L. Klimczak

Mgr inż. arch. kraj. Laura Klimczak


Asystentka w Zakładzie Gospodarki Miejskiej. Doświadczenie zawodowe zdobyte podczas pięcioletniej praktyki w Instytucie Rozwoju Miast przy sporządzaniu opracowań planistycznych na poziomie lokalnym tj.: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenów wiejskich i miejskich – głównie Krakowa. Autorka wielu opracowań środowiskowych oraz analiz widokowych. Stypendystka programu Erasmus w Niemczech w Kaiserslautern oraz programu CEEPUS w Wiedniu w ramach doktoratu. Laureatka licznych konkursów architektoniczno – krajobrazowych wraz z zespołem CCLA Creatio Continua Landscape Architects. Doktorantka na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Dysertacja pt.: „Ochrona i kształtowanie krajobrazu w opracowaniach planistycznych na przykładzie Berlina”. Zainteresowania dotyczą zagadnień rozwoju miast, ochrony widoku, kształtowania krajobrazu miejskiego, planowania przestrzennego w Niemczech, ochrony środowiska przyrodniczego, ochrony zabytków.

Prowadzone zajęcia: planowanie przestrzenne, projektowanie urbanistyczne, gospodarowanie przestrzenią.


Kontakt:

p.404 pawilon F, tel. 12-2935533

klimczakl@uek.krakow.pl

e-Wizytówka: Laura Klimczak

Wykaz publikacji

Rozdział
  1. Ochrona przestrzeni sacrum w zapisach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na przykładzie Krakowa / Laura Klimczak, Marceli Łasocha // W: Kalwaria Pacławska : człowiek i krajobraz / red. nauk. Agata Gajdek, Andrzej Bobiec, Agata Ćwik, Tomasz Olbrycht, Małgorzata Pociask, Anna Sołtysik. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015. – S. 77-90. – Streszcz., summ. – Bibliogr. – ISBN 978-83-7996-207-5
Publikacje w czasopismach naukowych
  1. Nowe narzędzia ochrony krajobrazu – zarys zmian legislacyjnych w projekcie tzw. ustawy o ochronie krajobrazu = New Landscape Protection Instruments : an Outline of the Bill of Amendments of the Polish Landscape Protection Law / Laura Klimczak // Przestrzeń i FORMa. – nr 21 (2014), s. 443-462. – Streszcz., summ. – Bibliogr. – Dostępny także w wersji on-line. – Pełny tekst: http://www.pif.zut.edu.pl/pif-21_pdf/D-05_PiF21_Klimczak.pdf. – ISSN 1895-3247
  2. Rola przedmiotów projektowych w systemie kształcenia na kierunku gospodarka przestrzenna = The Role of Planning and Design Subjects in the Education System in the Field of Spatial Economy / Dorota JOPEK, Laura KLIMCZAK // W: Gospodarka przestrzenna – potrzeby praktyki i nowatorskie formy kształcenia / red. Tadeusz KUDŁACZ, Bernadetta ZAWILIŃSKA. – Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2016. – (Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3493 ; z. 260). – S. 130-144. – Summ. – Bibliogr. – ISBN 978-83-63563-20-2. – Pełny tekst: http://bkpzk.czasopisma.pan.pl/images/data/bkpzk/wydania/No_260_2016/ZLECENIE__23__Jopek__.pdf

Komentarze są wyłączone.