Zakład Geografii Ekonomicznej

Zakład Geografii Ekonomicznej

Zakład Geografii Gospodarczej utworzono w 1925 r., już w pierwszym roku działalności Wyższego Studium Handlowego w Krakowie. W 1938 r. Studium przekształcono w Akademię Handlową, a Zakład w Katedrę Geografii Gospodarczej. W ramach Wyższej Szkoły Ekonomicznej (istniejącej od 1950 r.) decyzją Senatu z 1957 r. formalnie powołano Zakład Geografii Gospodarczej, który zaczął działać w 1958 r. jako Zakład Geografii Ekonomicznej. W 2008 r. Zakład obchodził 50-lecie swojego istnienia, funkcjonując od 1974 r. w strukturze Akademii Ekonomicznej, a od 2007 r. Uniwersytetu Ekonomicznego. Pracownicy Zakładu zajmują się różnymi zagadnieniami dotyczącymi geografii świata, Polski i regionu. Interesują się problematyką geografii: ludności, osadnictwa (ze szczególnym uwzględnieniem użytkowania ziemi przestrzeni miejskiej), rolnictwa i obszarów wiejskich, przemysłu, turystyki (zwłaszcza turystyki na obszarach górskich i terenach chronionych), geografii politycznej (m. in. weksylologii i heraldyki państw) oraz kartografii społeczno-gospodarczej. Istotne miejsce zajmuje w badaniach również problematyka przyrodniczych podstaw gospodarowania, funkcjonowania obszarów chronionych, a także analiz przestrzennych z wykorzystaniem GIS (geograficznych systemów informacji).

Zakład współpracuje z Komitetem Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Instytutem Rozwoju Miast, Polskim Towarzystwem Geograficznym, Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym i in. organizacjami i instytucjami.
Pracownicy Zakładu prowadzą zajęcia zarówno na Wydziale Finansów, jak też Ekonomii i Zarządzania.

W Zakładzie opracowano wiele publikacji o charakterze dydaktycznym, wśród których należy wymienić: Podstawy geografii ekonomicznej, Geografię ludności świata i Polski, Podstawowe metody kartografii społeczno-gospodarczej, Przewodnik metodyczny z geografii społeczno-gospodarczej świata i Polski, Przyrodnicze podstawy gospodarowania, Kraków – zarys przemian ekonomiczno-przestrzennych.

Kierownik:
Prof UEK dr hab. Bogusław Luchter p.402 pawilon F,      tel. 12-2937462
luchterb@uek.krakow.pl
Pracownik emerytowany:
Dr Jerzy Wrona p.402 pawilon F,      tel. 12-2935391
wronaj@uek.krakow.pl
 Adiunkci:
Dr Marcin Semczuk p.403 pawilon F,       tel. 12-2935314
semczukm@uek.krakow.pl
Dr Piotr Serafin p.401 pawilon F,      tel. 12-2935390
serafinp@uek.krakow.pl
Dr Bernadetta Zawilińska  p.401 pawilon F,      tel. 12-2935390
zawilinb@uek.krakow.pl
Asystent:
Mgr Piotr Węgrzynowicz

p.401 pawilon F,      tel. 12-2935390
wegrzynowiczp@uek.krakow.pl

W dniach 6 – 7 XI 2008 r. odbyła się konferencja naukowa pt. „Geografia w naukach ekonomiczno-przestrzennych”, w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Efektem obrad było m.in. wspólne stanowisko w sprawie roli geografii ekonomicznej w akademickim kształceniu ekonomistów rozesłane do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wiodących instytucji naukowych i ośrodków akademickich w kraju

Do pobrania: Stanowisko uczestników konferencji

Komentarze są wyłączone.