Seminarium – FUNKCJONALNE MIASTO

W dn. 17.02.2017 odbyło się pierwsze z cyklu czterech międzykatedralnych seminariów na Wydziale Gospodarki i Administracji Publicznej pt. FUNKCJONALNOŚĆ MIASTA, które zorganizowała Katedra Gospodarki Regionalnej. Wśród uczestników seminarium spoza naszej Katedry byli profesorowie: Anna Karwińska, Jerzy Hausner, Zygmunt Ziobrowski, a także reprezentanci pozostałych katedr Wydziału. Wprowadzeniem do omawianej problematyki była wypowiedź prof. Jerzego Hausnera prezentująca ideę pracy naukowo-badawczej, koncentrującej się wokół zagadnienia współczesnego miasta. W ramach spotkania prezentowane były treści dotyczące postrzegania funkcjonalności miasta oraz zakresu merytorycznego dotychczasowej i planowanej aktywności badawczej pracowników Katedry Gospodarki Regionalnej. Pierwsze z cyklu seminariów miało charakter wstępu do dyskusji nad kierunkami i rolą naszej Katedry w tworzeniu potencjału naukowego nowego Wydziału GAP.

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.