P. Lityński

Dr Piotr Lityński


Adiunkt w Zakładzie Ekonomiki Regionu i Inżynierii Przestrzennej. Główne zainteresowania naukowe koncentrują się na problematyce rozwoju społeczno-gospodarczego oraz polityki regionalnej i lokalnej. Autor (lub współautor) blisko dwudziestu prac naukowych oraz trzydziestu ekspertyz na zamówienie władz publicznych. Opracowania naukowe i eksperckie związane są z zagadnieniami programowania oraz ewaluacji interwencji publicznych poziomu regionalnego i lokalnego.

Prowadzone zajęcia z programowania i finansowania rozwoju regionalnego.

 

Kontakt:

p. 405 pawilon F, tel. 12 293 53 17

litynskp@uek.krakow.pl

e-Wizytówka: Piotr Lityński

Wykaz publikacji

Redakcja monografii, podręcznika
 1. Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów – uwarunkowania i kierunki = The Management of Space in Cities and Regions – Conditions and Directions / red. Tadeusz KUDŁACZ, Piotr LITYŃSKI. – Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2015. – 528 s. : il. ; 24 cm. – Summ. – Bibliogr. – (Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; nr 161). – ISBN 978-83-63563-59-2. – Pełny tekst: http://skpzk.czasopisma.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1207:no-161-2014&catid=84:wydania&Itemid=210
Rozdział
 1. Alternatywne instrumenty inżynierii finansowej inwestycji jednostek samorządu terytorialnego / Piotr Lityński, Marek Reichel // W: Zarządzanie konkurencyjnością organizacji : (wybrane aspekty) / red. Janusz FUDALIŃSKI. – Nowy Sącz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2004. – S. 129-138. – Streszcz. – Bibliogr. – ISBN 83-88887-48-3
 2. Strategia rozwiązywania problemów społecznych w gminie Stryszów jako instrument zarządzania lokalną strefą społeczną = Social Problems Solving Strategy in Stryszów as an Instrument of Managing the Social Sphere / Piotr LITYŃSKI, Marek Reichel // W: Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji i rosnących wymagań konsumentów / red. Adam NALEPKA. – Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. – S. 200-210. – Summ. – Bibliogr. – ISBN 83-88421-54-9
 3. Ewaluacja w procesie programowania rozwoju regionalnego – aspekt intraregionalny = Evaluation in the Process of Programming the Regional Development – Intraregional Aspect / Piotr Lityński // W: Polska w Unii Europejskiej / red. Marek Reichel. – Nowy Sącz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa; Nova Sandec, 2008. – S. 47-65. – Streszcz., summ. – Bibliogr. – ISBN 978-83-60822-50-0
 4. Wykorzystanie wyników ewaluacji programów publicznych na przykładzie Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (MROP) = Using the Outcomes of Public Programmes Evaluation on the Basis of the Małopolska Regional Operational Programme (MROP) / Piotr Lityński // W: Polska gospodarka pierwszej dekady XXI wieku / red. Marek Reichel. – Nowy Sącz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa : Nova Sandec, 2009. – ISBN 978-83-60822-82-1
 5. Spójność układu planistycznego województwa małopolskiego / Piotr Lityński // W: Gospodarka regionalna Polski wobec globalnego kryzysu gospodarczego / red. nauk. Zbigniew Strzelecki. – Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2011. – S. 515-538. – ISBN 978-83-7378-681-3
 6. Rola ewaluacji instrumentów planistycznych w zarządzaniu rozwojem województwa małopolskiego / Piotr Lityński // W: Polska gospodarka u progu II dekady XXI wieku : wybrane problemy poziomu krajowego i regionalnego / red. Marek Reichel. – Nowy Sącz : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2011. – S. 100-130. – Streszcz., summ. – Bibliogr. – ISBN 978-83-63196-00-4
 7. Oddziaływanie obwodnic na przestrzeń i gospodarkę małych jednostek osadniczych, przypadek obwodnicy Myślenice-Bysina / Artur HOŁUJ, Piotr LITYŃSKI // W: Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : wybrane problemy / red nauk. Tadeusz KUDŁACZ, Artur HOŁUJ. – Warszawa : CeDeWu. Sp. z o.o., 2015. – S. 47-62. – Bibliogr. – ISBN 978-83-7556-763-2
