Park narodowy

Charakterystyka projektu


Park narodowy a gospodarka lokalna

Model relacji ekonomicznych na przykładzie Babiogórskiego Parku Narodowego

Główni wykonawcy projektu:
dr Bernadetta Zawilińska – kierownik projektu
Katedra Gospodarki Regionalnej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
dr hab. Mirosław Mika
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
dr Robert Pawlusiński
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Publikacje

Głównym celem badań było określenie wpływu funkcjonowania Babiogórskiego Parku Narodowego (BgPN) na rozwój społeczno-gospodarczy miejscowości położonych w jego otoczeniu (cel poznawczy), a także wskazanie możliwości wykorzystania wartości środowiska przyrodniczego oraz funkcji pełnionych przez park dla aktywizacji gospodarczej i społecznej obszarów położonych w jego sąsiedztwie (cel aplikacyjny). W celu rozpoznania i oceny ekonomicznej roli BgPN sformułowano założenia metodologiczne takiej analizy (cel metodyczny).

Głównym celom badań podporządkowano następujące cele szczegółowe:

  • rozpoznanie uwarunkowań zewnętrznych funkcjonowania parków narodowych w Polsce, odnoszących się do sfery regulacyjnej;
  • teoretyczne opracowanie relacji o charakterze ekonomicznym, jakie zachodzą lub mogą zachodzić pomiędzy parkiem narodowym a jego otoczeniem społeczno-gospodarczym;
  • rozpoznanie wielkości i struktury budżetu BgPN;
  • identyfikacja lokalnych i pozalokalnych powiązań finansowych BgPN;
  • rozpoznanie wielkości bezpośrednich efektów ekonomicznych związanych z działalnością BgPN;
  • określenie wielkości i struktury wydatków turystów odwiedzających BgPN oraz rozpoznanie zakresu powiązań ekonomicznych, które tworzą się w związku z wydatkowaniem tych środków finansowych w najbliższym otoczeniu przestrzennym Parku;
  • rozpoznanie opinii miejscowych przedsiębiorców na temat roli BgPN w gospodarce lokalnej;
  • rozpoznanie opinii przedstawicieli władz gmin związanych administracyjnie z BgPN oraz mieszkańców na temat roli Parku w gospodarce lokalnej;
  • wskazanie możliwości zwiększania korzyści ekonomicznych związanych z funkcjonowaniem BgPN w lokalnej gospodarce.

Jako obszar badań przyjęto tereny gmin związanych administracyjnie z BgPN: Jabłonka, Lipnica Wielka i Zawoja. Badania przeprowadzono w latach 2012-2015.

Park narodowy rozpatrywano w dwóch kategoriach problemowych: przestrzennej (jako prawnie określony obszar) i podmiotowej (jako instytucja). Badania prowadzono kilkutorowo, analizując finansowe aspekty działalności BgPN (baza danych operacji księgowych z lat 2010-2014) oraz wielkość, strukturę i rozkład przestrzenny wydatków turystów odwiedzających Park. Równolegle analizowano ekonomiczne oddziaływanie Parku przez pryzmat rozwijających się form zagospodarowania w jego najbliższym otoczeniu oraz kooperację dyrekcji Parku z miejscowymi przedsiębiorstwami. Badania na temat roli BgPN w miejscowej gospodarce uzupełniono opiniami kluczowych interesariuszy tego rozwoju – kontrahentów Parku, gestorów obiektów noclegowych, wójtów gmin i mieszkańców. Realizując cel metodyczny projektu zdefiniowano ekonomiczną funkcję parku narodowego oraz skonstruowano model powiązań ekonomicznych pomiędzy wydzielonymi elementami składowymi lokalnego systemu ekonomicznego parku narodowego.

Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/01/D/HS4/05993.

Komentarze są wyłączone.