Seminarium nt. społeczno-ekonomicznych aspektów funkcjonowania obszarów chronionych

W dniu 27 lutego w siedzibie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie odbyło się seminarium naukowe pt. Społeczno-ekonomiczne aspekty funkcjonowania obszarów chronionych. Spotkanie zorganizowane zostało przez Katedrę Gospodarki Regionalnej UEK i Instytut Rozwoju Miast. Wzięli w nim udział przedstawiciele środowisk naukowych, administracji obszarów chronionych (w tym: dyrekcji parków narodowych Babiogórskiego, Ojcowskiego i Tatrzańskiego oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie), a także osoby zajmujące się planowaniem przestrzennym w gminach.

Spotkanie poświęcono dyskusji dotyczącej problematyki badawczej związanej z wyceną wartości terenów przyrodniczo cennych, wpływem obszarów objętych ochroną prawną na gospodarkę lokalną, a także postrzeganiem terenów chronionych przez władze samorządowe i mieszkańców. Wymiana poglądów ukazała potrzebę dalszego rozwoju badań w tych dziedzinach, a także konieczność rozpowszechniania wyników nie tylko w środowiskach naukowych, ale również wśród lokalnych społeczności i decydentów. Prowadzenie takich badań ma istotne znaczenie z punktu widzenia kształtowania polityki przestrzennej na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, a także sprzyja budowie pozytywnego wizerunku obszarów chronionych i wzrostowi społecznej aprobaty dla ich funkcjonowania.

Zachęcamy do zapoznania się z referatami wprowadzającymi do dyskusji!

Dr Bernadetta Zawilińska (Katedra Gospodarki Regionalnej UEK)
Wprowadzenie do problematyki badawczej

Prof. dr hab. Józefa Famielec (Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej UEK)
Świadczenia ekosystemów a nowe mierniki rozwoju społeczno-gospodarczego

Dr Ksymena Rosiek (Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej UEK)
Eksperymentalne rachunki usług ekosystemów

Dr Bernadetta Zawilińska (Katedra Gospodarki Regionalnej UEK)
Park narodowy a gospodarka lokalna. Ekonomiczna rola turystyki przyjazdowej do Babiogórskiego Parku Narodowego (wyniki badań dostępne na stronie projektu)

Dr Robert Pawlusiński (Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ)
Park narodowy a gospodarka lokalna. Badanie lokalnych i pozalokalnych powiązań finansowych (wyniki badań dostępne na stronie projektu)

Dr Wojciech Jarczewski (Instytut Rozwoju Miast)
– Obszary Natura 2000 w miastach i obszarach funkcjonalnych miast

Mgr inż. Ewa Goras (Instytut Rozwoju Miast)
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zielonki w świetle uwarunkowań związanych z ochroną przyrody Ojcowskiego Parku Narodowego

Zdjęcia z wydarzenia

« 1 of 2 »
Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.