P. Serafin

Dr Piotr Serafin


Adiunkt w Zakładzie Geografii Ekonomicznej. W swojej pracy naukowo-badawczej koncentruje się na problematyce demograficznej wsi i rolnictwa obszaru Polski Południowej, a także wykorzystaniu programów pomocowych UE. Autor ponad dwudziestu artykułów z tych dziedzin. Nowym obszarem zainteresowań naukowych jest stosowanie geograficznych analiz danych w systemach geoinformacyjnych.

Prowadzone zajęcia: Geografia ekonomiczna, Kartografia społeczno-gospodarcza, Geograficzny system informacji przestrzennej, Polityka Unii Europejskiej w zakresie turystyki, seminaria dyplomowe (licencjackie) ukierunkowane głównie na problemy rozwoju regionalnego i lokalnego, warsztaty terenowe, wycieczki metodyczne.


Kontakt:

p.401 pawilon F, tel. 12-2935390

serafinp@uek.krakow.pl

e-Wizytówka: Piotr Serafin

Wykaz publikacji

Monografie, podręczniki, książki, skrypty
 1. Przewodnik metodyczny z geografii dla kandydatów na studia w Akademii Ekonomicznej w Krakowie / Jerzy WRONA, Jadwiga REK, Bogusław LUCHTER, Piotr SERAFIN. – Wyd. 10 zm. – Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002. – 150 s. : il. ; 24 cm. – ISBN 83-7252-126-3
 2. Przewodnik metodyczny z geografii społeczno-gospodarczej świata i Polski / Bogusław LUCHTER, Piotr SERAFIN, Jerzy WRONA. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. – 93 s. : il. ; 24 cm. – ISBN 978-83-7252-480-5
 3. Przewodnik metodyczny z geografii społeczno-gospodarczej świata i Polski / Bogusław LUCHTER, Piotr SERAFIN, Jerzy WRONA, Bernadetta ZAWILIŃSKA. – Wyd. II rozszerzone i uaktualnione. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. – 106 s. : il. ; 24 cm. – ISBN 978-83-7252-679-3
Rozdział
 1. Zróżnicowanie produktywności rolnictwa w województwach Polski południowo-wschodniej = Differentiation of the Productivity of Agriculture in the Provinces of Southeastern Poland / Piotr SERAFIN // W: Problemy gospodarki regionalnej : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. rocznicy urodzin profesora Antoniego Fajferka / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. – Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1997. – S. 163-175. – Summ. – ISBN 83-87239-20-8
 2. Telekomunikacja komputerowa / Piotr SERAFIN // W: Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA, Jadwiga REK. – Wyd. 2 zm. – Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001. – S. 368-370. – ISBN 83-208-1329-8
 3. Komunikacja / Stanisława KLIMA, Piotr SERAFIN, Jadwiga REK, Jerzy WRONA // W: Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA. – Wyd. 3 zmienione. – Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006. – S. [346]-402. – ISBN 83-208-1600-9
 4. Wsparcie rozwoju regionów w perspektywie okresu programowania 2007-2013 na przykładzie województw północno-zachodniej Polski / Piotr SERAFIN // W: Problemy gospodarki regionalnej i polityki ekonomicznej : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. urodzin Profesora Antoniego Fajferka / [red. naukowy Kazimierz GÓRKA]. – Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. – S. 115-130. – Bibliogr. – ISBN 978-83-7252-359-4
 5. Zmiany w ruchu naturalnym i migracjach na obszarach wiejskich podregionu nowosądeckiego = Changes in Natural Movement and Migration in Rural Areas of the Nowosądecki Subregion / Piotr SERAFIN // W: Polska w Unii Europejskiej / red. Marek Reichel. – Nowy Sącz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa; Nova Sandec, 2008. – S. 237-254. – Streszcz., summ. – Bibliogr. – ISBN 978-83-60822-50-0
 6. Analiza mobilności studentów pierwszego stopnia gospodarki przestrzennej w krakowskim Uniwersytecie Ekonomicznym / Piotr SERAFIN // W: Historia, perspektywy i problemy gospodarki przestrzennej w Polsce : 10 lat Gospodarki Przestrzennej w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. – Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2009. – S. 194-202. – ISBN 978-83-7583-170-2
