Seminarium naukowe pt. „Gospodarka przestrzenna – potrzeby praktyki i nowatorskie formy kształcenia”

 
 
    W ramach Unii Uczelni na Rzecz Rozwoju Kierunku Studiów Gospodarka Przestrzenna podjętych zostało szereg działań, wśród których istotne miejsce miało integrowanie środowiska naukowo-dydaktycznego oraz zawodowego wokół spraw rozwoju wysokokwalifikowanych kadr dla gospodarki przestrzennej. Było to okazją do wymiany poglądów w ramach seminarium naukowego pt. „Gospodarka przestrzenna – potrzeby praktyki i nowatorskie formy kształcenia”. 10-11 marca 2016 r. w siedzibie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

 

    Celem seminarium była identyfikacja nowych wyzwań dla kierunku Gospodarka Przestrzenna wynikających ze zmieniających się potrzeb praktyki, a także zaprezentowanie nowatorskich form kształcenia, które wpłynąć mogą na poprawę efektywności nauczania i wzrost atrakcyjności studiów. W wystąpieniach i dyskusji udział wzięli przedstawiciele Zespołu Problemowego d.s. Kształcenia i Rozwoju Kadr z Zakresu Gospodarki Przestrzennej KPZK PAN, członkowie Towarzystwa Urbanistów Polskich, pracownicy naukowi reprezentujący uczelnie wyższe wchodzące w poczet Unii Uczelni na Rzecz Rozwoju Kierunku Studiów Gospodarka Przestrzenna, przedstawiciele jednostek, które chcą przystąpić do Unii, a także studenci kierunku Gospodarka Przestrzenna.
 
    Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami z poszczególnych wystąpień na Seminarium:
 
dr Grażyna Chaberek- Karwacka, dr Mirosława Malinowska, prof. UG dr hab. Tomasz Michalski; Ocena uwarunkowań wdrożenia Blended Learning w programie studiów niestacjonarnych kierunku Gospodarka przestrzenna; Uniwersytet Gdański

 

prof. dr hab. Jacek Kozak, dr hab. Katarzyna Piotrowicz, dr Robert Pawlusiński, dr Piotr Trzepacz; Założenia kierunku „e-gospodarka przestrzenna” na Uniwersytecie Jagiellońskim; Uniwersytet Jagielloński

mgr Edyta Bąkowska; Potencjał wykorzystania geoportalu wspierającego partycypację społeczną w planowaniu przestrzennym w ramach kształcenia realizowanego metodą projektu na kierunku gospodarka przestrzenna; Centrum Badań Metropolitalnych; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr Agnieszka Rzeńca; „EkoMiasto” – potrzeby i wyzwania współczesnego kształcenia;Uniwersytet Łódzki

dr inż. arch. Izabela Mironowicz; Komu potrzebna jest certyfikacja/akredytacja? Przykłady z krajów europejskich; Politechnika Wrocławska

dr Anna Tobolska; Kariery zawodowe absolwentów kierunku Gospodarki przestrzennej: raport z monitorowania losów absolwentów; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. UŁ dr hab. Elżbieta Kobojek, Potrzeby praktyki a efekty kształcenia na kierunku gospodarka przestrzenna – wyniki badań ankietowych w instytucjach samorządowych; Uniwersytet Łódzki

dr Tomasz Rachwał; Wnioski z realizacji studiów z zakresu gospodarki przestrzennej w świetle opinii absolwentów i interesariuszy procesu kształcenia na przykładzie Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

dr inż. Budnicka-Kosior, dr inż. Dariusz Korpetta, prof. SGGW, dr hab. Bolesław Porter; Nowe uwarunkowania projektowania zagospodarowania przestrzennego na poziomie lokalnym, a potrzeby kształcenia na studiach inżynierskich gospodarki przestrzennej; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Katarzyna Majewska , Aleksandra Rodak, Iga Płatek; Badanie opinii studentów Gospodarki
Przestrzennej jako metoda na wprowadzenie innowacyjnych form kształcenia
; Koło Naukowe Polityki Regionalnej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

dr Mirosława Malinowska, prof. UG dr hab. Tomasz Michalski; Kształtowanie i weryfikacja kompetencji społecznych u studentów gospodarki przestrzennej (na przykładach wybranych przedmiotów); Uniwersytet Gdański

prof. dr hab. Elżbieta Skórska; Specyfika regionalna i nowe wyzwania kierunku gospodarka przestrzenna na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

dr Julia Gorzelny, dr. inż. Renata Różycka-Czas, dr inż. Tomasz Salata, dr inż. arch. kraj. Magdalena Wilkosz-Mamcarczyk; Specyfikacja programu kształcenia na kierunku Gospodarka Przestrzenna Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie; Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

dr inż. Wiesław Wańkowicz; Poszukiwanie modelu kształcenia – studia I, II i III stopnia oraz studia podyplomowe, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

PROGRAM SEMINARIUM

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.