P. Lityński

Prof. UEK dr hab. Piotr Lityński


Adiunct in the Economy of Region and Spatial Engineering Institute. Courses taught:  Introduction to Spatial Economy,  Planning and Financing of Regional Development;  Strategic Management of the Region;  Supervisor of students’ B.A. and M.A. thesis.

Since 2015 is a member of the Task Force for Urban and Metropolitan Affairs at the Committee for Spatial Economy and Regional Planning, Polish Academy of Sciences.

The main research interest is focused on the economic consequences of changes in spatial structures of urban areas. The author (or co-author) of more than thirty reviewed research papers published in Poland and abroad. Reviewer of scientific papers to journals in Poland and abroad, eg.: Studia Regionalia (Poland), Journal of Urban and Regional Analysis (United Kingdom-Romania), Urban Challenge (Slovenia).

In the years 2017-2019 is the Principal Investigator and the Main Coordinator of the research project “Financial Mechanisms in the Economy Resulting from the Phenomenon of Urban Sprawl”, financed by public funds under the Sonata 12 project of the National Science Center of Poland.

In research studies, is open to the proposed cooperation witch faculty from international universities in a field of social, economic, urban and regional planning and spatial economy research.

In addition, is the author (or co-author) of more than thirty expertise requests funded by public authorities, including amongst others: the Ministry of Infrastructure and Development of the Republic of Poland, the City of Krakow, the City of Rzeszow, etc.

In his free time enjoys traveling and studying specifics of each city’s architecture.

Prowadzone zajęcia z programowania i finansowania rozwoju regionalnego.

Curriculum Vitae

Kontakt:

p. 405 pawilon F, tel. 12 293 53 17

litynskp@uek.krakow.pl

e-Wizytówka: Piotr Lityński

Wykaz publikacji

Redakcja monografii, podręcznika
 1. Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów – uwarunkowania i kierunki = The Management of Space in Cities and Regions – Conditions and Directions / red. Tadeusz KUDŁACZ, Piotr LITYŃSKI. – Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2015. – 528 s. : il. ; 24 cm. – Summ. – Bibliogr. – (Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; nr 161). – ISBN 978-83-63563-59-2. – Pełny tekst: http://skpzk.czasopisma.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1207:no-161-2014&catid=84:wydania&Itemid=210
Rozdział
 1. Alternatywne instrumenty inżynierii finansowej inwestycji jednostek samorządu terytorialnego / Piotr Lityński, Marek Reichel // W: Zarządzanie konkurencyjnością organizacji : (wybrane aspekty) / red. Janusz FUDALIŃSKI. – Nowy Sącz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2004. – S. 129-138. – Streszcz. – Bibliogr. – ISBN 83-88887-48-3
 2. Strategia rozwiązywania problemów społecznych w gminie Stryszów jako instrument zarządzania lokalną strefą społeczną = Social Problems Solving Strategy in Stryszów as an Instrument of Managing the Social Sphere / Piotr LITYŃSKI, Marek Reichel // W: Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji i rosnących wymagań konsumentów / red. Adam NALEPKA. – Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. – S. 200-210. – Summ. – Bibliogr. – ISBN 83-88421-54-9
 3. Ewaluacja w procesie programowania rozwoju regionalnego – aspekt intraregionalny = Evaluation in the Process of Programming the Regional Development – Intraregional Aspect / Piotr Lityński // W: Polska w Unii Europejskiej / red. Marek Reichel. – Nowy Sącz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa; Nova Sandec, 2008. – S. 47-65. – Streszcz., summ. – Bibliogr. – ISBN 978-83-60822-50-0
 4. Wykorzystanie wyników ewaluacji programów publicznych na przykładzie Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (MROP) = Using the Outcomes of Public Programmes Evaluation on the Basis of the Małopolska Regional Operational Programme (MROP) / Piotr Lityński // W: Polska gospodarka pierwszej dekady XXI wieku / red. Marek Reichel. – Nowy Sącz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa : Nova Sandec, 2009. – ISBN 978-83-60822-82-1
 5. Spójność układu planistycznego województwa małopolskiego / Piotr Lityński // W: Gospodarka regionalna Polski wobec globalnego kryzysu gospodarczego / red. nauk. Zbigniew Strzelecki. – Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2011. – S. 515-538. – ISBN 978-83-7378-681-3
 6. Rola ewaluacji instrumentów planistycznych w zarządzaniu rozwojem województwa małopolskiego / Piotr Lityński // W: Polska gospodarka u progu II dekady XXI wieku : wybrane problemy poziomu krajowego i regionalnego / red. Marek Reichel. – Nowy Sącz : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2011. – S. 100-130. – Streszcz., summ. – Bibliogr. – ISBN 978-83-63196-00-4
 7. Oddziaływanie obwodnic na przestrzeń i gospodarkę małych jednostek osadniczych, przypadek obwodnicy Myślenice-Bysina / Artur HOŁUJ, Piotr LITYŃSKI // W: Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : wybrane problemy / red nauk. Tadeusz KUDŁACZ, Artur HOŁUJ. – Warszawa : CeDeWu. Sp. z o.o., 2015. – S. 47-62. – Bibliogr. – ISBN 978-83-7556-763-2
 8. Następstwa ekonomiczne efektu urban sprawl / Artur HOŁUJ, Piotr LITYŃSKI // W: Społeczno-ekonomiczne przemiany w strefie podmiejskiej miast : studium przypadku Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Aleksander NOWORÓL, Artur HOŁUJ. – Warszawa : CeDeWu.pl, 2016. – S. 133-146. – Bibliogr. – ISBN 978-83-7556-830-1
 9. Proces urban sprawl w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym – pomiar i analiza zjawiska / Artur HOŁUJ, Piotr LITYŃSKI // W: Społeczno-ekonomiczne przemiany w strefie podmiejskiej miast : studium przypadku Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Aleksander NOWORÓL, Artur HOŁUJ. – Warszawa : CeDeWu.pl, 2016. – S. 147-167. – Bibliogr. – ISBN 978-83-7556-830-1
 10. Ocena stopnia zjawiska urban sprawl w gminach podmiejskich wybranych polskich miast = The Evaluation of the Urban Sprawl Degree in Suburbs of Selected Polish Cities / Piotr LITYŃSKI // W: Urbanistyka w gospodarowaniu przestrzenią / red. Jan Maciej Chmielewski. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2016. – (Monografie Naukowe / Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Gospodarka Przestrzenna ; t. 10). – S. 43-53. – Streszcz., summ. – Bibliogr. – ISBN 978-83-7814-587-5
Publikacje w czasopismach naukowych
 1. Rola prognozowania społeczno-gospodarczego w podejmowaniu decyzji finansowania rozwoju jednostek terytorialnych (na przykładzie Nowego Sącza) = The Role of Social-economic Forecasts in the Making of Decisions on the Funding of Territorial Units and Their Development – Nowy Sącz / Piotr Lityński // Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu / red. nauk. Adam RYBARSKI. – 21 (2006), s. 101-116. – Streszcz., summ. – Bibliogr.
