M. Musiał

Dr Monika Musiał – Malagó


Adiunkt w Zakładzie Gospodarki Miejskiej. Główne zainteresowania naukowe koncentrują się na zagadnieniach związanych z problematyką miast i regionów, w tym szczególnie rozwój lokalny i regionalny, zagospodarowanie przestrzenne jednostek terytorialnych. Odbyła staże zagraniczne na Uniwersytecie w Trieście w 2001 i 2005 roku. Jest autorem lub współautorem ponad dwudziestu prac naukowych.

Prowadzone zajęcia: programowanie i finansowanie rozwoju regionalnego, strategia rozwoju społeczno-gospodarczego, metody i techniki analizy regionalnej, planowanie przestrzenne, podstawy planowania przestrzennego, planowanie rozwoju miast, seminaria dyplomowe.


Kontakt:

p.403 pawilon F, tel. 12-2935314

musialm@uek.krakow.pl

e-Wizytówka: Monika Musiał-Malagó

Wykaz publikacji

Redakcja monografii, podręcznika
 1. Współczesne wyzwania rozwoju polskich regionów / red. Monika MUSIAŁ-MALAGÓ. – Nowy Sącz : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2014. – 101 s. : il. ; 25 cm. – Streszcz. ang. przy art. – Bibliogr. przy art. – ISBN 978-83-63196-54-7
Rozdział
 1. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w gospodarce Polski / Monika MUSIAŁ // W: Wybrane zagadnienia rozwoju regionalnego i zarządzania organizacjami / red. Janusz FUDALIŃSKI. – Nowy Sącz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2003. – S. 53-64. – Streszcz. – Bibliogr. – ISBN 83-88887-30-0
 2. Procesy urbanizacyjne w Polsce na przełomie XX i XXI wieku / Monika MUSIAŁ // W: Zarządzanie konkurencyjnością organizacji : (wybrane aspekty) / red. Janusz FUDALIŃSKI. – Nowy Sącz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2004. – S. 97-105. – Streszcz. – ISBN 83-88887-48-3
 3. Przekształcenia struktury demograficznej w metropoliach Polski = Transformations of Demographic Structure in Polish Metropolies / Monika MUSIAŁ-MALAGO // W: Gospodarka – przestrzeń – rozwój / red. nauk. Stanisław Korenik, Kazimiera Wilk. – Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2006. – (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, ISSN 0324-8445 ; nr 1143). – S. 281-287. – Summ. – Bibliogr.
 4. Przemiany demograficzne w przestrzeni lokalnej małych miast województwa małopolskiego / Monika MUSIAŁ-MALAGÓ // W: Problemy gospodarki regionalnej i polityki ekonomicznej : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. urodzin Profesora Antoniego Fajferka / [red. naukowy Kazimierz GÓRKA]. – Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. – S. 211-224. – Bibliogr. – ISBN 978-83-7252-359-4
 5. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego jako instrument polityki strukturalnej Unii Europejskiej = European Regional Development Fund as the Instrument of Structural Politics of European Union / Monika MUSIAŁ-MALAGO’ // W: Polska w Unii Europejskiej / red. Marek Reichel. – Nowy Sącz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa; Nova Sandec, 2008. – S. 15-29. – Streszcz., summ. – Bibliogr. – ISBN 978-83-60822-50-0
 6. La Gestione Sostenibile e la Registrazione EMAS di un Distretto Produttivo / Michele Malagó, Melania Buset, Monika MUSIAŁ // W: Qualita e Territorio : La Certificazione Ambientale Negli Enti Locali / a cura di Emanuele Burgin, Enrico Cancila e Camillo Franco. – Milano : Edizioni Ambiente, cop. 2008. – S. 114-122. – ISBN 978-88-89014-94-3
 7. Sytuacja społeczno-gospodarcza Krakowa na tle miast wojewódzkich = Socio-economic Condition of Kraków as Compared to Other Province Capital Cities / Monika MUSIAŁ-MALAGO’ // W: Polska gospodarka pierwszej dekady XXI wieku / red. Marek Reichel. – Nowy Sącz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa; Nova Sandec, 2009. – S. 109-123. – Streszcz., summ. – Bibliogr. – ISBN 978-83-60822-82-1
