Zajęcia terenowe

Zajęcia terenowe Studentów Kierunku Gospodarka Przestrzenna


Zajęcia terenowe na Orawie (sprawozdanie studenckie)

     W dniu 07.06.17r. studenci III roku kierunku Gospodarka przestrzenna inż.  wraz z dr  Bernadettą Zawilińską zorganizowali wyjazd na Orawę w ramach zajęć terenowych z przedmiotu ,,Gospodarowanie na obszarach chronionych’’ . Odwiedzili jedną z najdłuższych polskich wsi, liczącą około 17 km , Lipnicę Wielką oraz sąsiadujące z nią miejscowości. Studenci mieli za zadanie przeprowadzenie inwentaryzacji terenowej obiektów turystycznych oraz wywiadów z mieszkańcami, dotyczących rozwoju gospodarczego w granicach Rezerwatu Biosfery UNESCO „Babia Góra”. Po zakończonych badaniach studenci zorganizowali spotkanie integracyjne w formie ogniska. Taka forma zajęć jest dla studentów nie tylko doskonałym urozmaiceniem i uatrakcyjnieniem zajęć, ale również możliwością czynnej pracy w terenie i zbieraniu nowych doświadczeń, które mogą procentować w przyszłej pracy. Studenci serdecznie dziękują dr Bernadetcie Zawilińskiej za stworzenie możliwości takiego wyjazdu, a także koledze Kamilowi Bodziochowi, który zadbał o logistyczny aspekt wyjazdu oraz za przekazanie wielu ciekawych informacji dotyczących jego rodzinnych stron.

Natalia Juda

Zajęcia terenowe w Gorcach (sprawozdanie studenckie)

     W dniach 5 i 6 czerwca 2017 r. studenci III roku kierunku Gospodarka Przestrzenna (grupy KrDZGi3012 oraz KrDZGi3013) odbyli zajęcia terenowe w ramach kursu „Gospodarowanie na obszarach chronionych”, prowadzonego przez dr Bernadettę Zawilińską.

     Tym razem studenci skupili się na analizie zagospodarowania i usług turystycznych na terenie Gorczańskiego Parku Narodowego i otuliny w mieście i gminie wiejskiej Nowy Targ. Studenci zostali podzieleni na zespoły dwu i czteroosobowe, a każdy z nich miał za zadanie zbadać inny obszar. Część grup udała się w Gorce oraz obszary położone tuż przy granicy z Gorczańskim Parkiem Narodowym. Tam lokalizowali istniejące już szałasy i drugie domy, ale również nanosili na mapy nowe obiekty. Pozostałe grupy miały za zadanie zinwentaryzować bazę noclegową, gastronomiczną oraz inne atrakcje turystyczne, które znajdują się analizowanych miejscowościach. Dodatkowym obowiązkiem studentów było przeprowadzenie ankiet w obiektach, ale również wśród mieszkańców. Zajęcia terenowe niewątpliwie wymagały wiele wysiłku, nie mniej było to ciekawe doświadczenie, które pozwoli na sformułowanie wskazówek  do dalszego rozwoju turystyki w mieście i gminie wiejskiej Nowy Targ. Wyniki badań zostaną przekazane władzom gmin.

Natalia Piegza

Identyfikacja i badanie sfer problemowych na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego i w jego otoczeniu

     W dniu 10 czerwca 2016 r. studenci III roku Gospodarki Przestrzennej w ramach zajęć terenowych z przedmiotu Gospodarowanie na obszarach chronionych przeprowadzili wywiad z Dyrektorem Ojcowskiego Parku Narodowego oraz badania ankietowe wśród mieszkańców miejscowości związanych administracyjnie z Parkiem i jego otuliną. Badania dotyczyły problemów rozwoju społeczno-ekonomicznego miejscowości oraz postrzegania Parku przez mieszkańców.
    Dziękujemy dyrekcji Parku – panu Rudolfowi Suchankowi i panu Józefowi Partyce za pomoc w przygotowaniu i realizacji badań, a mieszkańcom za czas poświęcony na wypełnienie ankiety.

