Z. Szymla

Prof. dr hab. Zygmunt Szymla


Zainteresowania naukowe Profesora koncentrują się wokół problematyki lokalizacji przemysłu, planowania przestrzennego i gospodarki regionalnej. Jest on autorem ponad 100 prac naukowych, w tym kilku monografii i skryptów akademickich. W latach 1993-2010 pełnił funkcję kierownika Katedry Gospodarki Regionalnej i Zakładu Ekonomiki Regionu.

Prowadzone zajęcia: Gospodarka regionalna, Gospodarka przestrzenna, Teoria gospodarki przestrzennej, Seminaria dyplomowe, magisterskie oraz doktoranckie.

 


Kontakt:

p.405 pawilon F, tel. 12-2935317

szymlaz@uek.krakow.pl

e-Wizytówka: Zygmunt Szymla

Wykaz wybranych publikacji

     Monografie skrypty

 1. Problemy i metody oceny uprzemysłowienia regionów, PAN Warszawa. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Syntezy prac badawczych, z.2,ss.65
 2. Problemy rozwoju przestrzennych struktur przemysłowych. Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Monografie nr 40, Kraków 1977, ss.160
 3. Regionalne uwarunkowania rozwoju przemysłu , Ossolineum, Wrocław – Warszawa – Kraków, 1994, ss.162
 4. Planowanie regionalne przemysłu, AE Kraków, 2000, s60
 5. Determinanty rozwoju regionalnego, Ossolineum, Wrocław – Warszawa – Kraków, 2000, ss.135

