M. Semczuk

Dr Marcin Semczuk


Adiunkt w Zakładzie Geografii Ekonomicznej. Główne zainteresowania badawcze to: polityka rozwoju regionalnego i lokalnego, zmiany zagospodarowania przestrzennego obszarów wiejskich, rozwój obszarów peryferyjnych, wykorzystanie Geograficznych Systemów Informacji (GIS) w badaniach marketingowych, turystyka na obszarach prawnie chronionych.

Prowadzone zajęcia: Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią, Gospodarka gruntami w mieście, Monitoring środowiska, Podstawy gospodarki gruntami, Przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią.


Kontakt:

p. 403 pawilon F, tel. 12-2935314

semczukm@uek.krakow.pl

e-Wizytówka: Marcin Semczuk

strona www: geoplan.edu.pl 

Wykaz wybranych publikacji

Artykuły i rozdziały w monografiach naukowych

 1. Wiedermann, K., Uliszak, R., Semczuk, M. (2016). Lokomotywy w rozwoju społeczno-gospodarczym miast. W: M. Dej, Raport o stanie polskich miast 2016 – Rozwój gospodarczy, Obserwatorium Polityki Miejskiej IRM, Kraków, s. 63-96.
 2. Brunn S. D., Semczuk M., Koszek R., 2016, Poland’s Voivodeships and Powiats and the Geographies of Knowledge: Addressing Uneven Human Resource, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, 30 (2), Warszawa-Kraków, s. 198-208.
 3. Kilar W., Kurek S., Rachwał T., Semczuk M., Świętek A., 2016, Kształtowanie postaw przedsiębiorczych z uwzględnieniem zasad ekorozwoju wśród uczniów z wykorzystaniem gry „PowerPlayer” wypracowanej w ramach projektu SUSEN, Przedsiębiorczość – Edukacja, 12, s. 444-456.
 4. Semczuk M., A. Gil, 2015, Dostępność edukacji podstawowej na obszarach wiejskich województwa małopolskiego – studium przypadku powiatu miechowskiego, Studia Obszarów Wiejskich, 40, IGiPZ PAN, PTG, Warszawa, s. 65-80.
 5. Semczuk M., Gil A, 2015, Uwarunkowania współczesnych zmian w sieci szkół podstawowych na obszarach wiejskich województwa małopolskiego, Przedsiębiorczość – Edukacja, 11, Warszawa – Kraków, s. 152-164.
 6. Semczuk M., K. Majewski, A. Gil, 2015, Uwarunkowania ruchu turystycznego w Gorczańskim Parku Narodowym w latach 1999-2014, Ochrona Beskidów Zachodnich, Zeszyt 5, s. 47-60.
 7. Semczuk M., 2014, The effect of remoteness on the socio-economic development of rural areas in Lesser Poland, Rural Space and Local Development, Special Issue, Presa Universitara Clujeana, s. 39-42.
 8. Semczuk M., Uliszak R., Wiedermann K., 2013, Uwarunkowania rozwoju pozarolniczej działalności gospodarczej obszarów wiejskich województwa małopolskiego (Non-agricultural Economic Activity Development of Rural Areas in Małopolska Region), Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, 23, Warszawa-Kraków, s. 23-56.
 9. Semczuk M., 2013, Agricultural Exploitation of the Farmland in Rural Areas in the Polish Carpathians, Journal of Settlements and Spatial Planning, Cluj University Press, 4, s. 201-205.
 10. Skrzypek B., Semczuk M., Świeca A., 2013, Zróżnicowanie turystyki zdrowotnej (segment SPA) w województwie lubelskim, W: Z. Zioło, T. Rachwał (red.), Problematyka 29. Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Zmiany struktury przestrzennej przemysłu i usług w warunkach kryzysu gospodarczego”, Warszawa-Kraków.
 11. Semczuk M., 2012, Ruch turystyczny w Gorczańskim Parku Narodowym (Tourist Traffic In The Gorce National Park), Ochrona Beskidów Zachodnich, Zeszyt 4, s. 98-110.
 12. Semczuk M., Warcholik W., 2011, Natężenie ruchu turystycznego w PPN, [w:] Z. Zioło, T. Rachwał (red.), Przemiany struktur lokalnych i regionalnych sektora usług w latach kryzysu gospodarczego, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, Warszawa-Kraków, s. 148-154.
 13. Baranowski M., Semczuk M., Warcholik W., 2010, Monitoring ruchu turystycznego w Pienińskim Parku Narodowym, [w:] Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Geographica I, vol. 93, Kraków.
 14. Majewski K., Semczuk M., 2009, Ruch turystyczny w Pienińskim Parku Narodowym, [w:] Badania i Podróże Krakowskich Geografów, (red. Górka Z., Więcław-Michniewska J.), Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział w Krakowie, s. 129-137.

Komentarze są wyłączone.