 8. Następstwa ekonomiczne efektu urban sprawl / Artur HOŁUJ, Piotr LITYŃSKI // W: Społeczno-ekonomiczne przemiany w strefie podmiejskiej miast : studium przypadku Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Aleksander NOWORÓL, Artur HOŁUJ. – Warszawa : CeDeWu.pl, 2016. – S. 133-146. – Bibliogr. – ISBN 978-83-7556-830-1
 9. Proces urban sprawl w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym – pomiar i analiza zjawiska / Artur HOŁUJ, Piotr LITYŃSKI // W: Społeczno-ekonomiczne przemiany w strefie podmiejskiej miast : studium przypadku Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Aleksander NOWORÓL, Artur HOŁUJ. – Warszawa : CeDeWu.pl, 2016. – S. 147-167. – Bibliogr. – ISBN 978-83-7556-830-1
 10. Ocena stopnia zjawiska urban sprawl w gminach podmiejskich wybranych polskich miast = The Evaluation of the Urban Sprawl Degree in Suburbs of Selected Polish Cities / Piotr LITYŃSKI // W: Urbanistyka w gospodarowaniu przestrzenią / red. Jan Maciej Chmielewski. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2016. – (Monografie Naukowe / Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Gospodarka Przestrzenna ; t. 10). – S. 43-53. – Streszcz., summ. – Bibliogr. – ISBN 978-83-7814-587-5
Publikacje w czasopismach naukowych
 1. Rola prognozowania społeczno-gospodarczego w podejmowaniu decyzji finansowania rozwoju jednostek terytorialnych (na przykładzie Nowego Sącza) = The Role of Social-economic Forecasts in the Making of Decisions on the Funding of Territorial Units and Their Development – Nowy Sącz / Piotr Lityński // Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu / red. nauk. Adam RYBARSKI. – 21 (2006), s. 101-116. – Streszcz., summ. – Bibliogr.
 2. Rola Regionalnych Programów Operacyjnych w polityce regionalnej okresu planistycznego UE 2007-2013 na przykładzie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego = The Role of Regional Operational Programmes in Regional Politics during the EU Planning Period in the Years 2007-2013 on the Example of the Regional Operational Programme for Małopolska Voivodship / Piotr Lityński, Marek Reichel // Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu / red. nauk. Krzysztof SURÓWKA. – 28, t. 2 (2007), s. 27-40. – Streszcz., summ. – Bibliogr.
 3. Ewaluacja w programowaniu regionalnym na przykładzie Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego / Piotr Lityński // Krakowskie Studia Małopolskie. – vol. 12 (2008), s. 184-204. – Bibliogr. – ISSN 1643-6911
 4. Wnioski dla zarządzania rozwojem regionalnym po 2013 r. = The Conclusions for the Process of Managing Regional Development after 2013 / Piotr Lityński // W: Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r. Cz. 2 = Perspectives of Poland’s Regional Development in the Programming Period after 2013. Cz. 2 / red. Anna HARAŃCZYK. – Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2012. – (Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; t. 140, cz. 2). – S. 199-212. – Summ. – Bibliogr. – ISBN 978-83-89693-19-1. – Pełny tekst: http://skpzk.czasopisma.pan.pl/images/data/skpzk/wydania/No_140_2011/14_Wnioski_Dla_Zarzadzania_Rozwojem_Regionalnym_Po.pdf
 5. Ekonomiczne konsekwencje przestrzennej decentralizacji i centralizacji miasta na podstawie literatury zagranicznej = The Economic Consequences of Urban Decentralisation and Centralisation in the Light of Foreign Literature / Piotr LITYŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. – nr 12 (936) (2014), s. 45-61. – Streszcz., summ. – Bibliogr. – Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/673. – ISSN 1898-6447