     Artykuły

 1. Doświadczenia i problemy związane z kształceniem na kierunku Gospodarka Przestrzenna w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. KPZK PAN Warszawa, 2010, nr 2, 2010, ss.167-171.
 2. Determinanty rozwoju klastra przemysłowego “DOLINA LOTNICZA”. w: Zeszyty Naukowe WSBiF w Bielsku-Białej. Prace z zakresu Bankowości i Finansów, nr 3, 2009, ss.1-12.
 3. Problemy rewitalizacji terenów poprzemysłowych. W: Zeszyty Naukowe WSBiF w Bielsku-Białej. Prace z zakresu ekonomii, nr 1, 2009, ss.40-49.
 4. System planowania przestrzennego w Republice Federalnej Niemiec. W: Zeszyty Naukowe WSBiF w Bielsku-Białej. Prace z zakresu Ekonomii, nr 1, 2008, ss.17-24.
 5. Uwarunkowania rozwoju klastrów przemysłowych, Zeszyty Naukowe WSBiF w Bielsku-Białej. Prace z zakresu Ekonomii, nr 1, 2007, ss.26-38.
 6. Uwarunkowania gospodarki przestrzennej w Polsce. w: Procesy transformacji społeczno-ekonomicznych i przyrodniczych struktur przestrzennych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Zioło, Akademia Pedagogiczna w Krakowie, 2007, ss.76- 83.
 7. Z. Szymla, A. Prusek. Słowo wstępne. w: Problemy gospodarki regionalnej i polityki ekonomicznej. Księga jubileuszowa dla uczczenia 80.urodzin Profesora Antoniego Fajerka, Akademia Ekonomiczna, 2007, ss.5-9.
 8. Z. Szymla, D. Miłek. Regionalna strategia innowacji województwa świętokrzyskiego w: Problemy gospodarki regionalnej i polityki ekonomicznej. Księga jubileuszowa dla uczczenia 80.urodzin Profesora Antoniego Fajerka, Akademia Ekonomiczna, 2007, ss.197-210.
 9. Promocja miasta jako element marketingu terytorialnego w: Problemy gospodarki regionalnej i polityki ekonomicznej. Księga jubileuszowa dla uczczenia 80.urodzin Profesora Antoniego Fajerka, Akademia Ekonomiczna, 2007, ss.173 – 183.
 10. Kształcenie na kierunku gospodarka przestrzenna w Akademii Ekonomicznej w Krakowie, w: Teoria i praktyka w zakresie edukacji kadr dla gospodarki przestrzennej, pod red. T. Kudłacza, Biuletyn 224, Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa 2006.
 11. Wskaźniki rozwoju gospodarczego województwa małopolskiego, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, 2006, nr 693, ss.29-41.
 12. Polski system planowania przestrzennego na tle rozwiązań przyjętych w Unii Europejskiej, Rozwój Euroregionu Beskidy IV. Samorządy i fundusze unijne: tworzenie ramowych warunków rozwoju . Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej .WSBiF w Bielsku- Białej, Źilinska Univerzita v Źilinie. Źilina 14 czerwca 2006 r. ss.243-252.
 13. Problemy planowania przestrzennego w Polsce, Zeszyty Naukowe WSBiF w Bielsku-Białej. Prace z zakresu Ekonomii, nr 1, 2006, ss .5-14.
 14. O miernikach oceny rozwoju regionów, Zeszyty Naukowe AE w Katowicach, Studia Regionalne w Polsce, Teoria, Polityka, Projektowanie, Katowice 2005, ss. 49-54.
 15. Możliwości wprowadzenia euro w Polsce, Zeszyty Naukowe WSFiB w Bielsku-Białej. Prace z zakresu Ekonomii, nr 1, 2005, ss. 50-57. oraz redaktor naukowy tegoż Zeszytu.
 16. Podstawy badań rozwoju regionalnego. Zeszyty Naukowe, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni, nr 3, Bochnia 2005 , ss.101-110.
 17. Przestrzenne zróżnicowanie warunków życia ludności w województwie małopolskim, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 645, 2004, ss. 5 – 20.
 18. Determinanty współpracy transgranicznej w Europie. Zeszyty Naukowe WSBiF w Bielsku-Białej, Prace z zakresu Ekonomii, nr 1,2004, ss.33-39.
 19. Uwarunkowania rozwoju samorządu terytorialnego w Polsce. Zeszyty Naukowe WSB F w Bielsku-Białej, nr 1, 2003, ss.8.
 20. Współpraca przygraniczna w Europie. Zeszyty Naukowe WSBiF w Bielsku-Białej, nr 5, 2002, ss.10.
 21. Programowanie rozwoju gospodarki regionalnej, Zeszyty Naukowe WSBiF w Bielsku-Białej, nr 1, 2001,ss15.
 22. Konkurencyjność małych miast w Polsce południowo-wschodniej [w:] Polityka regionalna i jej rola w podnoszeniu konkurencyjności regionów, Wydawnictwo Naukowe AE Wrocław, 2000, ss. 12.
 23. Małe miasta w procesie transformacji gospodarki w Polsce południowo-wschodniej [w:] Konkurencyjność miast i regionów, AE Kraków, 2000, ss. 13.
 24. Determinanty polityki regionalnej Polski, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 545, 2000, ss. 12.
 25. Kraków jako centrum rozwoju gospodarczego [w:] Przedsiębiorczość a rozwój gospodarczy województwa krakowskiego, AE Kraków, 1999, ss. 9.
 26. Rola Agencji Rozwoju Regionu Krakowskiego we wspieraniu rozwoju gospodarczego [w:] Przedsiębiorczość a lokalny i regionalny rozwój gospodarczy, AE Kraków, 1999, ss. 9.
 27. Problemy związane z wprowadzaniem reformy administracji publicznej w Polsce, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 527, 1999, ss. 11.
 28. Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa krakowskiego, Wiadomości Statystyczne, nr 1, 1998, ss. 17.
 29. Problemy restrukturyzacji przemysłu woj. tarnowskiego, Studia Małopolskie, nr 1, Tarnów, 1997, ss. 11.
 30. Badania zróżnicowań regionalnych w Polsce, Prace naukowe AE we Wrocławiu, nr 768, 1997, ss. 11.