 8. Zmiany potencjału społecznego i gospodarczego miast na prawach powiatu w latach 2000 i 2007 / Monika MUSIAŁ-MALAGÓ // W: Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zygmuntowi Szymli / [red. nauk. Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ]. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. – S. 317-334. – ISBN 978-83-7252-488-1
 9. Suburbanizacja przestrzenna i ekonomiczna obszarów podmiejskich Krakowa = The Spatial and Economics Suburbanization of the Suburbs Areas of Kraków / Monika MUSIAŁ-MALAGÓ // W: Współczesne uwarunkowania gospodarowania przestrzenią – szanse i zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju : planowanie przestrzenne / red. Alina Maciejewska. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2014. – (Monografie Naukowe Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Gospodarka Przestrzenna ; t. 3). – S. 131-145. – Streszcz., summ. – Bibliogr. – ISBN 978-83-7814-329-1
 10. Rola infrastruktury instytucjonalnej w rozwoju lokalnym na przykładzie lokalnych grup działania w woj. małopolskim / Patrycja BRAŃKA, Dorota JOPEK, Monika MUSIAŁ-MALAGO // W: Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : wybrane problemy / red nauk. Tadeusz KUDŁACZ, Artur HOŁUJ. – Warszawa : CeDeWu. Sp. z o.o., 2015. – S. 81-101. – Bibliogr. – ISBN 978-83-7556-763-2
 11. Przemiany gospodarcze w miastach Polski / Monika MUSIAŁ-MALAGÓ // W: Uwarunkowania i konsekwencje procesu kurczenia się miast w Polsce / red. nauk. Anna HARAŃCZYK. – Warszawa : CeDeWu Sp. z o.o., 2015. – S. 117-149. – Bibliogr. – ISBN 978-83-7556-823-3
Publikacje w czasopismach naukowych
 1. Przekształcenia strukturalne gospodarki w Polsce Południowo-Wschodniej w latach 1992-1996 = Structural Transformations of the Economy of South-East Poland in the Years 1992-1996 / Monika MUSIAŁ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. – nr 527 (1999), s. 41-51. – Summ. – Bibliogr. – ISSN 0208-7944
 2. Rynek pracy w województwie krakowskim w latach 1993-1998 = The Labour Market in the Kraków Voivodship, 1993-1998 / Monika MUSIAŁ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. – nr 545 (2000), s. 99-108. – Summ. – ISSN 0208-7944
 3. Czynniki konkurencyjności miast i regionów = Factors Governing the Competitiveness of Cities and Regions / Monika MUSIAŁ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. – nr 588 (2002), s. 63-71. – Summ. – Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=13592. – ISSN 0208-7944
 4. Konkurencyjność dużych miast w Polsce = Competitiveness of Large Cities in Poland / Monika MUSIAŁ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. – nr 617 (2003), s. 109-118. – Summ. – Dostępny również w wersji elektronicznej. – Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=5088. – ISSN 0208-7944
 5. Analiza konkurencyjności wybranych miast w Polsce = The Competitiveness of Selected Polish Cities / Monika MUSIAŁ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. – nr 645 (2004), s. 37-51. – Summ. – Bibliogr. – Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=50415349. – ISSN 0208-7944
 6. Transport and Infrastructure in Poland : the Current State and Projects for the Future / Monika MUSIAŁ-MALAGO’ // European Transport [on-line] : International Journal of Transport Economics, Engineering and Law = Trasporti Europei : Rivista internazionale di Economia, Ingegneria e Diritto dei Trasporti. – Dane tekstowe (plik pdf). – Year X, no. 30 (2005), s. 54-60. – Summ. – Bibliogr. – Dostępny w World Wide Web. – Pełny tekst: http://www.istiee.org/te/papers/N30/tutto30.pdf. – ISSN 1825-3997
 7. Miasta Polski w przestrzeni europejskiej = The Polish City in the European Union / Monika MUSIAŁ-MALAGÓ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. – nr 681 (2005), s. 61-74. – Summ. – Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=95401463. – ISSN 0208-7944
