztof WĄSOWICZ. – (1993), s. 68-98
 5. Regionalne zróżnicowanie rynków pracy Polski Południowo-Wschodniej / Halina GUZIK // W: Przekształcenia strukturalne gospodarki w Polsce Południowo-Wschodniej / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA. – (1994), s. 44-62
 6. Funkcjonowanie regionalnego rynku pracy : (na przykładzie województwa katowickiego) / Halina GUZIK // W: Uwarunkowania rozwoju gospodarki w układach regionalnych / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA. – (1995), s. 42-61
 7. Zmiany na rynku pracy i bezrobocie w Polsce Południowo-Wschodniej / Halina GUZIK // W: Funkcjonowanie gospodarki regionalnej i samorządowej / autorzy: Zygmunt SZYMLA – kierownik tematu, Halina GUZIK, Barbara OSTROWSKA, Andrzej Pawlik. – (1996), s. 1-18
 8. Strategia rynku pracy województwa przemyskiego / Halina GUZIK // W: Strategia rozwoju gospodarki regionalnej / autorzy: Zygmunt SZYMLA – kierownik tematu, Halina GUZIK, Tadeusz KUDŁACZ, Barbara OSTROWSKA, Jan Zygadlewicz. – (1997), s. 1[31]-14[45]
 9. Wpływ transformacji na funkcjonowanie lokalnego rynku pracy / Halina GUZIK // W: Problemy transformacji struktur regionalnych / autorzy: Zygmunt SZYMLA – kierownik tematu, Halina GUZIK, Tadeusz KUDŁACZ, Barbara OSTROWSKA. – (1998), s. 1[17]-13[30]
 10. Uwarunkowania rozwoju rynku pracy województwa małopolskiego / Halina GUZIK, Anna HARAŃCZYK // W: Strategiczne kierunki rozwoju województw Polski Południowo-Wschodniej / autorzy: Zygmunt SZYMLA – kierownik tematu, Halina GUZIK, Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ, Barbara OSTROWSKA. – (1999), s. 1[14]-50[64]
 11. Regionalne aspekty konkurencyjności (na przykładzie Euroregionu “Karpackiego”) / Halina GUZIK // W: Konkurencyjność województw Polski Południowo-Wschodniej / autorzy: Zygmunt SZYMLA – kierownik tematu, Halina GUZIK, Barbara OSTROWSKA. – (2000), s. 47-64
 12. Bezrobocie w miastach wojewódzkich Polski / Halina GUZIK // W: Regionalne ośrodki wzrostu gospodarczego / autorzy: Zygmunt SZYMLA – kierownik tematu, Halina GUZIK, Tadeusz KUDŁACZ, Barbara OSTROWSKA. – (2001), s. 37-54
 13. Zróżnicowanie bezrobocia w Polsce Południowo-Wschodniej / Halina GUZIK // W: Przekształcenia strukturalne gospodarki w Polsce Południowo-Wschodniej / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA. – (2002), s. 1-25. – Bibliogr.
 14. Przemiany regionalnych struktur bezrobocia w Polsce / Halina GUZIK // W: Problemy zróżnicowań regionalnych w Polsce / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA ; autorzy: Zygmunt SZYMLA, Halina GUZIK, Barbara OSTROWSKA. – (2003), s. 1-25
 15. Bezrobocie na lokalnym rynku pracy powiatu nowotarskiego / Halina GUZIK // W: Determinanty rozwoju gospodarki w układach lokalnych / autorzy: Zygmunt SZYMLA – kierownik tematu, Halina GUZIK, Barbara OSTROWSKA. – (2004), s. 15-34
 16. Turystyczny produkt kulturowy szansą rozwoju kraju i regionów : diagnoza stanu i perspektywa drugiej dekady XXI wieku / Halina GUZIK // W: Polskie miasta i regiony w nowym okresie programowania / autorzy: Tadeusz KUDŁACZ – kierownik tematu, Anna HARAŃCZYK, Patrycja BRAŃKA, Halina GUZIK, Artur HOŁUJ, Monika MUSIAŁ-MALAGO’, Barbara OSTROWSKA, Piotr SERAFIN, Bernadetta ZAWILIŃSKA, Ewa Kubejko-Polańska, Małgorzata Niedźwiecka. – (2011), s. 78-91
 17. Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią turystyczną / Halina GUZIK, Barbara OSTROWSKA // W: Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu / autorzy: Tadeusz KUDŁACZ – kierownik tematu, Anna HARAŃCZYK, Bogusław LUCHTER, Patrycja BRAŃKA, Halina GUZIK, Artur HOŁUJ, Monika MUSIAŁ-MALAGÓ, Barbara OSTROWSKA, Piotr SERAFIN, Bernadetta ZAWILIŃSKA, Dorota JOPEK. – (2012), s. 189-216
 18. Zagospodarowanie turystyczne jako ekonomiczny czynnik kształtowania produktu turystycznego obszaru na przykładzie Krakowa / Halina GUZIK, Wojciech Strzelczyk // W: Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu. Część 2 / autorzy: Patrycja BRAŃKA, Halina GUZIK, Anna HARAŃCZYK, Artur HOŁUJ, Dorota JOPEK, Tadeusz KUDŁACZ – kierownik tematu, Piotr LITYŃSKI, Bogusław LUCHTER, Monika MUSIAŁ-MALAGÓ, Aleksander NOWORÓL, Piotr SERAFIN, Wojciech STRZELCZYK, Andrzej WOŹNIAK, Bernadetta ZAWILIŃSKA. – (2013), s. 221-254. – Streszcz.
 19. Znaczenie infrastruktury turystycznej w rozwoju regionalnym i lokalnym / Halina GUZIK, Piotr SERAFIN, Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : studium przypadku województwa małopolskiego / Kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ ; autorzy: Aleksander BOHM, Patrycja BRAŃKA, Halina GUZIK, Anna HARAŃCZYK, Artur HOŁUJ, Dorota JOPEK, Tadeusz KUDŁACZ, Oskar Kiercz, Anna Krakowiak-Bal, Karol KWIATEK, Piotr LITYŃSKI, Bugusław LUCHTER, Monika MUSIAŁ-MALAGÓ, Aleksander NOWORÓL, Piotr SERAFIN, Jolanta STANIENDA, Andrzej WOŹNIAK, Bernadetta ZAWILIŃSKA, Magdalena ZDUN. – (2014), s. 300-323

Komentarze są wyłączone.