M. Zdun

Dr hab. inż. Magdalena Zdun


Adiunkt w Zakładzie Gospodarki Miejskiej. Interesuje się geodezyjnym opisem przestrzeni oraz socjologiczną teorią rozwoju gospodarczego i innowacji. Tytuł magistra inżyniera geodety z wynikiem bardzo dobrym uzyskała w Akademii Górniczo-Hutniczej przedstawiając pracę dyplomową z zakresu wyceny nieruchomości. Z kolei magisterium z socjologii z wyróżnieniem uzyskała w Uniwersytecie Jagiellońskim po odbyciu jednolitych magisterskich pięcioletnich studiów. Studia doktoranckie podjęła w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w roku 2010 ukierunkowując się naukowo na koncepcję rozwoju gospodarczego i teorię innowacyjności. W trakcie studiów doktoranckich otrzymała stypendium w ramach projektu „Najlepsze Praktyki” i obyła staż naukowo-dydaktyczny w Wielkiej Brytanii w Univeristy of Glasgow, gdzie przez 6-miesięcy pracowała jako visiting scholar. W 2014 roku obroniła doktorat. Ponadto ma doświadczenie z zakresu grafiki inżynieryjnej i artystycznej. Odbyła szereg certyfikowanych szkoleń m.in. z zakresu map tematycznych, analiz przestrzennych, zaawansowanych technik grafiki komputerowej, metod i metodologii prowadzenia badań.

Prowadzone zajęcia: Geodezja i Kartografia oraz Technologie informacyjne w planowaniu przestrzennym.


Kontakt:

p.418 pawilon F,      tel. 12-2935972

zdunm@uek.krakow.pl

e-Wizytówka: Magdalena Zdun

Wykaz publikacji

Monografie, podręczniki, książki, skrypty
 1. Innowacje : perspektywa społeczno-kulturowa / Magdalena ZDUN. – Lublin : Wydawnictwo KUL, 2016. – 240, [1] s. : il. ; 24 cm. – Bibliogr. – (Społeczeństwo, Gospodarka, Etyka). – ISBN 978-83-8061-249-5
Rozdział
 1. Ojcowie i dzieci : relacje z ojcem w rodzinie współczesnej / Magdalena Zdun // W: Funkcjonowanie współczesnych młodych ludzi w zmieniającym się świecie / red. nauk. Hanna Liberska, Alicja Malina, Dorota Suwalska-Barancewicz. – Warszawa : Difin, 2012. – S. 327-336. – Streszcz. – Bibliogr. – ISBN 978-83-7641-783-7
 2. Podstawy i preferencje polityczne Polaków – na przykładzie komunikatów badań CBOS / Magdalena Zdun // W: Zadania współczesnej humanistyki : człowiek i nauka / [red.] J. Bartoszewski, J. Lisiecka, J. Swędrak. – Sieradz : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2012. – S. 339-350. – ISBN 978-83-935527-2-6
 3. Socjologiczna dyskusja wokół innowacyjności / Magdalena Zdun // W: Gospodarka społecznie zakorzeniona : wybrane problemy z socjologii gospodarki = Economy Socially Embedded / red. Stanisław Fel. – Lublin : Wydawnictwo KUL, 2013. – S. 93-113. – Bibliogr. – ISBN 978-83-7702-805-6
 4. Szanse i zagrożenia bankowości internetowej w Polsce w kontekście teorii dyfuzji innowacji / Magdalena ZDUN // W: Społeczna odpowiedzialność gospodarki : perspektywa interdyscyplinarna / red. Stanisław Fel. – Lublin : Wydawnictwo KUL, 2014. – S. 179-202. – ISBN 978-83-7702-812-4
 5. Konflikt społeczny wokół rozbudowy infrastruktury transportu / Magdalena ZDUN // W: Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : wybrane problemy / red nauk. Tadeusz KUDŁACZ, Artur HOŁUJ. – Warszawa : CeDeWu. Sp. z o.o., 2015. – S. 137-155. – Bibliogr. – ISBN 978-83-7556-763-2
 6. Dyfuzja innowacji we współczesnym świecie – działania marketingowe w służbie popularyzacji technologicznego novum / Magdalena ZDUN // W: Nowe tendencje w zarządzaniu. T. 6 / redakcja Marek Pawlak. – Lublin : Wydawnictwo KUL, 2015. – S. 173-181. – Bibliogr. – ISBN 978-83-8061-053-8
 7. Społeczne uwarunkowania procesu kurczenia się miast : wybrane problemy / Magdalena ZDUN // W: Uwarunkowania i konsekwencje procesu kurczenia się miast w Polsce / red. nauk. Anna HARAŃCZYK. – Warszawa : CeDeWu Sp. z o.o., 2015. – S. 81-115. – Bibliogr. – ISBN 978-83-7556-823-3
 8. Wkład katolickiej myśli społecznej w powstanie i kształt społecznej gospodarki rynkowej / Magdalena ZDUN, Stanisław Fel // W: Społeczna gospodarka rynkowa w Polsce : postulat czy rzeczywistość? = The Social Market Economy in Poland – a Postulate or a Reality? / red. Stanisław Fel. – Lublin : Wydawnictwo KUL, 2015. – S. 65-90. – Bibliogr. – ISBN 978-83-8061-167-2
 9. Innovation as a Tool for Social Policy and Welfare / Magdalena ZDUN, Stanisław Fel // W: Meaning of Resources in Social Inclusion / red. Joanna Chwaszcz. – Lublin : Natanaleum Association Institute for Psychoprevention and Psychotherapy, 2015. – S. 114-121. – Summ. – Bibliogr. – ISBN 978-83-940389-4-6
 10. Bankowość internetowa w Polsce – socjologiczna analiza zjawiska = Internet Banking in Poland – a Sociological Analysis of the Phenomenon / Magdalena ZDUN // W: Obrót bezgotówkowy w Polsce : stan obecny i perspektywy / red. Piotr Bolibok, Marian Żukowski. – Lublin : Wydawnictwo KUL, 2016. – S. 67-88. – Summ. – Bibliogr. – ISBN 978-83-8061-218-1
 11. Rodzina w świecie nowatorskich technologii – szanse, zagrożenia, wyzwania = Family and the World of Innovative Technology – the Opportunities, Threats and Challenges / Magdalena ZDUN // W: Małżeństwo, rodzina, rodzicielstwo / red. D. Gizicka. – Lublin : Wydawnictwo KUL, 2016. – S. 79-92. – Summ. – Bibliogr. – ISBN 978-83-8061-353-9
Publikacje w czasopismach naukowych
 1. Przekaz aksjologiczny w relacji ojciec – dziecko = The Axiological Transfer in the Father-Child Relationship / Magdalena Zdun // W: Sztuka komunikacji = Art of communications / red. Anna Królikowska. – Kraków : Akademia Ignatianum, 2012. – (Horyzonty Wychowania = Horizons of Education, ISSN 1643-9171 ; vol. 11, nr 21). – S. 225-242. – Streszcz., summ. – Pełny tekst: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW/article/view/132
