P. Brańka

Dr Patrycja Brańka


Adiunkt w Zakładzie Ekonomiki Regionu. Główne zainteresowania naukowe: polityka regionalna Unii Europejskiej, współczesne koncepcje rozwoju regionalnego w tym wpływ procesów umiędzynarodowienia gospodarki na rozwój regionalny, zagadnienia związane z programowaniem rozwoju regionalnego. Stypendystka  Regionu Rhône Alpes w 2006. Jest sekretarzem Zespołu ds. Kształcenia i Rozwoju Kadr z Zakresu Gospodarki Przestrzennej KPZK PAN oraz sekretarzem Komitetu redakcyjnego czasopisma EMERGO – Journal of Transforming Economies and Societies.

Prowadzone zajęcia: programowanie i finansowanie rozwoju regionalnego, strategia rozwoju społeczno-gospodarczego, metody i techniki analizy regionalnej, planowanie przestrzenne, gospodarka przestrzenna.

Kontakt:

p.403 pawilon F, tel. 12-2935314

brankap@uek.krakow.pl

e-Wizytówka: Patrycja Brańka

Wykaz publikacji

Rozdział w monografii

 1. Z prac Zespołu ds. Kształcenia i Rozwoju Kadr z Zakresu Gospodarki Przestrzennej KPZK PAN = Expert Group on Education and Development of Personnel in the Field of Spatial Economy and Its Role in the System of Highest Education / Patrycja BRAŃKA // W: Teoria i praktyka w zakresie edukacji kadr dla gospodarki przestrzennej = Theory and Practice in the Education of Personnel for the Spatial Economy / pod red. Tadeusza KUDŁACZA. – Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2006. – (Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3493 ; z. 224). – S. 133-135. – Summ. – ISBN 83-89693-06-2
 2. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego jako instrument polityki regionalnej w Polsce / Patrycja BRAŃKA // W: Problemy gospodarki regionalnej i polityki ekonomicznej : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. urodzin Profesora Antoniego Fajferka / [red. naukowy Kazimierz GÓRKA]. – Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. – S. 131-144. – Bibliogr. – ISBN 978-83-7252-359-4
 3. Rozwój społeczno-gospodarczy i umiędzynarodowienie gospodarki województw Polski – analiza współzależności / Patrycja BRAŃKA // W: Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zygmuntowi Szymli / [red. nauk. Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ]. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. – S. 275-294. – ISBN 978-83-7252-488-1
 4. Umiędzynarodowienie gospodarki województwa małopolskiego jako czynnik rozwoju regionalnego / Patrycja BRAŃKA // W: Gospodarka regionalna Polski wobec globalnego kryzysu gospodarczego / red. nauk. Zbigniew Strzelecki. – Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2011. – S. 153-174. – ISBN 978-83-7378-681-3
 5. Rola infrastruktury instytucjonalnej w rozwoju lokalnym na przykładzie lokalnych grup działania w woj. małopolskim / Patrycja BRAŃKA, Dorota JOPEK, Monika MUSIAŁ-MALAGO // W: Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : wybrane problemy / red nauk. Tadeusz KUDŁACZ, Artur HOŁUJ. – Warszawa : CeDeWu. Sp. z o.o., 2015. – S. 81-101. – Bibliogr. – ISBN 978-83-7556-763-2
 6. Managing Development Based on Endogenous Potential in Rural Areas in Malopolska Region / Patrycja BRAŃKA // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development Trends of Modern Economy, Finance and Information Technology / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Jarosław KACZMAREK. – Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, 2015. – S. 493-500. – Bibliogr. – ISBN 978-83-65173-32-4 ; 978-83-65173-33-1. – Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/5f/2b/BOOK%20III%202015.pdf
 7. Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego na tle wybranych obszarów metropolitalnych w Polsce / Patrycja BRAŃKA // W: Społeczno-ekonomiczne przemiany w strefie podmiejskiej miast : studium przypadku Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Aleksander NOWORÓL, Artur HOŁUJ. – Warszawa : CeDeWu.pl, 2016. – S. 107-118. – Bibliogr. – ISBN 978-83-7556-830-1
 8. Przemiany ludnościowe i gospodarcze w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym / Patrycja BRAŃKA, Piotr SERAFIN // W: Społeczno-ekonomiczne przemiany w strefie podmiejskiej miast : studium przypadku Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Aleksander NOWORÓL, Artur HOŁUJ. – Warszawa : CeDeWu.pl, 2016. – S. 169-191. – Bibliogr. – ISBN 978-83-7556-830-1