 7. Stan realizacji zadań w zakresie rozwoju infrastruktury dydaktycznej szkolnictwa wyższego w województwie małopolskim, realizowanych ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego / Piotr SERAFIN // W: Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zygmuntowi Szymli / [red. nauk. Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ]. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. – S. 261-273. – ISBN 978-83-7252-488-1
 8. Migracje studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na przykładzie studiujących gospodarkę przestrzenną / Piotr SERAFIN // W: Geografia w naukach ekonomiczno-przestrzennych / pod red. Tadeusza KUDŁACZA i Jerzego WRONY. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. – (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 8). – S. 143-154. – Bibliogr. – ISBN 978-83-7252-476-8
 9. Znaczenie infrastruktury turystycznej w rozwoju regionalnym i lokalnym / Halina GUZIK, Piotr SERAFIN, Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : wybrane problemy / red nauk. Tadeusz KUDŁACZ, Artur HOŁUJ. – Warszawa : CeDeWu. Sp. z o.o., 2015. – S. 201-224. – Bibliogr. – ISBN 978-83-7556-763-2
 10. Problemy delimitacji obszarów metropolitalnych na przykładzie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / Piotr SERAFIN, Andrzej WOŹNIAK, Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Społeczno-ekonomiczne przemiany w strefie podmiejskiej miast : studium przypadku Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Aleksander NOWORÓL, Artur HOŁUJ. – Warszawa : CeDeWu.pl, 2016. – S. 29-53. – Bibliogr. – ISBN 978-83-7556-830-1
 11. Przemiany ludnościowe i gospodarcze w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym / Patrycja BRAŃKA, Piotr SERAFIN // W: Społeczno-ekonomiczne przemiany w strefie podmiejskiej miast : studium przypadku Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Aleksander NOWORÓL, Artur HOŁUJ. – Warszawa : CeDeWu.pl, 2016. – S. 169-191. – Bibliogr. – ISBN 978-83-7556-830-1
Publikacje w czasopismach naukowych
 1. Sytuacja społeczno-ekonomiczna rolnictwa indywidualnego w okresie transformacji w województwie tarnowskim = The Socio-economic Situation of Private Farming in the Period of Transformation in the Tarnów Voivodeship / Piotr SERAFIN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. – nr 527 (1999), s. 125-139. – Summ. – Bibliogr. – ISSN 0208-7944
 2. Analiza przestrzenna wybranych cech obszarów wiejskich województwa małopolskiego = Spatial Analysis of Selected Features of Rural Areas in the Małopolska Voivodeship / Piotr SERAFIN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. – nr 545 (2000), s. 119-135. – Summ. – ISSN 0208-7944
 3. Identyfikacja podstawowych pojęć rozwoju regionalnego i lokalnego = Identifying Key Notions of Regional and Local Development / Piotr SERAFIN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. – nr 568 (2001), s. 85-90. – Summ. – Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=11558. – ISSN 0208-7944
 4. Bariery rozwoju obszarów wiejskich na tle współczesnej polityki regionalnej = Contemporary Regional Policy and Barriers to Rural Growth and Development / Piotr SERAFIN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. – nr 588 (2002), s. 73-82. – Summ. – Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=13594. – ISSN 0208-7944
 5. Znaczenie grup producenckich w organizacji rynku rolnego = The Significance of Producer Groups in the Organization of the Agricultural Market / Piotr SERAFIN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. – nr 645 (2004), s. 103-110. – Summ. – Bibliogr. – Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=50899119. – ISSN 0208-7944