 8. Sytuacja finansowa gmin województwa podkarpackiego w latach 1999-2002 = The Financial Situation of Gminas in the Podkarpackie Voivodship, 1999-2002 / Mariola Grzebyk, Monika MUSIAŁ-MALAGÓ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. – nr 693 (2006), s. 143-155. – Summ. – Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=110356466. – ISSN 0208-7944
 9. Zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w przekroju regionalnym NUTS II = Differentiation in Poland’s Socio-economic Development Using a Regional NUTS II Classification / Monika MUSIAŁ-MALAGÓ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. – nr 693 (2006), s. 43-55. – Summ. – Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=110211690. – ISSN 0208-7944
 10. Infrastruktura transportowa w Polsce = Transportation Infrastructure in Poland / Monika MUSIAŁ-MALAGÓ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. – nr 746 (2007), s. 39-49. – Summ. – Bibliogr. – Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=150328729. – ISSN 0208-7944
 11. Poziom rozwoju miast na prawach powiatu w Polsce = The Level of Development of Cities with the Rights of Counties in Poland / Monika MUSIAŁ-MALAGÓ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. – nr 821 (2010), s. 33-45. – Summ. – Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=169647027. – ISSN 1898-6447
 12. Miasta wojewódzkie jako centra regionalne = Voivodship Capitols as Regional Centers / Monika MUSIAŁ-MALAGÓ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. – nr 842 (2010), s. 37-51. – Summ. – Bibliogr. – Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=170655549. – ISSN 1898-6447
 13. Polaryzacja strukturalna Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego = Structural Polarization of Cracow Metropolitan Area / Monika MUSIAŁ-MALAGO // W: Przestrzeń a rozwój / red. nauk. Stanisław Korenik, Anna Dybała. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011. – (Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, ISSN 1899-3192 ; nr 241). – S. 120-132. – Summ., streszcz. – Bibliogr. – ISBN 978-83-7695-272-7
 14. Przemiany potencjału demograficznego miast = Demographic Potential Transformation of Cities / Monika MUSIAŁ-MALAGÓ // W: Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r. Cz. 1 = Perspectives of Poland’s Regional Development in the Programming Period after 2013. Cz. 1 / red. Anna HARAŃCZYK. – Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2011. – (Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; t. 140, cz. 1). – S. 295-309. – Summ. – Bibliogr. – ISBN 978-83-89693-19-8
 15. Wskaźniki rozwoju społeczno-gospodarczego Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego = Indicators of Socio-economic Development in the Cracow Metropolitan Area / Monika MUSIAŁ-MALAGÓ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Krystyna PRZYBYLSKA]. – nr 879 (2012), s. 55-74. – Summ. – Bibliogr. – ISSN 1898-6447
 16. Przekształcenia w strukturze społeczno-gospodarczej gmin Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego = Changes in the Socio-economic Structure of the Communities of Cracow’s Metropolitan Area / Monika MUSIAŁ-MALAGÓ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Wanda SUŁKOWSKA]. – nr 889 (2012), s. 63-78. – Summ. – Bibliogr. – ISSN 1898-6447
 17. Tendencje do zmian potencjału demograficznego w miastach Polski = Trends in Demographic Potential in the Polish Cities / Monika MUSIAŁ-MALAGÓ // W: Przestrzeń w nowych realiach gospodarczych = Space in New Economic Reality / pod red. nauk. Beaty Filipiak. – Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2012. – (Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu = The Poznan School of Banking Research Journal, ISSN 1426-9724 ; 42). – S. 195-210. – Streszcz., summ. – Bibliogr. – Pełny tekst: http://www.wydawnictwo.wsb.pl/sites/www.wydawnictwo.wsb.pl/files/czasopisma-tresc/zn_poznan_42_druk.pdf#page=195&view=Fit