Publikacje w czasopismach naukowych

 1. Funkcjonowanie systemu funduszy poręczeń kredytowych w Polsce = How the Guaranteed Credit System in Poland Functions / Patrycja BRAŃKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. – nr 681 (2005), s. 89-100. – Summ. – Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=95401552. – ISSN 0208-7944
 2. Uwarunkowania polityki regionalnej w Polsce wynikające z przystąpienia do struktur Unii Europejskiej = Factors Governing Regional Policy in Poland as a Result of Entry into the European Union / Patrycja BRAŃKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. – nr 693 (2006), s. 57-70. – Summ. – Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=110218614. – ISSN 0208-7944
 3. Członkostwo w Unii Europejskiej jako czynnik warunkujący politykę innowacyjną Polski = European Union Membership as a Factor Determining Poland’s Innovation Policy / Patrycja BRAŃKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. – nr 746 (2007), s. 21-37. – Summ. – Bibliogr. – Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=150161193. – ISSN 0208-7944
 4. Ekokonwersja zagranicznego długu polskiego w procesie internacjonalizacji gospodarki / Patrycja Brańka, Artur HOŁUJ // Folia Oeconomica Bochniensia. – nr 8 (2010), s. 43-57. – Bibliogr. – ISSN 1731-2310
 5. Internacjonalizacja gospodarki a współczesne teorie rozwoju regionalnego = The Internationalisation of the Economy and Contemporary Regional Development Theory / Patrycja BRAŃKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. – nr 821 (2010), s. 5-18. – Summ. – Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=169646653. – ISSN 1898-6447
 6. Uwarunkowania procesów internacjonalizacji gospodarki w Polsce = The Foundations of the Internationalisation of Poland’s Economy / Patrycja BRAŃKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. – nr 842 (2010), s. 5-20. – Summ. – Bibliogr. – Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=170655030. – ISSN 1898-6447
 7. Determinanty internacjonalizacji gospodarki województw Polski : analiza czynnikowa = Determinants of Internationalization of Polish Regions : Factors Analysis / Patrycja BRAŃKA // W: Rozwój regionalny w Polsce w świetle wyzwań XXI w. = Regional Development in Poland in the Light of the XXI Century Challenges / red. Tadeusz KUDŁACZ. – Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2010. – (Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; t. 131). – S. 79-92. – Summ. – Bibliogr. – ISBN 978-83-89693-38-9
 8. Tezy i wnioski z sesji panelowych prowadzonych na konferencji “Polityka regionalna w Polsce w świetle wyzwań XXI w.” : zorganizowanej 24-25 czerwca 2010 r. w Krakowie przez Katedrę Gospodarki Regionalnej UEK oraz KPZK PAN = Report on the Panel Sessions Held during the Conference “Regional Policy in Poland in the Light of Challenges of the XXIth Century” : Organized by the Department of Regional Sciences at the Cracow University of Economics and the Committee for Spatial Economy and Regional Planning at the Polish Academy of Sciences, Cracow 24-25 June 2010 / Patrycja BRAŃKA, Piotr SERAFIN // W: Rozwój regionalny w Polsce w świetle wyzwań XXI w. = Regional Development in Poland in the Light of the XXI Century Challenges / red. Tadeusz KUDŁACZ. – Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2010. – (Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; t. 131). – S. 312-331. – Summ., streszcz. – ISBN 978-83-89693-38-9
 9. Atrakcyjność inwestycyjna województwa małopolskiego w oczach przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego (w świetle badań ankietowych) = Investment Attractiveness of Małopolska Voivodeship in Opinion of Foreign Capital Enterprises (in the Light of Survey Results) / Patrycja BRAŃKA // W: Przestrzeń a rozwój / red. nauk. Stanisław Korenik, Anna Dybała. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011. – (Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, ISSN 1899-3192 ; nr 241). – S. 15-29. – Summ., streszcz. – ISBN 978-83-7695-272-7
 10. Analiza stopnia umiędzynarodowienia gospodarki i rozwoju społeczno-gospodarczego polskich województw – podejście symulacyjne = An Analysis of the Level of Internationalisation and Socio-economic Development of Poland by Region – the Simulation-based Approach / Patrycja BRAŃKA, Kamil FIJOREK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Andrzej SOKOŁOWSKI]. – nr 878 (2012), s. 21-38. – Summ. – Bibliogr. – ISSN 1898-6447
 11. Znaczenie turystycznego produktu kulturowego dla Krakowa = The Significance of Cultural Tourism Product for the City of Cracow / Patrycja BRAŃKA, Sebastian BRAŃKA // W: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : strategie marketingowe miast i regionów / [red. nauk. Grażyna Rosa, Agnieszka Smalec]. – Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2012. – (Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, ISSN 1509-0507 ; nr 23. Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 709). – S. 129-141. – Streszcz., summ. – Pełny tekst: http://www.wzieu.pl/zn/709/ZN_709.pdf
 12. Perspektywy rozwoju przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego w woj. małopolskim = Perspectives of Development for Foreign Capital Enterprises in Małopolskie Voivodship / Patrycja BRAŃKA // W: Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r. Cz. 2 = Perspectives of Poland’s Regional Development in the Programming Period after 2013. Cz. 2 / red. Anna HARAŃCZYK. – Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2012. – (Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; t. 140, cz. 2). – S. 363-373. – Summ. – Bibliogr. – ISBN 978-83-89693-19-1. – Pełny tekst: http://skpzk.czasopisma.pan.pl/images/data/skpzk/wydania/No_140_2011/26_Perspektywy_Rozwoju_Przedsiebiorstw_Z_Udzialem_.pdf