 2. Judaism and Economics : the Link between Judaism and Economic Life / Stanisław Fel, Magdalena ZDUN // The Person and the Challenges : the Journal of Theology, Education, Canon Law and Social Studies Inspired by Pope John Paul II. – vol. 4, no. 2 (2014), s. 83-96. – Summ. – Bibliogr. – Pełny tekst: http://www.wt.diecezja.tarnow.pl/index.php/the-person-and-the-challenges/52-the-person-and-the-challenges/numer04-2/480-stanislaw-fel-magdalena-zdun-judaism-and-economics-the-link-between-judaism-and-economic-life. – ISSN 2083-8018
 3. Innowacje – od determinizmu technologicznego do antropologii = Technological Innovations in the Context of Sociological Theory / Magdalena ZDUN // W: Innowacje w nowoczesnych organizacjach : aspekty ekonomiczne i społeczne = Innovations in Modern Organizations : Economic and Social Aspects / red. nacz. Leszek KOZIOŁ. – Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2014. – (Zeszyty Naukowe / Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Paper Collection. Works on Management, ISSN 1506-2635 ; t. 24, nr 1). – S. 241-249. – Summ., streszcz. – Bibliogr. – Pełny tekst: http://zn.mwse.edu.pl/ebooki/24/241-249.pdf
 4. Innowacyjność jako kategoria analityczna zmiany społecznej : o dychotomicznej naturze pojęcia = Innovativeness as a Category Used in Social Change Analysis : On the Dichotomy of the Term / Magdalena ZDUN // Studia Socjologiczne. – nr 2 (221) (2016), s. 163-185. – Streszcz., summ. – Bibliogr. – ISSN 0039-3371
 5. Aksjologiczne uwarunkowania innowacyjności = Axiological Conditions for Innovativeness / Magdalena ZDUN // Opuscula Sociologica. – nr 1 (2016), s. 15-26. – Streszcz., summ. – Bibliogr. – Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/os/pl/issue/244/article/3235/. – ISSN 2299-9000
 6. Przedsiębiorczość aksjologicznie uwarunkowana jako wyzwanie dla uniwersytetu = Axiologically Conditioned Entrepreneurship as a Challenge for the University / Magdalena ZDUN // W: Uniwersytet a przedsiębiorczość = University and Entrepreneurship / red. Wit Pasierbek, Krzysztof WACH. – Kraków : Akademia Ignatianum, 2016. – (Horyzonty Wychowania = Horizons of Education, ISSN 1643-9171 ; vol. 15, nr 35). – S. 267-282. – Streszcz., summ. – Bibliogr.
Doktoraty
 1. Społeczno-kulturowe uwarunkowania innowacji technologicznych / Magdalena ZDUN ; . – Lublin, 2014. – 434 s. : il. ; 30 cm. – Bibliogr.
Raporty, sprawozdania, prace naukowo-badawcze
 1. Konflikt społeczny wokół rozbudowy infrastruktury komunikacyjnej : na przykładzie wybranych inwestycji w Krakowie / Magdalena ZDUN // W: Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : studium przypadku województwa małopolskiego / Kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ ; autorzy: Aleksander BOHM, Patrycja BRAŃKA, Halina GUZIK, Anna HARAŃCZYK, Artur HOŁUJ, Dorota JOPEK, Tadeusz KUDŁACZ, Oskar Kiercz, Anna Krakowiak-Bal, Karol KWIATEK, Piotr LITYŃSKI, Bugusław LUCHTER, Monika MUSIAŁ-MALAGÓ, Aleksander NOWORÓL, Piotr SERAFIN, Jolanta STANIENDA, Andrzej WOŹNIAK, Bernadetta ZAWILIŃSKA, Magdalena ZDUN. – (2014), s. 216-233
 2. Społeczne uwarunkowania procesu kurczenia się miast / Magdalena ZDUN // W: Uwarunkowania i konsekwencje procesu kurczenia się miast w Polsce / zespół: Anna HARAŃCZYK – kierownik projektu, Dorota JOPEK, Monika MUSIAŁ, Magdalena ZDUN. – (2015). – Bibliogr.
Pozostałe dokumenty
 1. Internetowy Obserwator Statystyk Społecznych – nowe narzędzie i sposób analizowania danych / Magdalena Zdun // esOes. – nr 4 (2010), s. 5-8. – Pełny tekst: http://www.rops.krakow.pl/pobierz-plik/81.html. – ISSN 1231-2770
 2. Województwo małopolskie w liczbach – wybrane statystyki z Internetowego Obserwatora Statystyk Społecznych / Magdalena Zdun // esOes. – nr 4 (2010), s. 15-18. – Pełny tekst: http://www.rops.krakow.pl/pobierz-plik/81.html. – ISSN 1231-2770
 3. Małopolski Informator Społeczny – internetowa baza instytucji pomocy i integracji społecznej / Magdalena Zdun // esOes. – nr 1 (2011), s. 25-27. – Pełny tekst: http://www.rops.krakow.pl/pobierz-plik/80.html. – ISSN 1231-2770

Komentarze są wyłączone.