 2. Rola Regionalnych Programów Operacyjnych w polityce regionalnej okresu planistycznego UE 2007-2013 na przykładzie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego = The Role of Regional Operational Programmes in Regional Politics during the EU Planning Period in the Years 2007-2013 on the Example of the Regional Operational Programme for Małopolska Voivodship / Piotr Lityński, Marek Reichel // Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu / red. nauk. Krzysztof SURÓWKA. – 28, t. 2 (2007), s. 27-40. – Streszcz., summ. – Bibliogr.
 3. Ewaluacja w programowaniu regionalnym na przykładzie Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego / Piotr Lityński // Krakowskie Studia Małopolskie. – vol. 12 (2008), s. 184-204. – Bibliogr. – ISSN 1643-6911
 4. Wnioski dla zarządzania rozwojem regionalnym po 2013 r. = The Conclusions for the Process of Managing Regional Development after 2013 / Piotr Lityński // W: Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r. Cz. 2 = Perspectives of Poland’s Regional Development in the Programming Period after 2013. Cz. 2 / red. Anna HARAŃCZYK. – Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2012. – (Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; t. 140, cz. 2). – S. 199-212. – Summ. – Bibliogr. – ISBN 978-83-89693-19-1. – Pełny tekst: http://skpzk.czasopisma.pan.pl/images/data/skpzk/wydania/No_140_2011/14_Wnioski_Dla_Zarzadzania_Rozwojem_Regionalnym_Po.pdf
 5. Ekonomiczne konsekwencje przestrzennej decentralizacji i centralizacji miasta na podstawie literatury zagranicznej = The Economic Consequences of Urban Decentralisation and Centralisation in the Light of Foreign Literature / Piotr LITYŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. – nr 12 (936) (2014), s. 45-61. – Streszcz., summ. – Bibliogr. – Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/673. – ISSN 1898-6447
 6. Metodyczne aspekty pomiaru zjawiska urban sprawl = Methodological Aspects of Measuring Urban Sprawl / Piotr LITYŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. – nr 6 (942) (2015), s. 39-61. – Summ., streszcz. – Bibliogr. – Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/515. – ISSN 1898-6447
 7. Suburban vs. Urban Fringes Entities’ Willingness to Pay for Amenities : Empirical Research in Cracow City, Poland / Piotr LITYŃSKI // Journal of Urban and Regional Analysis. – vol. 7, iss. 1 (2015), s. 21-34. – Summ. – Bibliogr. – Pełny tekst: http://www.jurareview.ro/2015_7_1/pag_21_34.pdf. – ISSN 2067-4082
 8. Wycena ekonomicznej wartości udogodnień przestrzennych : przykład Krakowa i okolic = Assessment of the Economic Value of Spatial Amenities : Case of the Cracow City and Its Suburbs / Piotr LITYŃSKI // Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment : Journal of the Polish Association of Environmental and Resource Economists. – nr 3 (54) (2015), s. 94-111. – Summ. – Bibliogr. – Pełny tekst: http://www.ekonomiaisrodowisko.pl/uploads/07%20litynski.pdf. – ISSN 0867-8898
 9. The Polish Urban Sprawl : an Economic Perspective / Piotr LITYŃSKI, Artur HOŁUJ, Vasile Zotic // Journal of Settlements and Spatial Planning. – vol. 6, no. 2 (2015), s. 95-105. – Summ. – Bibliogr. – Pełny tekst: http://geografie.ubbcluj.ro/ccau/jssp/arhiva_2_2015/03JSSP022015.pdf. – ISSN 2069-3419
 10. Urban sprawl – uwarunkowania oraz propozycja zmian w Polsce = Urban Sprawl – Conditions and Proposition of Changes in Poland / Artur HOŁUJ, Piotr LITYŃSKI // W: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów – uwarunkowania i kierunki = The Management of Space in Cities and Regions – Conditions and Directions / red. Tadeusz KUDŁACZ, Piotr LITYŃSKI. – Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2015. – (Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; nr 161). – S. 91-99. – Summ. – Bibliogr. – ISBN 978-83-63563-59-2. – Pełny tekst: http://skpzk.czasopisma.pan.pl/images/data/skpzk/wydania/No_161_2014/9%20ARTUR%20HOUJ%20PIOTR%20LITYSKI.pdf
 11. Profil gospodarstw domowych generujących zjawisko urban sprawl na przykładzie wybranego obszaru Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego = The Profile of Households Generating Urban Sprawl on the Example of a Selected Area of Cracow Metropolitan Area / Piotr LITYŃSKI, Artur HOŁUJ // W: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów – uwarunkowania i kierunki = The Management of Space in Cities and Regions – Conditions and Directions / red. Tadeusz KUDŁACZ, Piotr LITYŃSKI. – Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2015. – (Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; nr 161). – S. 402-414. – Summ. – Bibliogr. – ISBN 978-83-63563-59-2. – Pełny tekst: http://skpzk.czasopisma.pan.pl/images/data/skpzk/wydania/No_161_2014/39%20PIOTR%20LITYSKI%20ARTUR%20HOUJ.pdf