 18. Stan i kierunki rozwoju infrastruktury transportowej w Polsce = The Condition and Direction of the Transport Infrastructure in Poland / Monika MUSIAŁ-MALAGÓ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. – nr 914 (2013), s. 97-111. – Summ., streszcz. – Bibliogr. – Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/755/579. – ISSN 1898-6447
 19. The Change in the Structure of Land Use in Cities : Krakow – a Case Study = Zmiany struktury użytkowania terenów w miastach : studium przypadku Krakowa / Monika MUSIAŁ-MALAGÓ // Biblioteka Regionalisty. – nr 13 (2013), s. 135-144. – Summ., streszcz. – Bibliogr. – Pełny tekst: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-b3cb7340-c70a-42ec-851d-6df867e25dca/c/RJ_2013_iss13_135to144.pdf. – ISSN 2081-4461
 20. Znaczenie dokumentów planistycznych w zagospodarowaniu przestrzeni Krakowa = The Importance of Land Use Planning Documents in the City of Krakow / Monika MUSIAŁ-MALAGÓ, Artur HOŁUJ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. – nr 1 (925) (2014), s. 105-126. – Summ., streszcz. – Bibliogr. – Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/529. – ISSN 1898-6447
 21. Zróżnicowanie dostępności transportowej województw Polski = The Diversity of Transport Accessibility of Polish Voivodeships / Monika MUSIAŁ-MALOGÓ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. – nr 4 (928) (2014), s. 35-50. – Summ., streszcz. – Bibliogr. – Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/557. – ISSN 1898-6447
 22. Sytuacja planistyczna w województwie małopolskim = Planistic Situation in the Małopolskie Voivodeship / Monika MUSIAŁ-MALAGÓ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. – nr 6 (930) (2014), s. 149-162. – Summ., streszcz. – Bibliogr. – Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/575. – ISSN 1898-6447
 23. Rail and Railway Potential Accessibility of Poland in the European Dimension / Piotr Rosik, Marcin Stępniak, Monika MUSIAŁ-MALAGÓ // European Transport : International Journal of Transport Economics, Engineering and Law = Trasporti Europei : Rivista internazionale di Economia, Ingegneria e Diritto dei Trasporti. – Iss. 56, paper no. 12 (2014), s. 1-15. – Summ. – Bibliogr. – Pełny tekst: http://www.istiee.org/te/papers/N56/P12_56_12_2014.pdf. – ISSN 1825-3997
 24. Management of Communities in Poland and their Financial Independence = Upravlenie gminami v Polʹše i ih finansovaâ samostoâtelʹnostʹ / Monika MUSIAŁ-MALAGO, Mariola Grzebyk // Ekonomìčnij Časopis-XXI = Economic Annals-XXI. – Iss. 07-08(1) (2014), s. 103-107. – Summ. – Bibliogr. – Pełny tekst: http://soskin.info/userfiles/file/2014/7-8_2014/7-8_1/Grzebyk%20Musia_-Malago.pdf. – ISSN 1728-6220
 25. Procesy suburbanizacji obszarów podmiejskich Krakowa = Suburbanisation Processes of Cracow’s Suburban Areas / Monika MUSIAŁ-MALAGÓ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. – nr 12 (936) (2014), s. 63-77. – Streszcz., summ. – Bibliogr. – Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/674. – ISSN 1898-6447
 26. Differentiated Level of Development of Internal Structures in Metropolitan Areas in Poland / Patrycja BRAŃKA, Monika MUSIAŁ-MALAGÓ, Piotr SERAFIN // Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe. – Vol. 5, no. 1 (2014), s. 107-113. – Summ. – Bibliogr. – ISSN 2043-085X
 27. Finansowe skutki gospodarowania przestrzenią Krakowa = Financial Results of Space Management of Cracow / Anna HARAŃCZYK, Monika MUSIAŁ-MALAGÓ // W: Partnerstwo i odpowiedzialność w funkcjonowaniu miasta = Partnership and Responsibility in the City Life / red. Tadeusz Markowski i Danuta Stawasz. – Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2014. – (Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; t. 157). – S. 105-122. – Summ. – Bibliogr. – ISBN 978-83-63563-39-4. – Pełny tekst: http://skpzk.czasopisma.pan.pl/images/data/skpzk/wydania/No_157_2014/8%20ANNA%20HARACZYK%20MONIKA%20MUSIA%20-MALAGO.pdf