 

Gorczański Park Narodowy a społeczność lokalna

    Grupa studentów III roku Gospodarki Przestrzennej (inż.) grupa Gi3011Ip w ramach zajęć terenowych z przedmiotu Gospodarowanie na obszarach chronionych prowadzonych przez dr Bernadettę Zawilińską w dniu 6.05.2016 przeprowadziła badania ankietowe wśród mieszkańców gminy Niedźwiedź (miejscowości: Niedźwiedź, Poręba Wielka, Konina) oraz wywiady z Dyrektorem GPN Panem dr inż. Januszem Tomasiewiczem i zastępcą wójta gminy Niedźwiedź Panem Markiem Mąkowskim na temat Gorczański Park Narodowy a społeczność lokalna.

    Badania ankietowe zostały przeprowadzone na grupie ponad 115 mieszkańców. Pytania dotyczyły przede wszystkim oddziaływania Parku na miejscowości leżące na terenie i w sąsiedztwie GPN oraz wpływu mieszkańców na Park.

 

Oferta turystyczna gminy Ochotnica Dolna
    W dniu 2 czerwca 2016r., w ramach przedmiotu Gospodarowanie na obszarach chronionych, studenci Gospodarki Przestrzennej wzięli udział w zajęciach terenowych w gminie Ochotnica Dolna. Celem zajęć było zebranie danych dotyczących oferty turystycznej w gminy: bazy noclegowej, obiektów gastronomicznych oraz atrakcji, z których mogą korzystać turyści.
Studenci prowadzili inwentaryzację terenową, wywiady z gestorami obiektów turystycznych, innymi mieszkańcami związanymi z obsługą ruchu turystycznego, pracownikami urzędu gminy zajmującymi się rozwojem turystyki i promocją.Efektem prac studentów jest baza danych wraz z opisem badań i wizualizacją wyników, która zostanie przekazana Urzędowi Gminy Ochotnica Dolna.
Dziękujemy wszystkim za pomoc w realizacji badań.

Prowadząca zajęcia – dr Bernadetta Zawilińska

Zajęcia terenowe Studentów Kierunku Gospodarka Przestrzenna w gminie Biskupice

     W dniach 13-14 czerwca 2014 r. Studenci Kierunku Gospodarka Przestrzenna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie uczestniczyli w pracach związanych z inwentaryzacją terenu gminy na potrzeby związane z prowadzonymi pracami przy opracowaniu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biskupice, składającej się z 11 miejscowości o łącznej powierzchni 41 km2. Podkreślenia wymaga fakt, że prace terenowe oraz opracowywany w poszczególnych zespołach materiał z badań terenowych będzie pomocny w opracowywanym dokumencie polityki przestrzennej (Studium).

     Zorganizowanie tak dużego przedsięwzięcia możliwe było dzięki zaangażowaniu wielu osób. Współpracowali z nami: Pan mgr Henryk Gawor Wójt Gminy Biskupice, mgr Tadeusz Luraniec Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji Urzędu Gminy Biskupice, pracownicy Referatu Planowania Przestrzennego, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami zajmujący się problematyką planowania przestrzennego oraz Prezes firmy Creative GIS Solutions Pan mgr Ireneusz Wójcik.Realizowane zajęcia terenowe odbyły się w ramach przedmiotu Planowanie przestrzenne wynikającego z toku drugiego roku studiów licencjackich w trybie dziennym. Uczestnikami byli Studenci dwóch grup dziekańskich KrDZGp2011 i KrDZGp2012, których opiekunem z ramienia Katedry Gospodarki Regionalnej jest dr Artur Hołuj.

     Podczas prac w terenie wykorzystano niezbędną dokumentację (mapy wielkoformatowe, ortofotomapy, mapy sieci drogowych) pozwalającą na dogłębną inwentaryzację następujących miejscowości: Biskupice 427,70 ha; Bodzanów 616,92 ha; Jawczyce 280,09 ha; Łazany 511,40 ha; Przebieczany 411,52 ha; Sławkowice 454,48 ha; Sułów 306,19 ha; Szczygłów 129,16 ha; Tomaszkowice 138,27 ha; Trąbki 565,76 ha; Zabłocie 271,67 ha.

Niewątpliwie dzięki takim przedsięwzięciom proces dydaktyczny jest skutecznie uzupełniany kompetencjami społecznymi oraz umiejętnościami praktycznymi, co z punktu widzenia Krajowych Ram Kwalifikacji jest konieczne.

Wszystkim zaangażowanym za okazaną pomoc dziękuję.
Dziękuję wszystkim moim Studentom za profesjonalizm.
Prowadzący zajęcia, Artur Hoł

Komentarze są wyłączone.