 6. Metodyczne aspekty pomiaru zjawiska urban sprawl = Methodological Aspects of Measuring Urban Sprawl / Piotr LITYŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. – nr 6 (942) (2015), s. 39-61. – Summ., streszcz. – Bibliogr. – Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/515. – ISSN 1898-6447
 7. Suburban vs. Urban Fringes Entities’ Willingness to Pay for Amenities : Empirical Research in Cracow City, Poland / Piotr LITYŃSKI // Journal of Urban and Regional Analysis. – vol. 7, iss. 1 (2015), s. 21-34. – Summ. – Bibliogr. – Pełny tekst: http://www.jurareview.ro/2015_7_1/pag_21_34.pdf. – ISSN 2067-4082
 8. Wycena ekonomicznej wartości udogodnień przestrzennych : przykład Krakowa i okolic = Assessment of the Economic Value of Spatial Amenities : Case of the Cracow City and Its Suburbs / Piotr LITYŃSKI // Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment : Journal of the Polish Association of Environmental and Resource Economists. – nr 3 (54) (2015), s. 94-111. – Summ. – Bibliogr. – Pełny tekst: http://www.ekonomiaisrodowisko.pl/uploads/07%20litynski.pdf. – ISSN 0867-8898
 9. The Polish Urban Sprawl : an Economic Perspective / Piotr LITYŃSKI, Artur HOŁUJ, Vasile Zotic // Journal of Settlements and Spatial Planning. – vol. 6, no. 2 (2015), s. 95-105. – Summ. – Bibliogr. – Pełny tekst: http://geografie.ubbcluj.ro/ccau/jssp/arhiva_2_2015/03JSSP022015.pdf. – ISSN 2069-3419
 10. Urban sprawl – uwarunkowania oraz propozycja zmian w Polsce = Urban Sprawl – Conditions and Proposition of Changes in Poland / Artur HOŁUJ, Piotr LITYŃSKI // W: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów – uwarunkowania i kierunki = The Management of Space in Cities and Regions – Conditions and Directions / red. Tadeusz KUDŁACZ, Piotr LITYŃSKI. – Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2015. – (Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; nr 161). – S. 91-99. – Summ. – Bibliogr. – ISBN 978-83-63563-59-2. – Pełny tekst: http://skpzk.czasopisma.pan.pl/images/data/skpzk/wydania/No_161_2014/9%20ARTUR%20HOUJ%20PIOTR%20LITYSKI.pdf
 11. Profil gospodarstw domowych generujących zjawisko urban sprawl na przykładzie wybranego obszaru Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego = The Profile of Households Generating Urban Sprawl on the Example of a Selected Area of Cracow Metropolitan Area / Piotr LITYŃSKI, Artur HOŁUJ // W: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów – uwarunkowania i kierunki = The Management of Space in Cities and Regions – Conditions and Directions / red. Tadeusz KUDŁACZ, Piotr LITYŃSKI. – Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2015. – (Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; nr 161). – S. 402-414. – Summ. – Bibliogr. – ISBN 978-83-63563-59-2. – Pełny tekst: http://skpzk.czasopisma.pan.pl/images/data/skpzk/wydania/No_161_2014/39%20PIOTR%20LITYSKI%20ARTUR%20HOUJ.pdf
 12. Degree and Features of Urban Sprawl in Selected Largest Polish Cities = Stopień i cechy zjawiska urban sprawl w wybranych największych polskich miastach / Piotr LITYŃSKI // W: Polityka ekonomiczna / red. nauk. Jerzy Sokołowski, Arkadiusz Żabiński. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. – (Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, ISSN 1899-3192 ; nr 402). – S. 184-193. – Summ., streszcz. – Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/30558/Litynski_Degree_And_Features_Of_Urban_Sprawl_In_Selected_2015.pdf
 13. Conditions and Improvements Impacting Urban Sprawl in Poland / Artur HOŁUJ, Piotr LITYŃSKI // W: Integrated Development and Spatial Management of Urban Areas : Polish Experience / eds.: Andrzej Klasik, Tadeusz KUDŁACZ. – Warsaw : Committee for Spatial Economy and Regional Planning Polish Academy of Sciences, 2015. – (Studia Regionalia, ISSN 0860-3375 ; vol. 43/44). – S. 83-91. – Summ. – Bibliogr. – ISBN 978-83-63563-90-5