 6. Rola Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich = The Role of the Agricultural Restructuring and Modernisation Agency in Supporting Rural Growth / Piotr SERAFIN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. – nr 681 (2005), s. 101-110. – Summ. – Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=95401586. – ISSN 0208-7944
 7. Rola banków spółdzielczych w rozwoju obszarów wiejskich województwa małopolskiego = The Role of Co-operative Banks in the Development of Rural Areas in the Małopolskie Voivodship / Piotr SERAFIN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. – nr 693 (2006), s. 115-125. – Summ. – Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=110328605. – ISSN 0208-7944
 8. Rola sektora organizacji pozarządowych w rozwoju obszarów wiejskich województwa małopolskiego = The Role of the Non-governmental Organisation Sector in the Development of Rural Areas in the Małopolskie Voivodship / Piotr SERAFIN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. – nr 746 (2007), s. 67-85. – Summ. – Bibliogr. – Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=150512538. – ISSN 0208-7944
 9. Zmiany w rolnictwie Polski po akcesji do Unii Europejskiej / Piotr SERAFIN // Geografia w Szkole. Wydanie Specjalne : nauczaj lepiej : raporty, analizy, scenariusze lekcji, materiały do kopiowania. – nr 1 (2010), s. 18-23. – Bibliogr. – ISSN 1899-2757
 10. Zmiany w potencjale demograficznym ludności wiejskiej w województwie małopolskim w latach 1996-2006 = Changes in the Demographic Potential of Village Population in the Małopolskie Voivodship 1996-2006 / Piotr SERAFIN // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. – nr 821 (2010), s. 79-96. – Summ. – Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=169647102. – ISSN 1898-6447
 11. Mobilność podejmujących studia pierwszego stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie = The Mobility of Students Pursuing a Bachelor’s Degree in Spatial Economy at the Cracow University of Economics / Piotr SERAFIN // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. – nr 842 (2010), s. 85-102. – Summ. – Bibliogr. – Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=170656076. – ISSN 1898-6447
 12. Tezy i wnioski z sesji panelowych prowadzonych na konferencji “Polityka regionalna w Polsce w świetle wyzwań XXI w.” : zorganizowanej 24-25 czerwca 2010 r. w Krakowie przez Katedrę Gospodarki Regionalnej UEK oraz KPZK PAN = Report on the Panel Sessions Held during the Conference “Regional Policy in Poland in the Light of Challenges of the XXIth Century” : Organized by the Department of Regional Sciences at the Cracow University of Economics and the Committee for Spatial Economy and Regional Planning at the Polish Academy of Sciences, Cracow 24-25 June 2010 / Patrycja BRAŃKA, Piotr SERAFIN // W: Rozwój regionalny w Polsce w świetle wyzwań XXI w. = Regional Development in Poland in the Light of the XXI Century Challenges / red. Tadeusz KUDŁACZ. – Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2010. – (Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; t. 131). – S. 312-331. – Summ., streszcz. – ISBN 978-83-89693-38-9
 13. Stan i zmiany zagospodarowania przestrzeni wsi w strefie podmiejskiej województwa małopolskiego na przykładzie gmin Niepołomice i Wieliczka = Spatial Planning of Rural Areas in the Suburbs of Małopolska: State and Changes – the Case of Wieliczka and Niepołomice / Piotr SERAFIN // W: Przestrzeń a rozwój / red. nauk. Stanisław Korenik, Anna Dybała. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011. – (Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, ISSN 1899-3192 ; nr 241). – S. 162-179. – Summ., streszcz. – Bibliogr. – ISBN 978-83-7695-272-7
