Unia Uczelni na Rzecz Rozwoju Kierunku Studiów Gospodarka Przestrzenna

W dniu 24 października br. gościliśmy w naszym Uniwersytecie przedstawicieli Unii Uczelni na Rzecz Rozwoju Kierunku Studiów Gospodarka Przestrzenna – porozumienia, które podpisało 20 uczelni publicznych prowadzących ten kierunek studiów. Podczas zebrania dyskutowano przede wszystkim kwestię miejsca gospodarki przestrzennej w nowej klasyfikacji dziedzin i dyscyplin naukowych oraz konsekwencji zmian prawnych dla dalszego prowadzenia kierunku studiów w poszczególnych uczelniach. Dokonano także wymiany poglądów dotyczących dalszego funkcjonowania Unii. Zebranie zakończono przyjęciem deklaracji, w której zdecydowano podtrzymać współpracę w ramach Porozumienia, dostosowując jego nazwę do zmian, które są planowane w poszczególnych uczelniach.

 

Deklaracja przedstawicieli szkół wyższych
zrzeszonych w
Unii Uczelni na Rzecz Rozwoju Kierunku Studiów Gospodarka Przestrzenna

w sprawie kontynuowania współpracy w ramach Porozumienia

Kraków, dnia 24 października 2018 r.

 

Pragnąc nadal rozwijać współpracę pomiędzy szkołami wyższymi w zakresie kształcenia wysoko wykwalifikowanych kadr na potrzeby gospodarki przestrzennej, łącząc potencjał i doświadczenie różnych uczelni, deklarujemy kontynuowanie działań podejmowanych w ramach Porozumienia.

Dostrzegając interdyscyplinarny charakter kształcenia w zakresie gospodarowania przestrzenią, wychodzący naprzeciw interdyscyplinarności praktyki, uważamy iż studia kształcące kadry na potrzeby gospodarki przestrzennej powinny być kontynuowane w różnych typach uczelni wyższych i powinny nadal łączyć zagadnienia z wielu dziedzin i dyscyplin naukowych, w szczególności nauk społecznych, ścisłych i przyrodniczych, rolniczych oraz inżynieryjno-technicznych.

Uwzględniając zmiany wdrażane w związku z przyjęciem Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce, które skutkować mogą koniecznością modyfikacji nazwy kierunku studiów gospodarka przestrzenna w części uczelni, opowiadamy się za zmianą nazwy Porozumienia na:

Unia Uczelni na Rzecz Rozwoju Kierunków Studiów w Zakresie Gospodarowania Przestrzenią”.

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.