 14. Szacowanie wartości usprawnień dóbr publicznych metodą wyceny warunkowej na przykładzie obszarów miejskich i podmiejskich Krakowa = Estimating the Value of Improvements of Public Goods Using a Contingent Valuation Method on the Example of Urban and Suburban Areas of Cracow City / Piotr LITYŃSKI // Barometr Regionalny. – t. 14, nr 1 (2016), s. 133-139. – Summ., streszcz. – Bibliogr. – Pełny tekst: http://br.wszia.edu.pl/zeszyty/pdfs/br43_17litynski.pdf. – ISSN 1644-9398
 15. The Correlation between Urban Sprawl and the Local Economy in Poland = Povezava med nenačrtnim širjenjem mest in lokalnim gospodarstvom na Poljskem / Piotr LITYŃSKI // Urbani izziv = Urban Challenge. – Vol. 27, nr 2 (2016), s. 3-13, 86-96. – Summ. – Tekst również w języku słoweński. – Bibliogr. – Pełny tekst: http://urbani-izziv.uirs.si/Portals/uizziv/papers/urbani-izziv-en-2016-27-02-001.pdf#http://urbani-izziv.uirs.si/Portals/uizziv/papers/urbani-izziv-2016-27-02-001.pdf. – ISSN 0353-6483
Doktoraty
 1. Planistyczne instrumenty zarządzania rozwojem regionalnym na przykładzie województwa małopolskiego = Planning Instruments of Managing the Regional Development on the Example of the Małopolska Region / Piotr Lityński ; Promotor: Tadeusz KUDŁACZ. – Kraków, 2010. – 327 k. : il. ; 30 cm. – Bibliogr. – Dostępna także na CD. – Pełny tekst: http://zasoby.kangur.uek.krakow.pl/djvu/index.php?kat=1200001854&col=doktoraty_full
Raporty, sprawozdania, prace naukowo-badawcze
 1. Planistyczne i finansowe instrumenty polskiej polityki regionalnej 2007-2013 / Tadeusz KUDŁACZ, Konrad Dudzik, Piotr Lityński // W: Polityka regionalna Polski 2007-2013 : ocena stanu przygotowań, stopnia oraz możliwości na przyszłość / autorzy: Zygmunt SZYMLA – kierownik tematu ; Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ, Konrad Dudzik, Magdalena DYBEK, Artur HOŁUJ, Piotr Lityński. – (2008), s. 7-51
 2. Ekonomiczne konsekwencje przestrzennej decentralizacji oraz dogęszczania struktury miasta – przegląd literatury zagranicznej / Piotr LITYŃSKI // W: Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu. Część 2 / autorzy: Patrycja BRAŃKA, Halina GUZIK, Anna HARAŃCZYK, Artur HOŁUJ, Dorota JOPEK, Tadeusz KUDŁACZ – kierownik tematu, Piotr LITYŃSKI, Bogusław LUCHTER, Monika MUSIAŁ-MALAGÓ, Aleksander NOWORÓL, Piotr SERAFIN, Wojciech STRZELCZYK, Andrzej WOŹNIAK, Bernadetta ZAWILIŃSKA. – (2013), s. 22-53. – Streszcz.
 3. Oddziaływanie obwodnic na przestrzeń i gospodarkę małych jednostek osadniczych / Artur HOŁUJ, Piotr LITYŃSKI // W: Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : studium przypadku województwa małopolskiego / Kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ ; autorzy: Aleksander BOHM, Patrycja BRAŃKA, Halina GUZIK, Anna HARAŃCZYK, Artur HOŁUJ, Dorota JOPEK, Tadeusz KUDŁACZ, Oskar Kiercz, Anna Krakowiak-Bal, Karol KWIATEK, Piotr LITYŃSKI, Bugusław LUCHTER, Monika MUSIAŁ-MALAGÓ, Aleksander NOWORÓL, Piotr SERAFIN, Jolanta STANIENDA, Andrzej WOŹNIAK, Bernadetta ZAWILIŃSKA, Magdalena ZDUN. – (2014), s. 80-121
Pozostałe dokumenty
 1. Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów / Jerzy WRONA, Piotr LITYŃSKI // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. – nr 3 (60) (2014), s. 26-27. – Dostępny także w wersji on-line. – Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_3_60_2014_www. – ISSN 1689-7757
 2. Wstęp / Tadeusz KUDŁACZ, Piotr LITYŃSKI // W: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów – uwarunkowania i kierunki = The Management of Space in Cities and Regions – Conditions and Directions / red. Tadeusz KUDŁACZ, Piotr LITYŃSKI. – Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2015. – (Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; nr 161). – S. 9-10. – ISBN 978-83-63563-59-2. – Pełny tekst: http://skpzk.czasopisma.pan.pl/images/data/skpzk/wydania/No_161_2014/0%20Wstp.pdf

Komentarze są wyłączone.