 31. Przestrzenne zróżnicowania warunków życia ludności. [w:] Problemy gospodarki regionalnej. Księga jubileuszowa dla uczczenia 70-rocznicy urodzin Profesora A. Fajferka, AE w Krakowie, 1997, ss. 16.
 32. Problemy gospodarki regionalnej. Słowo wstępne (współautor), Księga Jubileuszowa dla uczczenia 70-rocznicy urodzin Profesora A. Fajferka, AE Kraków, 1997. ss. 4.
 33. Regionalne uwarunkowania rozwoju przemysłu (na przykładzie województwa tarnowskiego), Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 483, 1997, ss. 16.
 34. Classification and Evaluation of the Level of Regional Development in Poland`s Voivodship 1989-1994 EMERGO, 1996, vol No4 (współautor), ss. 33 (udział własny 60%).
 35. Uwarunkowania rozwoju w układach lokalnych (na przykładzie gminy Słomniki), Wiadomości Statystyczne, nr 9, 1996, ss. 14.
 36. Przekształcenia własnościowe gospodarki w Polsce południowo-wschodniej, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 470, 1996, ss.16.
 37. Problemy rozwoju i restrukturyzacji przemysłu na obszarze COP [w:] Rozwój i restrukturyzacja gospodarki regionalnej, AE Kraków, 1996, ss.17.
 38. Problemy restrukturyzacji przemysłu w układach regionalnych [w:] Gospodarka przestrzenna i regionalna w trakcie przemian, UMK Toruń, 1995, ss. 12.
 39. Sektor prywatny w woj. tarnowskim, Wiadomości Statystyczne, 1995, nr 7, ss. 14.
 40. Podstawowe problemy polityki regionalnej, Folia Oeconomica Cracoviensia , vol XXXVII-XXXVIII, 1994-1995, ss. 14.
 41. Tendencje zmian strukturalnych w przemyśle Polski południowo-wschodniej, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 453, 1995, ss. 18.
 42. Instytucje otoczenia biznesu w Makroregionie Południowo-Wschodnim, Wiadomości Statystyczne, nr 7, 1994, ss. 17.
 43. Przekształcenia strukturalne gospodarki w układach regionalnych i lokalnych, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 422, 1994, ss. 18.
 44. Procesy transformacji systemowej gospodarki w Polsce południowo-wschodniej, PAN Oddział w Krakowie, Tom XXXVI (1-2), 1994. ss. 4.
 45. Przestrzenne zróżnicowanie procesu transformacji systemowej gospodarki w Polsce. Folia Oeconomica Cracoviensia, vol. XXXV-XXXVI, 1993, ss. 20.
 46. Obszary szans i zagrożeń gospodarczych, Wiadomości Statystyczne, nr 5, 1993, ss. 15.
 47. Dochody z działalności pozarolniczej w gminach województwa krakowskiego, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 396, 1993, ss. 18.
 48. Ocena poziomu rozwoju przemysłu w gminach Makroregionu Południowo-Wschodniego, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 377, 1992, ss. 20.
 49. Szacowanie potrzeb i możliwości produkcyjnych przemysłu w układach regionalnych, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 367, 1992, ss.19.
 50. O nowy system statystyki gospodarczej, PAN Oddział w Krakowie, Tom XXXV (1-2), 1992, ss. 3.
 51. Badanie struktury gałęziowej przemysłu w Makroregionie Południowo-Wschodnim, Folia Oeconomica Cracoviensia, vol. XXXIV, 1991, ss. 14
 52. Struktura okręgów przemysłowych w Polsce, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 326, 1990, s. 173-185.
 53. Zastosowanie modelu potencjału w badaniach rozmieszczenia przemysłu w Makroregionie Południowo-Wschodnim, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 296, 1989, s. 53-68.
 54. Współzależności pomiędzy rozwojem przemysłu i rolnictwa w układach regionalnych, PAN Oddział w Krakowie, Tom XXX (1-2), 1988, (współautor A. Prusek), s. 96-98.
 55. Ocena struktury przestrzennej przemysłu Makroregionu Południowo-Wschodniego, Problemy Ekonomiczne, nr 4, 1988, s. 33-40.
 56. Wskaźniki uprzemysłowienia wybranych krajów świata, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 200, 1985, s. 83-88.
 57. Teoretyczne podstawy badań rozmieszczenia przemysłu, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 116, 1979. s. 60-80.
 58. Wybrane problemy prognozowania ekonomicznego, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 87, 1977, (współautor) s. 60-80, udział własny 50%.
 59. Kryteria i mierniki uprzemysłowienia regionów, Zeszyty Naukowe WSE w Krakowie, nr 62, 1974, s. 23-40.
 60. Analiza czynnikowa w badaniach uprzemysłowienia regionów, Folia Oeconomica Cracoviensia, vol. XVI, 1974, s. 69-78.
 61. Mierniki rozmieszczenia produkcji przemysłowej, Gospodarka Planowa, nr 6, 1973, s. 401-408.
 62. Klasyfikacja wielocechowa uprzemysłowienia województw, Zeszyty Naukowe WSE w Krakowie, nr 48, 1972, s. 23-42.
 63. O metodzie klasyfikacji uprzemysłowienia powiatów (na przykładzie woj. krakowskiego), Gospodarka Planowa, nr 7, 1971, s. 437-440.
 64. Ocena stopnia rozmieszczenia przemysłu, Zeszyty Naukowe WSE w Krakowie, nr 40, 1968, s. 63-94.
 65. Podstawowe proporcje zatrudnienia w gospodarce uspołecznionej województwa krakowskiego, Problemy Ekonomiczne, nr 4, 1967, s. 28-42.
 66. Badanie struktury przestrzennej i branżowej przemysłu w województwie krakowskim, Problemy Ekonomiczne nr 4, 1965, s. 50-70.

Komentarze są wyłączone.