 13. Gospodarka przestrzenna Krakowa : ocena stanu oraz dotychczasowych działań w zakresie planowania przestrzennego w świetle badań ankietowych = Spatial Planning in Cracow : an Evaluation of the State of and Current Activities in the Field of Spatial Planning in the Light of a Survey / Patrycja BRAŃKA, Artur HOŁUJ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. – nr 913 (2013), s. 21-42. – Summ., streszcz. – Bibliogr. – Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/757/582. – ISSN 1898-6447
 14. Umiędzynarodowienie polskiej gospodarki – uwarunkowania, poziom, perspektywy = Internationalization of Polish Economy – Factors, Level, Perspectives / Patrycja BRAŃKA // W: Gospodarka regionalna i lokalna a rozwój zrównoważony = Regional and Local Economy and Sustainable Development / red. Zbigniew Strzelecki i Paulina Legutko-Kobus. – Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2013. – (Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; t. 152). – S. 106-118. – Summ. – Bibliogr. – ISBN 978-83-63563-11-0
 15. Metodyczne aspekty identyfikacji procesów semiurbanizacji na obszarach wiejskich = Od Methodological Aspects of Recognising Semi-urbanisation Processes on Rural Areas / Patrycja BRAŃKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. – nr 12 (936) (2014), s. 5-16. – Streszcz., summ. – Bibliogr. – Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/670. – ISSN 1898-6447
 16. Differentiated Level of Development of Internal Structures in Metropolitan Areas in Poland / Patrycja BRAŃKA, Monika MUSIAŁ-MALAGÓ, Piotr SERAFIN // Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe. – Vol. 5, no. 1 (2014), s. 107-113. – Summ. – Bibliogr. – ISSN 2043-085X
 17. Zróżnicowanie rozwoju obszarów wiejskich w woj. małopolskim = Diversity of Rural Areas of Małopolskie Voivodeship / Patrycja BRAŃKA // W: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów – uwarunkowania i kierunki = The Management of Space in Cities and Regions – Conditions and Directions / red. Tadeusz KUDŁACZ, Piotr LITYŃSKI. – Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2015. – (Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; nr 161). – S. 362-370. – Summ. – Bibliogr. – ISBN 978-83-63563-59-2. – Pełny tekst: http://skpzk.czasopisma.pan.pl/images/data/skpzk/wydania/No_161_2014/35%20PATRYCJA%20BRAKA.pdf
 18. Rola lokalnych grup działania w rozwijaniu turystyki aktywnej na obszarach górskich województwa podkarpackiego = Role of the Local Action Groups in the Process of Active Tourism Development in the Rural Areas of Podkarpackie Voivodeship / Patrycja BRAŃKA // W: Uwarunkowania rozwoju turystyki : wybrane problemy = Determinants of Tourism Development : Selected Issues / red. Wioletta Kamińska. – Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2015. – (Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3493 ; z. 256). – S. 53-70. – Summ. – Bibliogr. – ISBN 978-83-63563-02-8
 19. Identyfikacja procesów semiurbanizacji w strukturze przestrzennej województwa małopolskiego = Semiurbanization Processes Identification in Spatial Structure of Malopolska / Patrycja BRAŃKA // W: Przestrzeń w nowych realiach gospodarczych / red. Stanisław Korenik, Piotr Hajduga, Małgorzata Rogowska. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. – (Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, ISSN 1899-3192 ; nr 408). – S. 50-61. – Streszcz., summ. – Bibliogr. – ISBN 978-83-7695-551-3. – Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/31999/Branka_Identyfikacja_Procesow_Semiurbanizacji_w_Strukturze_Przestrzennej_2015.pdf
 20. Innowacje na obszarach wiejskich na przykładzie inicjatyw podejmowanych przez lokalne grupy działania w woj. małopolskim / Patrycja BRAŃKA // W: Społeczno-ekonomiczny wymiar innowacji na obszarach wiejskich / red. M. Biczkowski, R. Rudnicki. – Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2016. – (Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; nr 173). – S. 125-137. – Summ. – Bibliogr.
 21. Możliwości identyfikacji specjalizacji regionalnych na podstawie informacji o źródłach dochodów mieszkańców na przykładzie woj. małopolskiego = Identification of Regional Specializations Possibilities on the Basis of Information on the Sources of Inhabitants Income on the Example of Małopolskie Voivodeship / Patrycja BRAŃKA // W: Specjalizacja regionalna – współczesne podejścia = Regional Specialization – Towards New Approaches / red. Andrzej Klasik, Florian Kuźnik. – Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2016. – (Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; nr 170). – S. 245-261. – Summ. – Bibliogr. – ISBN 978-83-63563-13-4. – Pełny tekst: http://skpzk.czasopisma.pan.pl/images/data/skpzk/wydania/No_170_2016/24_17_Branka.pdf
 22. Rozwój infrastruktury technicznej i dostępność komunikacyjna a wielofunkcyjność gospodarki obszarów wiejskich – na przykładzie woj. małopolskiego / Patrycja BRAŃKA // W: Współczesne problemy rolnictwa i obszarów wiejskich / red. W. Kamińska. – Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2016. – (Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3493 ; z. 262). – S. 51-65. – Summ. – Bibliogr. – ISBN 978-83-63563-26-4