 12. Degree and Features of Urban Sprawl in Selected Largest Polish Cities = Stopień i cechy zjawiska urban sprawl w wybranych największych polskich miastach / Piotr LITYŃSKI // W: Polityka ekonomiczna / red. nauk. Jerzy Sokołowski, Arkadiusz Żabiński. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. – (Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, ISSN 1899-3192 ; nr 402). – S. 184-193. – Summ., streszcz. – Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/30558/Litynski_Degree_And_Features_Of_Urban_Sprawl_In_Selected_2015.pdf
 13. Conditions and Improvements Impacting Urban Sprawl in Poland / Artur HOŁUJ, Piotr LITYŃSKI // W: Integrated Development and Spatial Management of Urban Areas : Polish Experience / eds.: Andrzej Klasik, Tadeusz KUDŁACZ. – Warsaw : Committee for Spatial Economy and Regional Planning Polish Academy of Sciences, 2015. – (Studia Regionalia, ISSN 0860-3375 ; vol. 43/44). – S. 83-91. – Summ. – Bibliogr. – ISBN 978-83-63563-90-5
 14. Szacowanie wartości usprawnień dóbr publicznych metodą wyceny warunkowej na przykładzie obszarów miejskich i podmiejskich Krakowa = Estimating the Value of Improvements of Public Goods Using a Contingent Valuation Method on the Example of Urban and Suburban Areas of Cracow City / Piotr LITYŃSKI // Barometr Regionalny. – t. 14, nr 1 (2016), s. 133-139. – Summ., streszcz. – Bibliogr. – Pełny tekst: http://br.wszia.edu.pl/zeszyty/pdfs/br43_17litynski.pdf. – ISSN 1644-9398
 15. The Correlation between Urban Sprawl and the Local Economy in Poland = Povezava med nenačrtnim širjenjem mest in lokalnim gospodarstvom na Poljskem / Piotr LITYŃSKI // Urbani izziv = Urban Challenge. – Vol. 27, nr 2 (2016), s. 3-13, 86-96. – Summ. – Tekst również w języku słoweński. – Bibliogr. – Pełny tekst: http://urbani-izziv.uirs.si/Portals/uizziv/papers/urbani-izziv-en-2016-27-02-001.pdf#http://urbani-izziv.uirs.si/Portals/uizziv/papers/urbani-izziv-2016-27-02-001.pdf. – ISSN 0353-6483
Doktoraty
 1. Planistyczne instrumenty zarządzania rozwojem regionalnym na przykładzie województwa małopolskiego = Planning Instruments of Managing the Regional Development on the Example of the Małopolska Region / Piotr Lityński ; Promotor: Tadeusz KUDŁACZ. – Kraków, 2010. – 327 k. : il. ; 30 cm. – Bibliogr. – Dostępna także na CD. – Pełny tekst: http://zasoby.kangur.uek.krakow.pl/djvu/index.php?kat=1200001854&col=doktoraty_full
Raporty, sprawozdania, prace naukowo-badawcze
 1. Planistyczne i finansowe instrumenty polskiej polityki regionalnej 2007-2013 / Tadeusz KUDŁACZ, Konrad Dudzik, Piotr Lityński // W: Polityka regionalna Polski 2007-2013 : ocena stanu przygotowań, stopnia oraz możliwości na przyszłość / autorzy: Zygmunt SZYMLA – kierownik tematu ; Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ, Konrad Dudzik, Magdalena DYBEK, Artur HOŁUJ, Piotr Lityński. – (2008), s. 7-51
 2. Ekonomiczne konsekwencje przestrzennej decentralizacji oraz dogęszczania struktury miasta – przegląd literatury zagranicznej / Piotr LITYŃSKI // W: Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu. Część 2 / autorzy: Patrycja BRAŃKA, Halina GUZIK, Anna HARAŃCZYK, Artur HOŁUJ, Dorota JOPEK, Tadeusz KUDŁACZ – kierownik tematu, Piotr LITYŃSKI, Bogusław LUCHTER, Monika MUSIAŁ-MALAGÓ, Aleksander NOWORÓL, Piotr SERAFIN, Wojciech STRZELCZYK, Andrzej WOŹNIAK, Bernadetta ZAWILIŃSKA. – (2013), s. 22-53. – Streszcz.
 3. Oddziaływanie obwodnic na przestrzeń i gospodarkę małych jednostek osadniczych / Artur HOŁUJ, Piotr LITYŃSKI // W: Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : studium przypadku województwa małopolskiego / Kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ ; autorzy: Aleksander BOHM, Patrycja BRAŃKA, Halina GUZIK, Anna HARAŃCZYK, Artur HOŁUJ, Dorota JOPEK, Tadeusz KUDŁACZ, Oskar Kiercz, Anna Krakowiak-Bal, Karol KWIATEK, Piotr LITYŃSKI, Bugusław LUCHTER, Monika MUSIAŁ-MALAGÓ, Aleksander NOWORÓL, Piotr SERAFIN, Jolanta STANIENDA, Andrzej WOŹNIAK, Bernadetta ZAWILIŃSKA, Magdalena ZDUN. – (2014), s. 80-121
Pozostałe dokumenty
 1. Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów / Jerzy WRONA, Piotr LITYŃSKI // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. – nr 3 (60) (2014), s. 26-27. – Dostępny także w wersji on-line. – Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_3_60_2014_www. – ISSN 1689-7757
 2. Wstęp / Tadeusz KUDŁACZ, Piotr LITYŃSKI // W: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów – uwarunkowania i kierunki = The Management of Space in Cities and Regions – Conditions and Directions / red. Tadeusz KUDŁACZ, Piotr LITYŃSKI. – Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2015. – (Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; nr 161). – S. 9-10. – ISBN 978-83-63563-59-2. – Pełny tekst: http://skpzk.czasopisma.pan.pl/images/data/skpzk/wydania/No_161_2014/0%20Wstp.pdf

Komentarze są wyłączone.