 14. Przemiany potencjału demograficznego ludności wiejskiej południowej Polski = Changes in Population Potential on Rural Areas of Southern Poland / Piotr SERAFIN // W: Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r. Cz. 1 = Perspectives of Poland’s Regional Development in the Programming Period after 2013. Cz. 1 / red. Anna HARAŃCZYK. – Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2011. – (Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; t. 140, cz. 1). – S. 327-341. – Summ. – Bibliogr. – ISBN 978-83-89693-19-8
 15. Zmiany w potencjale ludnościowym Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego i ich konsekwencje = Changes in Population Potential of Krakow Metropolitan Area and their Implications / Piotr SERAFIN // W: Przestrzeń w nowych realiach gospodarczych = Space in New Economic Reality / pod red. nauk. Beaty Filipiak. – Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2012. – (Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu = The Poznan School of Banking Research Journal, ISSN 1426-9724 ; 42). – S. 243-263. – Streszcz., summ. – Bibliogr. – Pełny tekst: http://www.wydawnictwo.wsb.pl/sites/www.wydawnictwo.wsb.pl/files/czasopisma-tresc/zn_poznan_42_druk.pdf#page=243&view=Fit
 16. Ekonomiczne efekty projektów infrastrukturalnych realizowanych przez gminy w strefie podmiejskiej Krakowa = Economic Effects of Infrastructure Projects Implemented by Municipalities in the Suburban Area of Krakow / Piotr SERAFIN // Biblioteka Regionalisty. – nr 13 (2013), s. 211-246. – Summ., streszcz. – Bibliogr. – Pełny tekst: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-311f2cc2-b8f6-4cfb-8856-75217d4d7cfc/c/RJ_2013_iss13_211to246.pdf. – ISSN 2081-4461
 17. Waloryzacja przestrzeni publicznych miasta : studium przypadku Wieliczki = The Valorisation of a City’s Public Spaces – a Case Study of Wieliczka / Piotr SERAFIN // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. – nr 12 (936) (2014), s. 95-111. – Streszcz., summ. – Bibliogr. – Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/676. – ISSN 1898-6447
 18. Differentiated Level of Development of Internal Structures in Metropolitan Areas in Poland / Patrycja BRAŃKA, Monika MUSIAŁ-MALAGÓ, Piotr SERAFIN // Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe. – Vol. 5, no. 1 (2014), s. 107-113. – Summ. – Bibliogr. – ISSN 2043-085X
 19. Użytkowanie i ocena wybranych typów przestrzeni publicznej miasta Wieliczka przez społeczność lokalną = Use and Evaluation of Selected Types of Public Space by the Local Community of Wieliczka / Piotr SERAFIN // W: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów – uwarunkowania i kierunki = The Management of Space in Cities and Regions – Conditions and Directions / red. Tadeusz KUDŁACZ, Piotr LITYŃSKI. – Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2015. – (Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; nr 161). – S. 436-447. – Summ. – Bibliogr. – ISBN 978-83-63563-59-2. – Pełny tekst: http://skpzk.czasopisma.pan.pl/images/data/skpzk/wydania/No_161_2014/42%20PIOTR%20SERAFIN.pdf
 20. Rozlewanie się miast na przykładzie Nowego Sącza w województwie małopolskim = Urban Sprawl processes on the Example of Nowy Sącz in Lesser Poland Voivodeship / Piotr SERAFIN // W: Gospodarka przestrzenna XXI wieku / red. Alicja Zakrzewska-Półtorak, Piotr Hajduga, Małgorzata Rogowska. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. – (Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, ISSN 1899-3192 ; nr 443). – S. 204-219. – Summ., streszcz. – Bibliogr. – ISBN 978-83-7695-604-6. – Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/35107/Serafin_Rozlewanie_Sie_Miast_Na_Przykladzie_Nowego_Sacza_2016.pdf
Doktoraty
 1. Układy instytucjonalne w rozwoju wsi i rolnictwa / Piotr SERAFIN ; Promotor: Tadeusz KUDŁACZ. – Kraków, 2005. – 165 k. + 167-431 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat : 29 k. – Na s. tyt. data wyd. 2004. – Bibliogr.
Raporty, sprawozdania, prace naukowo-badawcze