Doktoraty

 1. Internacjonalizacja gospodarki jako czynnik rozwoju regionalnego / Patrycja BRAŃKA ; Promotor: Tadeusz KUDŁACZ. – Kraków, 2011. – 263 k. : il. ; 30 cm. – Bibliogr. – Dostępna także na CD. – Pełny tekst: http://zasoby.kangur.uek.krakow.pl/djvu/index.php?kat=1200002386&col=doktoraty_full

Raporty, sprawozdania, prace naukowo-badawcze

 1. Ocena polityki innowacyjnej w krajach Europy Zachodniej / Patrycja BRAŃKA // W: Skuteczność polityki regionalnej państwa w latach 1993-2001. Cz. 1 – Założenia badawcze i przegląd literatury / autorzy: Tadeusz KUDŁACZ – kierownik projektu, Marek Reichel, Patrycja BRAŃKA, Dariusz Woźniak. – (2003), s. 46-60
 2. Nowe uwarunkowania i czynniki rozwoju regionalnego Polski / autorzy: Tadeusz KUDŁACZ – kierownik projektu, Marek Reichel, Patrycja BRAŃKA, Dariusz Woźniak. – Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2004. – 111 k. : il. ; 30 cm. – Bibliogr.
 3. Zmiany w polityce regionalnej Unii Europejskiej w latach 2007-2013 i ich następstwa dla Polski : projekcja wpływu na zróżnicowania regionalne w Polsce / autorzy pracy: Patrycja BRAŃSKA, Tadeusz KUDŁACZ (kierownik projektu badawczego). – Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2006. – 58 s. : il. ; 30 cm. – Bibliogr.
 4. Współczesne determinanty rozwoju regionalnego / aut: Zygmunt SZYMLA – kier. tematu, Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ, Patrycja BRAŃKA, Artur HOŁUJ, Ewelina Skowron. – Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2007. – 139 k. : il. ; 30 cm
 5. Rozwój regionalny w świetle internacjonalizacji polskiej gospodarki / T. KUDŁACZ, P. BRAŃKA // W: Problemy rozwoju regionalnego Polski : internacjonalizacja, metropolizacja, instrumenty ochrony środowiska / aut.: Zygmunt SZYMLA – kierownik tematu, Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ, Artur HOŁUJ, Monika MUSIAŁ-MALAGÓ, Patrycja BRAŃKA. – (2009), s. 6-51
 6. Problemy rozwoju regionalnego Polski : internacjonalizacja, metropolizacja, instrumenty ochrony środowiska / aut.: Zygmunt SZYMLA – kierownik tematu, Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ, Artur HOŁUJ, Monika MUSIAŁ-MALAGÓ, Patrycja BRAŃKA. – Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2009. – 163 k. : il. ; 30 cm + załącznik. – Bibliogr.
 7. Internacjonalizacja gospodarki polskich regionów – część druga – ocena stanu i następstw w świetle zidentyfikowanych determinant / Tadeusz KUDŁACZ, Patrycja BRAŃKA, Piotr SERAFIN // W: Lokalne i regionalne przejawy rozwoju polskiej gospodarki XXI wieku / autorzy: Zygmunt SZYMLA – kierownik tematu, Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ, Artur HOŁUJ, Piotr SERAFIN, Patrycja BRAŃKA, Ewa Kubejko-Polańska. – (2010), s. 8-71