 28. Stan zaawansowania planowania przestrzennego w gminach na przykładzie miasta Krakowa = The Stage of Spatial Planning in Municipalities on the Example of the City of Krakow / Monika MUSIAŁ-MALAGO // W: Gospodarka i przestrzeń / red. nauk. Stanisław Korenik, Niki Derlukiewicz. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014. – (Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, ISSN 1899-3192 ; 341). – S. 199-212. – Summ., streszcz. – Bibliogr. – ISBN 978-83-7695-457-8
 29. Analiza i ocena przemian demograficznych i przestrzennych w gminach podmiejskich Krakowa = Analysis and Evaluation of the Demographic and Spatial Transformation in the Suburban Communities of Cracow / Monika MUSIAŁ-MALAGÓ // W: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów – uwarunkowania i kierunki = The Management of Space in Cities and Regions – Conditions and Directions / red. Tadeusz KUDŁACZ, Piotr LITYŃSKI. – Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2015. – (Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; nr 161). – S. 415-426. – Summ. – Bibliogr. – ISBN 978-83-63563-59-2. – Pełny tekst: http://skpzk.czasopisma.pan.pl/images/data/skpzk/wydania/No_161_2014/40%20MONIKA%20MUSIA-MALAGO.pdf
 30. Dostępność transportowa a atrakcyjność inwestycyjna województw Polski = Transport Accessibility and Investment Attractiveness of Polish Regions / Monika MUSIAŁ-MALAGÓ // W: Przestrzeń w nowych realiach gospodarczych : uwarunkowania regionalne i finansowe rozwoju podmiotów w przestrzeni = The New Economic Reality of Space : Regional Conditions and the Financial Development of Entities in Relation to Space / red. nauk. Marek Dylewski. – Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2015. – (Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu = The Poznan School of Banking Research Journal, ISSN 1426-9724 ; t. 62, nr 5). – S. 41-55. – Streszcz., summ. – Bibliogr. – Pełny tekst: http://www.wydawnictwo.wsb.pl/sites/www.wydawnictwo.wsb.pl/files/czasopisma-tresc/zn_62_poz_druk.pdf
 31. Changes in Population Potential on Urban Areas in Poland = Zmeny v potenciále populácie v mestských oblastiach v Poľsku / Monika MUSIAŁ-MALAGÓ // Ekonomické spektrum = Economic Spectrum. – Vol. 11, nr 1 (2016), s. 20-26. – Summ. – Bibliogr. – Pełny tekst: http://www.spektrum.caesar.sk/?download=casopis%201-2016.pdf. – ISSN 1336-9105
 32. The Process of Urban Shrinking in Poland = Proces kurczenia się miast w Polsce / Monika MUSIAŁ-MALAGÓ // Studia Miejskie. – t. 24 (2016), s. 91-106. – Summ., streszcz. – Bibliogr. – Pełny tekst: http://www.studiamiejskie.uni.opole.pl/wp-content/uploads/2017/03/S_Miejskie_24_2016-Musial.pdf. – ISSN 2082-4793
 33. Przeobrażenia w strefach podmiejskich dużych miast na tle procesów suburbanizacji = Changes in the Suburban Areas of Large Cities in View of Suburbanization Processes / Monika MUSIAŁ-MALAGO // W: Gospodarka przestrzenna XXI wieku / red. Alicja Zakrzewska-Półtorak, Piotr Hajduga, Małgorzata Rogowska. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. – (Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, ISSN 1899-3192 ; nr 443). – S. 164-176. – Summ., streszcz. – Bibliogr. – ISBN 978-83-7695-604-6. – Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/35102/Musial-Malago_Przeobrazenia_w_Strefach_Podmiejskich_Duzych_Miast_2016.pdf
Doktoraty
 1. Uwarunkowania konkurencyjności miast w Polsce / Monika MUSIAŁ ; napisana pod kierunkiem Anny HARAŃCZYK ; . – Kraków, 2002. – 203 k. : il. ; 30 cm. – Bibliogr.