 1. Instytucjonalne uwarunkowania rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich na przykładzie gmin województwa małopolskiego / Piotr SERAFIN // W: Regionalne uwarunkowania rozwoju gospodarczego / autorzy: Zygmunt SZYMLA – kierownik tematu, Piotr SERAFIN, Artur HOŁUJ. – (2005), s. 57-84
 2. Internacjonalizacja gospodarki polskich regionów – część druga – ocena stanu i następstw w świetle zidentyfikowanych determinant / Tadeusz KUDŁACZ, Patrycja BRAŃKA, Piotr SERAFIN // W: Lokalne i regionalne przejawy rozwoju polskiej gospodarki XXI wieku / autorzy: Zygmunt SZYMLA – kierownik tematu, Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ, Artur HOŁUJ, Piotr SERAFIN, Patrycja BRAŃKA, Ewa Kubejko-Polańska. – (2010), s. 8-71
 3. Dotychczasowe i przewidywane zmiany potencjału demograficznego ludności wiejskiej południowej Polski / Piotr SERAFIN // W: Polskie miasta i regiony w nowym okresie programowania / autorzy: Tadeusz KUDŁACZ – kierownik tematu, Anna HARAŃCZYK, Patrycja BRAŃKA, Halina GUZIK, Artur HOŁUJ, Monika MUSIAŁ-MALAGO’, Barbara OSTROWSKA, Piotr SERAFIN, Bernadetta ZAWILIŃSKA, Ewa Kubejko-Polańska, Małgorzata Niedźwiecka. – (2011), s. 52-66
 4. Wpływ realizacji projektów infrastrukturalnych – współfinansowanych z funduszy strukturalnych – na otoczenie w gminach strefy podmiejskiej, zaliczanych do Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / Piotr SERAFIN // W: Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu / autorzy: Tadeusz KUDŁACZ – kierownik tematu, Anna HARAŃCZYK, Bogusław LUCHTER, Patrycja BRAŃKA, Halina GUZIK, Artur HOŁUJ, Monika MUSIAŁ-MALAGÓ, Barbara OSTROWSKA, Piotr SERAFIN, Bernadetta ZAWILIŃSKA, Dorota JOPEK. – (2012), s. 159-188
 5. Waloryzacja przestrzeni publicznych miasta : studium przypadku Wieliczki // W: Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu. Część 2 / autorzy: Patrycja BRAŃKA, Halina GUZIK, Anna HARAŃCZYK, Artur HOŁUJ, Dorota JOPEK, Tadeusz KUDŁACZ – kierownik tematu, Piotr LITYŃSKI, Bogusław LUCHTER, Monika MUSIAŁ-MALAGÓ, Aleksander NOWORÓL, Piotr SERAFIN, Wojciech STRZELCZYK, Andrzej WOŹNIAK, Bernadetta ZAWILIŃSKA. – (2013), s. 255-273. – Streszcz.
 6. Znaczenie infrastruktury turystycznej w rozwoju regionalnym i lokalnym / Halina GUZIK, Piotr SERAFIN, Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : studium przypadku województwa małopolskiego / Kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ ; autorzy: Aleksander BOHM, Patrycja BRAŃKA, Halina GUZIK, Anna HARAŃCZYK, Artur HOŁUJ, Dorota JOPEK, Tadeusz KUDŁACZ, Oskar Kiercz, Anna Krakowiak-Bal, Karol KWIATEK, Piotr LITYŃSKI, Bugusław LUCHTER, Monika MUSIAŁ-MALAGÓ, Aleksander NOWORÓL, Piotr SERAFIN, Jolanta STANIENDA, Andrzej WOŹNIAK, Bernadetta ZAWILIŃSKA, Magdalena ZDUN. – (2014), s. 300-323
 7. Raport regionalny województwo lubuskie [on-line] : (wersja robocza) / Tadeusz KUDŁACZ przy współpracy: Artur HOŁUJ, Piotr SERAFIN, Bernadetta ZAWILIŃSKA. – Dane tekstowe (plik pdf). – Zielona Góra, Kraków : [b.w.], 2011. – 167 s. – [odczyt: 03.07.2014]. – Dostępny w World Wide Web. – Pełny tekst: http://polskazachodnia2020.pl/attachments/article/14/Raport%20regionalny-%20Wojew%C3%B3dztwo%20Lubuskie.pdf
Pozostałe dokumenty
 1. Ogólnopolska konferencja naukowa “Geografia w naukach ekonomiczno-przestrzennych” : Kraków, 6-7 XI 2008 r. / Jerzy WRONA, Piotr SERAFIN // Przegląd Geograficzny = Polish Geographical Review = Revue Polonaise de Géographie. – T. 81, z. 2 (2009), s. 303-306. – ISSN 0033-2143
 2. Spotkanie ze studentami I roku Gospodarki Przestrzennej / P. SERAFIN, J. WRONA // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. – nr 6 (51) (2012), s. 11. – Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek-www_10_2012. – ISSN 1689-7757
 3. Abadan / Piotr SERAFIN // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / pod. red. Bogusława LUCHTERA. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. – S. 7. – ISBN 978-83-7252-654-0

Komentarze są wyłączone.