 8. Gospodarka województwa małopolskiego w świetle perspektyw rozwoju przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego / Patrycja BRAŃKA // W: Polskie miasta i regiony w nowym okresie programowania / autorzy: Tadeusz KUDŁACZ – kierownik tematu, Anna HARAŃCZYK, Patrycja BRAŃKA, Halina GUZIK, Artur HOŁUJ, Monika MUSIAŁ-MALAGO’, Barbara OSTROWSKA, Piotr SERAFIN, Bernadetta ZAWILIŃSKA, Ewa Kubejko-Polańska, Małgorzata Niedźwiecka. – (2011), s. 113-124
 9. Ekonomiczne skutki planowania przestrzennego w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym w świetle badań ankietowych / Patrycja BRAŃKA, Artur HOŁUJ, Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu / autorzy: Tadeusz KUDŁACZ – kierownik tematu, Anna HARAŃCZYK, Bogusław LUCHTER, Patrycja BRAŃKA, Halina GUZIK, Artur HOŁUJ, Monika MUSIAŁ-MALAGÓ, Barbara OSTROWSKA, Piotr SERAFIN, Bernadetta ZAWILIŃSKA, Dorota JOPEK. – (2012), s. 89-158
 10. Zagospodarowanie przestrzenne jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego na przykładzie miasta Krakowa / Patrycja BRAŃKA, Artur HOŁUJ. – Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2012. – 126 s. ; 30 cm. – Bibliogr.
 11. Identyfikacja procesów semiurbanizacji w strukturze przestrzennej obszarów wiejskich województwa małopolskiego / Patrycja BRAŃKA // W: Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu. Część 2 / autorzy: Patrycja BRAŃKA, Halina GUZIK, Anna HARAŃCZYK, Artur HOŁUJ, Dorota JOPEK, Tadeusz KUDŁACZ – kierownik tematu, Piotr LITYŃSKI, Bogusław LUCHTER, Monika MUSIAŁ-MALAGÓ, Aleksander NOWORÓL, Piotr SERAFIN, Wojciech STRZELCZYK, Andrzej WOŹNIAK, Bernadetta ZAWILIŃSKA. – (2013), s. 288-309. – Streszcz.
 12. Rola infrastruktury instytucjonalnej w rozwoju lokalnym na przykładzie lokalnych grup działania w woj. małopolskim / Patrycja BRAŃKA, Dorota JOPEK, Monika MUSIAŁ-MALAGÓ // W: Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : studium przypadku województwa małopolskiego / Kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ ; autorzy: Aleksander BOHM, Patrycja BRAŃKA, Halina GUZIK, Anna HARAŃCZYK, Artur HOŁUJ, Dorota JOPEK, Tadeusz KUDŁACZ, Oskar Kiercz, Anna Krakowiak-Bal, Karol KWIATEK, Piotr LITYŃSKI, Bugusław LUCHTER, Monika MUSIAŁ-MALAGÓ, Aleksander NOWORÓL, Piotr SERAFIN, Jolanta STANIENDA, Andrzej WOŹNIAK, Bernadetta ZAWILIŃSKA, Magdalena ZDUN. – (2014), s. 137-158

Pozostałe dokumenty

 1. Konferencja Naukowa nt. “Polityka Regionalna w Polsce w świetle wyzwań XXI wieku” (Kraków, 24-25 czerwca 2010) / Anna HARAŃCZYK, Patrycja BRAŃKA // Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. – nr 74 (2010), s. 65-67. – ISSN 1231-8841
 2. Polityka regionalna w Polsce w świetle wyzwań XXI wieku / Patrycja BRAŃKA // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. – nr 6 (38) (2010), s. 30-31. – Dostępny w World Wide Web. – Pełny tekst: http://nowa.uek.krakow.pl/files/common/kurier-uek/kurier-2010/Kurier_Listopad_web_w_leb.pdf#page=16&view=Fit. – ISSN 1689-7757

Komentarze są wyłączone.