Praktyki studenckie

Informacje dotyczące praktyk studenckichInformacje ogólne
Czas trwania praktyki wynosi 4 tygodnie kalendarzowe. Termin odbywania praktyki powinien być zgodny z wyznaczonym planem studiów. Odbywanie praktyki nie stanowi okoliczności usprawiedliwiającej zaprzestania wykonywania innych obowiązków wynikających z regulaminu studiów i programu kształcenia.

Opiekunowie praktyk studenckich
Dla studentów, których promotorem pracy dyplomowej jest pracownik Katedry Gospodarki Regionalnej opiekunami praktyk zawodowych są:

dr inż. Magdalena Zdun dla studiów:

Inż. niestacjonarnych – praktyki na 6 sem.
Mag. stacjonarnych (3 – sem.) – praktyki na 1 sem.
Mag. stacjonarnych (4 – sem.) – praktyki na 2 sem.

dr Piotr Lityński dla studiów:

Lic. stacjonarnych – praktyki na 4 sem.
Inż. stacjonarnych – praktyki na 6 sem.
Studentów, którzy przenosili praktyki z ub. roku akademickiego

Studenci, których promotorem pracy dyplomowej jest pracownik innej katedry niż Katedra Gospodarki Regionalnej muszą samodzielnie dowiedzieć się w sekretariacie odpowiedniej dla promotora katedry, kto „tam” jest opiekunem praktyk zawodowych.

 

Miejsce odbywania praktyki

Miejsce odbywania praktyk studenckich powinno być zgodne z profilem kształcenia na kierunku Gospodarka przestrzenna. Praktyki powinny odbywać się w szczególności w:

  • jednostkach administracji samorządowej lub rządowej;
  • agencjach rozwoju;
  • pracowniach projektowych lub zespołach przygotowujących opracowania i dokumenty planistyczne na poziomie lokalnym, regionalnym lub krajowym;
  • w jednostkach komercyjnych lub niekomercyjnych, których działalność bezpośrednio nawiązuje do zagadnień gospodarki przestrzennej.

Student samodzielnie poszukuje miejsca praktyki zawodowej, a o miejscu odbywania praktyki decyduje promotor pracy dyplomowej studenta.

Ważniejsze obowiązki studenta

Zapoznanie się i przestrzeganie:

  • Regulaminu studiów w zakresie studenckich praktyk zawodowych – paragraf 20;
  • Ramowego programu studenckich praktyk zawodowych dla kierunku studiów: Gospodarka przestrzenna w UEK (zał. 1).

Krok 1: Odnalezienie miejsca odbywania praktyki w uzgodnieniu z promotorem pracy dyplomowej.

Krok 2: Prośba studenta do podmiotu o praktyki.

Krok 3: Uzgodnienie szczegółowego programu praktyki z organizatorem praktyki (zadania do realizacji podczas praktyki) w konsultacji z promotorem pracy dyplomowej.

Krok 4: Zabezpieczenie Umowy o odbycie praktyki (zał. 2) w 3 szt., po jednej dla każdej ze stron. Pierwszy podpisuje student, drugi podpisuje podmiot. Z tak podpisanymi umowami student przychodzi do opiekuna praktyki. Wzór programu praktyk znajduje się w zał. 5.

Krok 5: Wykupienie w okresie odbywania praktyki ubezpieczenia od OC oraz NNW.

Krok 6: Podpisane umowy przez studenta i organizatora praktyki, student rejestruje na stronie internetowej:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScO_war3vN-GQBRr3uOUyorNEzwV7dZidEGkPznM-EGQ5dJ-A/viewform

Potwierdzenie tej rejestracji otrzymane e-mailem należy wydrukować i dołączyć do składanych dokumentów.

Krok 7: Pełną i podpisaną dokumentację student składa w sekretariacie Katedry Gospodarki Regionalnej. Procedura rejestracyjna ze strony UEK (w tym: podpisy) trwał ok. 1 tydzień. Złożenie pełnej dokumentacji oznacza:
– komplet trzech wypełnionych umów
– polisy ubezpieczenia OC oraz NNW na okres obowiązywania praktyki
– program praktyk podpisany i opieczętowany przez podmiot w którym student będzie realizował praktykę
– wydrukowane potwierdzenie rejestracji on-line (patrz: Krok 6)

Krok 8: Podpisane umowy przez opiekuna praktyk wydawane będą w czwartki i piątki.
UWAGA: Sekretariat i opiekunowie praktyk nie mają możliwości załatwienia dokumentacji praktyk „od ręki”. Procedura trwa ok. 1 tydz.

Krok 9: Złożenie raportu z przebiegu praktyki (zał.3).

Zaliczenie pracy zawodowej na poczet praktyki

Praca zawodowa studenta może zostać zaliczona na poczet praktyki zawodowej pod warunkiem realizacji Celów praktyk ustalonych w Ramowym programie studenckich praktyk zawodowych dla kierunku studiów: Gospodarka przestrzenna w UEK.

W celu uznania pracy zawodowej jako ekwiwalentu praktyki, student składa wniosek (zał.4) do odpowiedniego opiekuna praktyk studenckich wraz z kopią umowy o pracę (potwierdzoną za zgodność z oryginałem).

Studenci ubiegający się o zliczenie pracy na poczet praktyk są również zobowiązani do rejestracji on-line.

Informacje szczegółowe

Wszelkie informacje szczegółowe nt. studenckich praktyk zawodowych można odnaleźć w Regulaminie studenckich praktyk zawodowych oraz w Ramowym programie studenckich praktyk zawodowych dla kierunku studiów: Gospodarka przestrzenna.


Ważne załączniki

Zał. 1_Ramowy program studenckich praktyk zawodowych dla kierunku studiów: Gospodarka przestrzenna w UEK;
Zał. 2_Umowa o organizację studenckiej praktyki zawodowej;
Zał. 3_Raport z przebiegu studenckiej praktyki zawodowej;
Zał. 4_Wniosek o zaliczenie pracy zawodowej na poczet studenckiej praktyki zawodowej.
Zał. 5_Wzór programu praktyk

Komentarze są wyłączone.