Raporty, sprawozdania, prace naukowo-badawcze
 1. Przekształcenia systemu osadniczego Polski w warunkach transformacji systemowej / autorzy: Anna HARAŃCZYK – kierownik zespołu, Monika MUSIAŁ. – Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1996. – 44 k. : il. ; 30 cm
 2. Rozwój lokalny Małopolski : ocena poziomu i zakresu zróżnicowań / autorzy: Anna HARAŃCZYK – kierownik zespołu, Monika MUSIAŁ. – Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1998. – 79 k. : il. ; 30 cm
 3. Konkurencyjność miast polskich w perspektywie członkostwa w Unii Europejskiej / autorzy: Anna HARAŃCZYK – kierownik zespołu, Monika MUSIAŁ. – Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1999. – 103 k. : il. ; 30 cm
 4. Miasto w okresie przemian : społeczeństwo – przestrzeń – gospodarka / autorzy: Anna HARAŃCZYK – kierownik zespołu, Monika MUSIAŁ. – Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2000. – 96, [1] k. : il. ; 30 cm. – Bibliogr.
 5. Uwarunkowania rozwoju metropolii w Polsce / autorzy: A. HARAŃCZYK – kierownik zespołu, M. MUSIAŁ. – Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002. – 80 k. : il. ; 30 cm. – Bibliogr.
 6. Rola inwestycji zagranicznych w rozwoju regionalnym Polski / autorzy: Anna HARAŃCZYK – kierownik zespołu ; Monika MUSIAŁ. – Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2003. – 54 s. : il. ; 30 cm. – Bibliogr.
 7. Rola NUTS – II w rozwoju regionalnym Polski / autorzy: Anna HARAŃCZYK – kierownik zespołu, Monika MUSIAŁ. – Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2004. – 103 k. : il. ; 30 cm. – Bibliogr.
 8. NUTS – III w Polsce : ocena warunków i poziomu rozwoju / autorzy: Anna HARAŃCZYK – kierownik zespołu, Monika MUSIAŁ. – Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2005. – 66 k. : il. ; 30 cm. – Bibliogr.
 9. Krakowski obszar Metropolitalny – kapitał ludzki jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego / A. HARAŃCZYK, M. MUSIAŁ-MALAGÓ // W: Problemy rozwoju regionalnego Polski : internacjonalizacja, metropolizacja, instrumenty ochrony środowiska / aut.: Zygmunt SZYMLA – kierownik tematu, Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ, Artur HOŁUJ, Monika MUSIAŁ-MALAGÓ, Patrycja BRAŃKA. – (2009), s. 52-112
 10. Problemy rozwoju regionalnego Polski : internacjonalizacja, metropolizacja, instrumenty ochrony środowiska / aut.: Zygmunt SZYMLA – kierownik tematu, Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ, Artur HOŁUJ, Monika MUSIAŁ-MALAGÓ, Patrycja BRAŃKA. – Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2009. – 163 k. : il. ; 30 cm + załącznik. – Bibliogr.
 11. Dotychczasowe i przewidywane przemiany potencjału demograficznego miast / Monika MUSIAŁ-MALAGO’ // W: Polskie miasta i regiony w nowym okresie programowania / autorzy: Tadeusz KUDŁACZ – kierownik tematu, Anna HARAŃCZYK, Patrycja BRAŃKA, Halina GUZIK, Artur HOŁUJ, Monika MUSIAŁ-MALAGO’, Barbara OSTROWSKA, Piotr SERAFIN, Bernadetta ZAWILIŃSKA, Ewa Kubejko-Polańska, Małgorzata Niedźwiecka. – (2011), s. 39-51
 12. Finansowe i przestrzenno-krajobrazowe skutki użytkowania terenu w miastach / Anna HARAŃCZYK, Monika MUSIAŁ-MALAGÓ, Dorota JOPEK // W: Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu / autorzy: Tadeusz KUDŁACZ – kierownik tematu, Anna HARAŃCZYK, Bogusław LUCHTER, Patrycja BRAŃKA, Halina GUZIK, Artur HOŁUJ, Monika MUSIAŁ-MALAGÓ, Barbara OSTROWSKA, Piotr SERAFIN, Bernadetta ZAWILIŃSKA, Dorota JOPEK. – (2012), s. 23-68
 13. Suburbanizacja strefy podmiejskiej Krakowa / Monika MUSIAŁ-MALAGÓ // W: Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu. Część 2 / autorzy: Patrycja BRAŃKA, Halina GUZIK, Anna HARAŃCZYK, Artur HOŁUJ, Dorota JOPEK, Tadeusz KUDŁACZ – kierownik tematu, Piotr LITYŃSKI, Bogusław LUCHTER, Monika MUSIAŁ-MALAGÓ, Aleksander NOWORÓL, Piotr SERAFIN, Wojciech STRZELCZYK, Andrzej WOŹNIAK, Bernadetta ZAWILIŃSKA. – (2013), s. 274-287. – Streszcz.
 14. Rola infrastruktury instytucjonalnej w rozwoju lokalnym na przykładzie lokalnych grup działania w woj. małopolskim / Patrycja BRAŃKA, Dorota JOPEK, Monika MUSIAŁ-MALAGÓ // W: Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : studium przypadku województwa małopolskiego / Kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ ; autorzy: Aleksander BOHM, Patrycja BRAŃKA, Halina GUZIK, Anna HARAŃCZYK, Artur HOŁUJ, Dorota JOPEK, Tadeusz KUDŁACZ, Oskar Kiercz, Anna Krakowiak-Bal, Karol KWIATEK, Piotr LITYŃSKI, Bugusław LUCHTER, Monika MUSIAŁ-MALAGÓ, Aleksander NOWORÓL, Piotr SERAFIN, Jolanta STANIENDA, Andrzej WOŹNIAK, Bernadetta ZAWILIŃSKA, Magdalena ZDUN. – (2014), s. 137-158
 15. Przemiany gospodarcze w miastach Polski / Monika MUSIAŁ-MALAGÓ // W: Uwarunkowania i konsekwencje procesu kurczenia się miast w Polsce / zespół: Anna HARAŃCZYK – kierownik projektu, Dorota JOPEK, Monika MUSIAŁ, Magdalena ZDUN. – (2015). – Bibliogr.
 16. Ruch budowlany w Krakowie [on-line] / Sylwia Musiał, Monika MUSIAŁ-MALAGÓ. – Dane tekstowe (plik pdf). – Kraków : Instytut Analiz – Monitor Rynku Nieruchomości, 2012. – 4 s. : il. ; 30 cm. – Dostępny w World Wide Web. – Pełny tekst: www.mrn.pl/analizy/pobierz-analize,111,111-S-Musial-M-Musial-ruch-budowlany-w-Krakowie-pdf.html
 17. Tendencje do zmian w ruchu budowlanym w Krakowie [on-line] / Sylwia Musiał, Monika MUSIAŁ-MALAGÓ. – Dane tekstowe (plik pdf). – Kraków : Instytut Analiz – Monitor Rynku Nieruchomości, 2014. – 6 s. : il. ; 30 cm. – Dostępny w World Wide Web. – Pełny tekst: www.mrn.pl/analizy/pobierz-analize,136,136-S-Musial-M-Musial-Malago-ruch-budowlany-KRA-pdf.html

Komentarze są wyłączone.